„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2011 m. spalio 21 d., Nr.10 (143)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Jaunimas šventė tikėjimo dieną

Mantvydas Randis su mažiausiais
šlovintojais

Spalio 7 dieną, penktadienį, dalyvaudamos Kuršėnuose vykusioje Jaunimo dienoje svarstėme: „Ar tikėjimas yra svarbus?“ Mokiniai aiškino, kad, jei nebūtų religijos, mus vienytų tik kalba, kultūra, papročiai. Ar to užtektų? Religija yra tai, kas visus suburia į vieną didelę šeimą. Apie tai liudijo neseniai Ispanijoje vykusios jaunimo dienos, atgarsiai iš Panevėžyje vykusių Lietuvos jaunimo dienų. Patirti neteko, tik girdėjome. Ne visi turi galimybių nuvažiuoti į Pasaulio ar Lietuvos jaunimo dienas. Kuršėnų tikintieji moksleiviai kartu su parapijos klebonu kun. Sauliumi Paliūnu jaunimo dieną šventė Kuršėnuose. Pavenčių vidurinės mokyklos tikybos ir fizikos mokytoja Aušra Nemunaitė pasakojo, kad jų mokykla spalio 7-ajai ruošėsi nuo rugsėjo pradžios. Susidarė norinčių daugiau apie tikėjimą sužinoti bei giliau jį išgyventi moksleivių grupė. Ji dalyvavo piligrimų žygyje „Kryžių kalnas–Šiluva“, lankėsi Palendrių, Tytuvėnų vienuolynuose, Lyduvėnų bažnyčioje. „Visa tai sustiprino mūsų tikėjimą, mus visus suvienijo“, – sakė devintokė Dalia.


Eikime kartu per žemę ieškoti laimės iš pradžių, –  kviečia mus kun. Karolis Petravičius

Ernesta Stirbytė

Kiekvienas gyvenime turime savo kelią. Pats Dievas žmonėms dovanoja pašaukimą. Tik atsiliepdamas į Dievo kvietimą, žmogus gali būti laimingas. O matant jauną žmogų, einantį dvasinio pašaukimo keliu, turbūt ne vienam sukirba mintis:  kodėl? Kodėl jis apsisprendė tokiam – dvasininko – gyvenimui? Atsakymas lieka paslėptas, nes dvasinis pašaukimas, kaip gražiai apibūdino palaimintasis popiežius Jonas Paulius II, yra dovana ir slėpinys. Kartu kunigo tarnystė – ypatinga dovana ir pasauliui, nes kunigas, kaip skaitome Laiške Žydams, yra imamas iš žmonių ir dovanojamas žmonėms.


Piligriminis žygis – mankšta ne tik kojoms, bet ir dvasiai

Inesė Ratnikaitė

Beveik 70 km. nueita per tris dienas

„U-a, Šiluva, mes atėjom“, – drebino orą energingai į Šiluvos gatves įsilieję žygeiviai. „Man atrodo, jūs – patys šauniausi piligrimai... Jei kada pavargsite gyvenime ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai, mokėsite būti ištvermingi!“, – tokiais žodžiais daugiau nei 700 piligrimų iš Kryžių kalno pasitiko Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. „Dėkui, kad keliavote kartu. Susitiksim šv. Mišių aukoje“, – su trims dienoms bendražygiais tapusiais piligrimais atsisveikino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.


Šv. Pranciškaus pasekėjai

Genė Sereikienė

Klebonas kun. Artūras Stanevičius
mokyklos-darželio „Obelėlė“
mokiniams pasakojo apie šv. Pranciškų

Gailesčio gyvūnams dovaną turi ne kiekvienas, tada nebūtų benamių, beglobių, apleistų gyvūnėlių. Pastaraisiais metais žmonių elgesys su gyvūnais skatina  susimąstyti, ieškoti būdų, kad gyvūnai šalia žmogaus būtų saugūs ir prižiūrimi. Kaip tai padaryti, kaip belstis į širdį žmogaus, kuriam Dievas patikėjo išmintingai valdyti pasaulį?

Jau antri metai Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje parapijiečiai švenčia Gyvūnų globos dieną prisimindami  gailesčio dovaną gyvūnams turėjusį  šv. Pranciškų.  Jis gyvūnus išlaisvindavo iš spąstų, globojo, maitino, netgi meldėsi už juos. Pasaulinė gyvūnų globos diena pasirinkta spalio 4-ąją. Ji sutampa su žymiausio viduramžių gyvūnų globėjo, pranciškonų vienuolio šv. Pranciškaus vardadieniu. Klebono kun. Artūro Stanevičiaus paraginti, dažni šios bažnyčios maldininkai  mokyklos-darželio „Obelėlė“  1–4 klasių mokiniai aktyviai ruošėsi šiai šventei. Kiekvienas nupiešė savo namuose auginamą gyvūnėlį, o kurie tokio neturėjo, piešė įsivaizduojamą, kokio norėtų. Parengė bažnyčioje piešinių parodą „Mano augintinis“. Viena mergaitė, neturinti namuose jokio gyvo padarėlio, bandė prisijaukinti sraigę, kurią galėtų nunešti į bažnyčią palaiminimui. Žinoma, sraigė liko gyventi gamtoje, o mergaitė nupiešė ją ir parašė gražų eilėraštį. Mokiniai su mokytojų pagalba parengė muzikinę-literatūrinę programėlę.  Bažnyčioje vaikai skaitė eilėraščius apie savo augintinius, giedojo padėkos Dievui giesmeles, kuriomis dėkojo Dievui už visą Jo sukurtą pasaulį. Klebonas kun. Artūras Stanevičius pasakojo maldininkams apie šv. Pranciškų, skaitė jo maldas. Laimino į bažnyčią atvestus gyvūnėlius, kurių šiais metais susirinko gerokai gausiau negu pernai, kalbino vaikus, stengėsi kartu pasidžiaugti vaikų augintiniais. Čia buvo katinėlių bei šuniukų šeimynėlė, iš kūdros išgelbėtas ir pas Deimantę pasilikęs gyventi ežiukas, balandžių porelė, peliukas, triušis... Vaikai  tą dieną jautėsi be galo laimingi. Mačiau jų akyse džiaugsmą, daug šypsenų veiduose, juoko, bendravimo. Vaikai iš klebono sužinojo apie šio šventojo atliktą misiją žemėje, pasižadėjo būti šv. Pranciškaus pasekėjais, globoti gyvūnus ir niekam neleisti jų skriausti. Parapijiečiai mielai klausėsi vaikų atliekamų giesmelių, apžiūrėjo jų piešinių parodą. Kėdainių Šv. Jurgio parapijos „Caritas“ moterys maldininkams paruošė agapę, kurioje buvo visiems labai jauku ir gera.


Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje

Piligriminis žygis Aušros
Vartai–Lentvaris–Trakai

Mokslo metų inauguracija

Rugsėjo 5 d. seminarijoje vyko oficialus mokslo metų atidarymas. Jis prasidėjo seminarijos didžiojoje koplyčioje šv. Mišiomis, kurioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, kartu meldėsi jo pagalbininkas vyskupas Arūnas Poniškaitis, buvęs seminarijos rektorius Kariuomenės ordinaras vyskupas Gintaras Grušas, seminarijos rektorius kun. Ž. Vabuolas, vicerektorius kun. A. Šuškevič, dvasios tėvas kun. S. Kazėnas SJ, propedeutinio kurso vadovas kun. V. Volodkovič, buvęs ugdytojas kun. J. Vitkovskij ir keletas kunigų dekanų. Šv. Mišių pradžioje kardinolas pasveikino klierikus su naujaisiais mokslo metais, linkėjo Dievo globos. Homilijoje ganytojas kalbėjo apie šv. apaštalo Pauliaus santykį su Bažnyčia: jis jai ištikimas, gyvena dėl jos ir su ja, nes žino, kad tai tarnystei yra paskirtas Dievo. Jis sutapatina savo gyvenimą su Kristumi ir tai išgyvena savo kūno varguose. Tokią pačią užduotį, anot Eminencijos, turi kiekvienas kunigas, o ji jau prasideda čia – seminarijoje. Pamokslininkas priminė, kad popiežius Benediktas XVI Pasaulio jaunimo dienose Madride taip pat pabrėžė, jog neįmanoma Kristaus atskirti nuo Bažnyčios. Sekimas Kristumi nėra asmeninis, privatus reikalas – Kristų susitinkame ir Juo sekame Bažnyčioje. Kardinolas pabrėžė, kad seminarijos bendruomenė visiems joje gyventiems yra ta konkreti Bažnyčia – rektorius, dvasios tėvas ir seminaristai vienas kitam. Kardinolas seminaristams palinkėjo išgyventi formaciją su nuolankumu, paklusnumu vadovybei ir pasirengimu priimti tai, kas duodama. Homilijos pabaigoje kardinolas palinkėjo mums taip eiti gyvenimo keliu, kad galėtume daugiau mylėti ir ištikimiau tarnauti.


Kodėl Lietuvos jaunimas bijo politikos?..

Gintaras Visockas

LRT žurnalistas Virginijus Savukynas surengė įdomią televizijos diskusiją, kurioje bandyta aiškintis, kas rūpi šiandieniniam Lietuvos jaunimui. Laidoje kelti klausimai: kodėl tiek mažai jaunų žmonių išrenkama į Seimą, kodėl jaunimas pasyvus parlamentinių rinkimų metu, kodėl dauguma jaunų žmonių mano, jog politinė ir visuomeninė veikla mūsų valstybėje – nedėkingas užsiėmimas, kodėl daugiau kaip pusė vaikinų ir merginų svajoja apie emigraciją...? Deja, į šiuos klausimus nebuvo konkrečiai atsakoma. Laidos dalyviai dažniausiai prisidengdavo primityviais lozungais bei mintinai išmoktomis partinėmis klišėmis: reikia gerinti, būtina šviesti, verta kviesti, negalima neaiškinti ir pan.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija