„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2011 m. rugpjūčio 26 d., Nr.8 (141)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Pasaulinių jaunimo dienų dalyvių Kryžiaus kelias

Mindaugas BUIKA

Plaikstosi beveik dviejų
šimtų valstybių vėliavos

Vienuoliškuose mąstymuose pasaulio kentėjimai

Stebėtojų ir dalyvių pripažinimu, vienas iš prasmingiausių ir labiausiai jaudinančių praėjusių Pasaulinių jaunimo dienų renginių buvo Kryžiaus kelio celebravimas centrinėmis Madrido aikštėmis ir gatvėmis. Penktadienio, rugpjūčio 19-osios vakarą, popiežius Benediktas XVI ir šimtai tūkstančių jaunų žmonių iš viso pasaulio apmąstė Kristaus didžiosios kančios ir savo pačių kentėjimų krikščioniškąją vertę. Šiai procesijai iš įvairių Ispanijos regionų į sostinę buvo atgabentos tradicinės ir labai meniškos XVII ir XVIII amžių Kryžiaus kelio stočių skulptūros, kurios atspindi katalikiškos ispanų tautos pamaldumo papročių įvairovę.


Prasminga savaitė Nemunaityje

Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovykla

Kun. Rytis Baltrušaitis

Keliama stovyklos vėliava

Liepos 12–19 dienomis Nemunaityje (Alytaus rajonas, Kaišiadorių vyskupija) vyko tradicinė, devintoji, Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovykla, kurią organizavo vyskupijos jaunimo centras drauge su vyskupijos parapijinės katechezės ir religinio švietimo centru. Stovykloje dalyvavo šimtas ministrantų, adoruotojų bei giedotojų iš daugelio Vilkaviškio vyskupijos parapijų bei keli stovyklautojai iš Kauno bei Vilniaus arkivyskupijų. Šių metų stovyklos tema „(Su)Kūrimas“ aprėpė Pradžios knygos pirmąjį skyrių. Kasdien buvo gilinamasi vis į kitq Dievo kūrybos dieną.


Kupiškio dekanato jaunimo stovykla

Nida Kaleinikovaitė

Stovyklautojai su dekanu
kun. dr. Rimantu Gudeliu
ir Kupiškio meru J. Jaručiu

Liepos mėnesį trisdešimt Kupiškio dekanato jaunuolių iš Kupiškio, Noriūnų, Šepetos ir Antašavos dalyvavo katalikiškoje stovykloje atokiame ir dvasingame Paberžės kaimelyje (Kėdainių r.), kur dar neseniai gyveno ir savo išmintį skleidė vienuolis tėvas Stanislovas. Jaunuolių užimtumu ir gerove rūpinosi dekanas dr. R. Gudelis, vikaras N. Papirtis bei stovyklos vadovai: Kupiškio parapijos jaunimo koordinatorė Nida Kaleinikovaitė, zakristijonas Donatas Vilkas, Noriūnų J. Černiaus pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja Inga Paugienė, Adomynės pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja Drąsuolė Cemnickienė, sesuo Genutė Daukaitė ir jaunoji vadovė choristė Agnė Valmaitė.


Jaunimo diena Palėvenėje

Kunigai Domingo ir Juan Carlos
su jaunimu žaidžia futbolą

Būrys katalikiškojo jaunimo iš Kupiškio dekanato, Panevėžio vyskupijos jaunimo centro, Zarasų ir Pasvalio parapijų nuo Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios pajudėjo Palėvenės pusėn. Tokiu piligriminiu žygiu buvo pradėtas Kupiškio dekanato jaunimo dienos minėjimas pavadinimu „Sek paskui mane“. Kupiškio parapijos vikaras Nerijus Papirtis palaimino žygeivius linkėdamas sekti Jėzų Kristų šios jaunimo dienos bendrystėje. Piligriminio žygio metu iškilmingai buvo nešamas Jėzaus Gailestingumo paveikslas, kuris Gailestingumo metų proga „keliauja“ iš parapijos į parapiją po visą Panevėžio vyskupiją. Su giesmėmis, maldomis ir pakilia nuotaika žygiuojantys jaunuoliai per dvi valandas pasiekė Palėvenę, čia buvo sutikti Šv. Domininko bažnyčios varpų skambesiu ir prisijungė prie šv. Mišių, kurias aukojo kan. Vladas Rabašauskas, dekanas kun. dr. Rimantas Gudelis, Panevėžio vyskupo vikaras pastoracijai kun. teol. dr. Gediminas Jankūnas, Zarasų parapijos vikaras kun. Justas Jasėnas ir Kupiškio parapijos vikaras kun. Nerijus Papirtis. Šv. Mišių metu giedojo Vilniaus Arkikatedros Bazilikos choras (vadovė Violeta Savickaitė-Paciūnienė). Paskui jaunieji piligrimai buvo pakviesti į klebonijos kiemą šventinės agapės.


Katalikiška vasara Igliaukoje

Katalikiška Aukštosios
Panemunės vaikų ir jaunimo
vasaros stovykla Igliaukoje

Jau tradicine tapusi katalikiška Aukštosios Panemunės vaikų ir jaunimo vasaros stovykla šįkart subūrė ir Igliaukos jaunimą. Šešerius metus Aukštojoje Panemunėje tarnavęs vikaras kun. Rimantas Simanavičius, jau eidamas Igliaukos Šv. Kazimiero parapijos klebono pareigas, savo pažadą jaunimui apie tradicinę stovyklą „Bendruomeniškumo ugdymas“ ištesėjo. Dar besikurdamas naujoje parapijoje kunigas ieškojo rėmėjų, skatino parapijos bendruomenę palaikyti stovyklos idėją, ugdančią jaunus žmones pagal katalikiškas vertybes.


Pagausėjo ateitininkų kuopa

Kazimiera Sipienė

Gargždų ateitininkai
po įžodžio ir šv. Mišių
su kunigais ir vyskupu
Gintaru Grušu

 Gargždų Šv. arkangelo Mykolo ateitininkų kuopa savo veiklą pradėjo 1991 metais. Suburti jaunimą į katalikišką jaunimo organizaciją paskatino tada dar ne kunigas prof. Arvydas Žygas.

Kuopa turi savo tradicijas. Norintys tapti tikraisiais nariais turi parašyti prašymą, kuriame būtinas tėvų sutikimas, patvirtinantis, kad jie neprieštarauja vaiko pasirinkimui. Maždaug metus reikia būti kandidatu, aktyviai dalyvauti kuopos veikloje, ruošiantis įžodžiui reikia išlaikyti egzaminą ir gauti leidimą.


Katalikiškas jaunimo savaitgalis

Liepos 1–3 dienomis Bagotosios Šv. Antano Paduviečio parapijoje vyko savaitgalinis renginys jaunimui „Meilė stipresnė už nuodėmę“ (pal. popiežius Jonas Paulius II). Jame dalyvavo daugiau nei trisdešimt jaunų žmonių iš įvairių vyskupijos parapijų. Šiais metais net dešimt šeimų mielai sutiko priimti į savo namus jaunuosius piligrimus.

Pirmąją susitikimo dieną visi dalyviai įsikūrė jaukiuose šeimininkų namuose, dalyvavo šv. Mišiose ir liaudiškų šokių bei žaidimų vakaronėje. Antrąją dieną laukė žygis pėsčiomis į Nemirus ir atgal. Žygio metu reikėjo nueiti apie 20 km, atlikti įvairias užduotis. Nemiruose buvo aukojamos šv. Mišios, vyko agapė. Grįžus į sodybą, po sočios vakarienės šeimininkų namuose, vyko išsamus dienos aptarimas, šauniausių stovyklautojų rinkimas ir įvairūs kūrybiniai žaidimai. Vakaras baigėsi jaunimo šokiais. Sekmadienį iki 11 val. svečiai bendravo su šeiminkais, vėliau visi kartu dalyvavo šv. Mišiose, o po jų vyko savaitgalio įspūdžių aptarimas, padėka parapijos žmonėms, priglaudusiems jaunimą ir atsisveikinimas, pažadant kitais metais vėl susitikti.


Tarėsi valančiukų vadovai

Dr. Aldona Kačerauskienė

Valančiukai – katalikiška visuomeninė vaikų organizacija, Vyskupo Motiejaus Valančiaus Blaivystės sąjūdžio (VMVBS) dalis, vienijanti mokyklinio amžiaus vaikus ir jaunimą. Valančiukai pradėjo burtis atgimimo metais ten, kur buvo mokytojų entuziastų, skleidusių blaivaus gyvenimo būdo idėją. Vėliau parengti įstatai ir programa, patvirtinta simbolika, įkurta Valančiukų globos ir ugdymo visuomeninė kolegija. Valančiukų kuopas mokyklose dažniausia organizuoja tikybos mokytojai, tačiau VMVBS valdybos narys Vytautas Uogelė prisimena ir kitokių atvejų. Pavyzdžiui, Mosėdžio valančiukus parapijoje subūrė aktyvus blaivininkas Valius Viršila ir Mosėdžio bažnyčios administratorius kunigas Liudvikas Dambrauskas. Vėliau kuopą globojo Mosėdžio vidurinė mokykla (dabar gimnazija). Nuo 2003 metų valančiukams vadovauja gimnazijos direktorės pavaduotoja lietuvių kalbos mokytoja Virgina Jonkuvienė.


Piligriminė pašaukimų stovykla

Šią vasarą Kauno arkivyskupijos kurija rimtai savo pašaukimo klausimą svarstančius jaunus žmones trečią kartą pakvietė į piligriminę pašaukimų stovyklą. Į birželio 27–30 dienomis vykusią stovyklą 30 jaunuolių nuo 15 iki 30 metų amžiaus iš Kauno bei Vilniaus arkivyskupijų, Panevėžio vyskupijos, lydimi stovyklos vadovų kurijos sielovados programų koordinatorės bei Jaunimo centro vadovės Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės, kariuomenės kapeliono kun. Vytauto Lango, Jono Pauliaus II piligrimų centro vadovo Manto Kuraičio, kitų jaunimo sielovados bendradarbių, lankėsi Lietuvos šventovėse, vienuolijose, susitiko su kunigais, broliais ir seserimis, šeimomis, klausėsi jų liudijimų.  Šios stovyklos tikslas buvo asmeniniais liudijimais kalbėti, kad Dievas kiekvieną pašaukia tarnystei ir tai galima daryti renkantis įvairų gyvenimo kelią – kunigo, vienuolio ar šeimos. Daug laiko kelionėje buvo skirta maldai – šv. Mišioms, Liturginėms valandoms, Rožiniui, Gailestingumo vainikėliui ir kt. Maldoje jaunuoliai buvo skatinami pirmiausia atrasti Dievą, kad jo padedami rimtai ieškotų ir savo pašaukimo kelio.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija