„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2011 m. spalio 21 d., Nr.10 (143)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Piligriminis žygis – mankšta ne tik kojoms, bet ir dvasiai

Inesė Ratnikaitė

Beveik 70 km. nueita per tris dienas

Piligriminio žygio iniciatorius
ir pagrindinis organizatorius
bei vadovas Šiaulių vyskupas
Eugenijus Bartulis pakilią
žygio nuotaiką palaikė giesmėmis

Susikaupti, sąmoningai dalyvauti
šv. Mišiose padėjo Šiaulių
katedros jaunimo choro giesmės

12val. Kryžių kalne prasidėjo
šv. Mišios, kurias aukojo Šiaulių
vyskupas Eugenijus Bartulis

Pirmasis poilsis Šapnagiuose

Šv. Mišios prie Rėkyvos ežero
ankstų antrosios dienos rytą.
Klausomasi pamokslo

Šiluvoje piligrimus pasitiko
Kauno arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius SJ, šalia –
žygio vadovas Šiaulių
vyskupas Eugenijus Bartulis

„U-a, Šiluva, mes atėjom“, – drebino orą energingai į Šiluvos gatves įsilieję žygeiviai. „Man atrodo, jūs – patys šauniausi piligrimai... Jei kada pavargsite gyvenime ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai, mokėsite būti ištvermingi!“, – tokiais žodžiais daugiau nei 700 piligrimų iš Kryžių kalno pasitiko Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. „Dėkui, kad keliavote kartu. Susitiksim šv. Mišių aukoje“, – su trims dienoms bendražygiais tapusiais piligrimais atsisveikino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Linksmai, džiugiai, kartu pamaldžiai ir dėkingai

„Geriau vieną kartą pamatyti nei dešimt kartų išgirsti“, – sako išmintis. Tikybos pamokose mokytojai deda didžiules pastangas perduodami bei aiškindami tikėjimo tiesas, siekdami, kad Geroji naujiena taptų jaunuolių gyvenimo pagrindu ir padėtų rinktis tiesą užklupusių išmėginimų metu. Kaip dažnai pastangos atrodo bevaisės, o žinios – nepajėgios pramušti sekuliaraus mąstymo luobo. Laimei, tai tik regima realybė. Yra ir kitokia, atskleista bibliniame palyginime apie sėjėją (žr. Mt 13, 3 – 8). Tikybos pamokose, pastoracinėje ar sakramentinėje katechezėje pasėta sėkla turi sulaukti palankaus meto, kad sudygtų, užaugtų ir duotų gausų derlių. Palankias sąlygas teikia išgyvenimai, leidžiantys patirti tą kitokią – Gerosios naujienos tiesą.

Ne vienas IX-ojo Šiaulių vyskupijos organizuojamo piligriminio žygio „Kryžių kalnas–Šiluva“ dalyvis džiaugėsi patirčiai palankioje aplinkoje jau subrandintu „šimteriopu derliumi“ (žr. Lk 8, 8), sakė, kad šis piligriminis žygis iš kitų išsiskiria jame dalyvaujančio jaunimo tikėjimo brandumu. Kiekvienais metais piligriminio žygio iniciatorius ir pagrindinis organizatorius bei vadovas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kelionę pradeda paraginimu keliauti linksmai, džiugiai, kartu pamaldžiai ir dėkingai. Būtent tokios nuotaikos vyravo šio žygio metu. Keliauta linksmai, kartu pamaldžiai, džiugiai, išgyvenant dėkingumą. Buvo galima išgirsti jaunuolius savo bendraamžiams liudijant apie prieš metus ar anksčiau vykusį atsivertimą, Viešpaties teikiamas dovanas bei džiaugsmą būti aktyviu krikščionimi. Septyniolikmetė bendražygiams pasakojo, kaip tikėjimas jai padeda visiškai kitaip išgyventi piligrimystės prasmę. Žygio metu dar nepajėgdama įvardyti visų žygyje gaunamų dovanų, gimnazistė buvo įsitikinusi, kad jos visu savo gražumu išsiskleis vėliau – jau po žygio, kitomis spalvomis praturtins kasdienybę. O šis žygis buvo turtingas giesmių, maldų, liudijimų, pamąstymų. Jaunuoliai aktyviai įsijungė į įvairias skanduotes, kartas nuo karto plojimai palydėdavo šlovinimą repo stiliumi.

Žygyje dalyvavo apie 10 kunigų, tad visi norintys turėjo galimybę atlikti išpažintį, taip pat bendrauti su dvasiniais vadovais, aptarti rūpimus klausimus. Piligrimystės metu gaunami dvasiniai lobiai vilioja ir užsieniečius. Ištikimai jau kelerius metus iš eilės žygyje „Kryžių kalnas–Šiluva“ dalyvauja Lenkijos lietuviai iš Punsko. Pirmą kartą ėjo karmelitas t. Marijus iš Airijos.

Turbūt neatsitiktinai nepaprastai daug jaunuolių šiais metais pasisiūlė savanoriauti. Aiškinta, jog ankstesnių žygių patirtį norėjosi įprasminti visiems naudinga veikla – pasitarnavimu. Savanoriai talkino lauko virtuvėje, rūpinosi daiktų krovimu, tvarka, informavimu, saugumu kelyje. Padėjo jiems žygyje dalyvaujantys kareiviai, kurie taip pat paruošė palapines nakčiai, vežė piligrimų daiktus, vaišino kareiviška koše ar sriuba.

Kryžių kalnas–Šiluva ir Popiežius

Viena stipriųjų piligrimystės pusių – su žygio patirtimi siejama katechezė. Kiekvienais metais pasirenkama vis kita tema, kurios aspektai palaipsniui atskleidžiami pamokslų metu. Šių metų tema priminė 2003-iuosius, kai žygis „Kryžių kalnas–Šiluva“ organizuotas pirmą kartą. Piligrimyste norėta paminėti popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje 10 metų jubiliejų ir žygiu sujungti dvi Popiežiaus aplankytas šventas vietas – Kryžių kalną ir Šiluvą. Šiais metais vėl ypatingas dėmesys skirtas popiežiaus Jono Pauliaus II asmeniui, gilintasi į pavyzdžiu bei žodžiu paliktas palaimintojo pamokas, svarstyta, kaip šiandien galima būtų jomis gyventi. Popiežiaus mintys aptartos homilijose. Sakydamas pamokslą Kryžių kalne Šiaulių vyskupas žygio šūkiu siūlė rinktis Jono Pauliaus II mintį „Būkit ištikimi Kristui!“, pasakytą lietuviams pontifikato pradžioje. Kiekvieną dieną svarbu prisiminti Šventojo Tėvo patarimą eiti per žemę su Šventąja Dvasia. Popiežiaus enciklika apie Dievo gailestingumą („Dives in Misericordia“), kaip ir penktadienio Evangelijos skaitinys bei žvilgsnis į kryžių, anot ganytojo, moko su meile žvelgti į savo artimą. Broliui ar seseriai suklydus „nesmerkime, o melskimės už jį, tieskime pagalbos ranką ir mylėkime, nes meilė nugali visas silpnybes“, – sakė Šiaulių vyskupas, ragindamas padaryti viską, „kas nuo mūsų priklauso, kad būtume tikri lietuviai“.

Antrosios žygio dienos ryto šv. Mišių pamoksle kun. Tadas Rudys taip pat kalbėjo apie popiežių Joną Paulių II. Šventasis tėvas, kunigo teigimu, sugebėjo prabilti „šių laikų žmogui“ bei „Dievo kalba į žmogų“. Pasaulis, pastebėjo kun. Tadas, šaukte šaukia, jog tikėjimas nuobodus. Žygis rodo kitokią realybę. Dievas leidžia laisvai pasirinkti: keliauti su Juo ar vienam, bet visas gyvenimas yra didelė piligrimystė, kurios sėkmė priklauso nuo minėto pasirinkimo. Palaimintasis Jonas Paulius II tikėjo jauno žmogaus gebėjimu pasirinkti vertybes, todėl tiek daug jaunų žmonių dalyvauja šiame žygyje, daug daugiau „krykštavo“ minėto popiežiaus pradėtose Pasaulio jaunimo dienose. Todėl šio palaimintojo žodžiai, ypatingai išsakyti testamente, turėtų tapti kiekvieno mūsų gyvenimo iššūkiu, – sakė kunigas Tadas Rudys.

Palaimintasis popiežius Jonas Paulius II žinomas ir savo meile bei ištikimybe Dievo Motinai Švč. Mergelei Marijai. Tad žygyje dominavo Dangaus Karalienei skirtos giesmės. Savo iniciatyva mažose grupelėse buvo kalbamas rožinis, Švč. Mergelei Marijai skirta litanija.

„Antai sėjėjas išsirengė sėti“ (Mk 4, 3)

Piligriminis žygis ne tik leidžia pasidžiaugti šimteriopu derliumi. Geriausi vaisiai atrenkami naujai sėjai. Piligrimystė evangelizuoja ne tik dalyvaujančius, bet ir ją stebinčius. Einant miesto gatvėmis galima buvo matyti neįprastai daug veidų daugiabučių languose. Pakelyje prie kiemo vartų žygeivius akimis, šypsenomis, padrąsinimo žodžiais lydėjo įvairaus amžiaus žmonės, dažnai susirinkę šeimomis, ne vienas – nubraukdamas ašarą. Prie senesnių, ligonių, vaikų su paguodos, padrąsinimo žodžiu ir palaiminimu prieidavo Šiaulių ganytojas Eugenijus Bartulis.

Jaunų bei vyresnių pasiryžimas trims dienoms viską palikti ieškant Dievo valios vertinamas ir valdžios atstovų. Kryžių kalne išlydėjo, padėkos žodžius vyskupui už tai, kad randa raktą į jaunų žmonių širdis, tarė Meškuičių seniūnė. Įžengiant į Rėkyvą, kertant Kelmės rajono ribą pyragais, poezijos posmais, padrąsinimo žodžiu sutiko ir palydėjo vietinės valdžios atstovai bei bendruomenių nariai.

Pakeliui aplankytos Rėkyvos, Pakapės, Kiaunorių, Tytuvėnų bažnyčios. Kulminacija – iškilmingos šv. Mišios šalia atlaidams išsipuošusios Šiluvos bazilikos. Jas aukojo piligrimus pasitikęs Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ. Pamoksle arkivyskupas žmogaus gyvenimą palygino su krepšiniu. Aikštelėje tokios nesąmonės, kad krepšininkas mestų į kitą krepšį nebūna, bet gyvenime dažnai mėtoma ne į gyvenimo, o į mirties krepšį. Net daug patirties turintiems žmonėms nėra lengva pasirinkti. Pavyzdys – milijonai jaunų žmonių, kurie Pasaulio jaunimo dienose adoravo visą naktį, net siaučiant audrai. Vyresni turėtų su pavydu žvelgti į tuos jaunuolius, sakė arkivyskupas. Ši piligrimystė, anot S. Tamkevičiaus, taip pat padeda susiorientuoti, kokį krepšį rinktis, kad būtų pasirinktas gyvenimas. Svarbu branginti draugus, kurie taip pat ieško Jėzaus. Tikinčio žmogaus gyvenime labai svarbi bažnyčios bendruomenė, kurios žmonės eina į priekį, į gyvenimą, – sakė Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius. Šių žodžių palydėti, gausiais aplodismentais padėkoję žygio vadovui Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui, piligrimai skirstėsi, žadėdami susitikti kitais metais jubiliejiniame žygyje „Kryžių kalnas–Šiluva“. Tikėtina, jog šio žygio metu pasėtos sėklos džiugins dar gausesniu derliumi.

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija