„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2011 m. spalio 21 d., Nr.10 (143)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje

Piligriminis žygis Aušros
Vartai–Lentvaris–Trakai

Mokslo metų inauguracija

Rugsėjo 5 d. seminarijoje vyko oficialus mokslo metų atidarymas. Jis prasidėjo seminarijos didžiojoje koplyčioje šv. Mišiomis, kurioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, kartu meldėsi jo pagalbininkas vyskupas Arūnas Poniškaitis, buvęs seminarijos rektorius Kariuomenės ordinaras vyskupas Gintaras Grušas, seminarijos rektorius kun. Ž. Vabuolas, vicerektorius kun. A. Šuškevič, dvasios tėvas kun. S. Kazėnas SJ, propedeutinio kurso vadovas kun. V. Volodkovič, buvęs ugdytojas kun. J. Vitkovskij ir keletas kunigų dekanų. Šv. Mišių pradžioje kardinolas pasveikino klierikus su naujaisiais mokslo metais, linkėjo Dievo globos. Homilijoje ganytojas kalbėjo apie šv. apaštalo Pauliaus santykį su Bažnyčia: jis jai ištikimas, gyvena dėl jos ir su ja, nes žino, kad tai tarnystei yra paskirtas Dievo. Jis sutapatina savo gyvenimą su Kristumi ir tai išgyvena savo kūno varguose. Tokią pačią užduotį, anot Eminencijos, turi kiekvienas kunigas, o ji jau prasideda čia – seminarijoje. Pamokslininkas priminė, kad popiežius Benediktas XVI Pasaulio jaunimo dienose Madride taip pat pabrėžė, jog neįmanoma Kristaus atskirti nuo Bažnyčios. Sekimas Kristumi nėra asmeninis, privatus reikalas – Kristų susitinkame ir Juo sekame Bažnyčioje. Kardinolas pabrėžė, kad seminarijos bendruomenė visiems joje gyventiems yra ta konkreti Bažnyčia – rektorius, dvasios tėvas ir seminaristai vienas kitam. Kardinolas seminaristams palinkėjo išgyventi formaciją su nuolankumu, paklusnumu vadovybei ir pasirengimu priimti tai, kas duodama. Homilijos pabaigoje kardinolas palinkėjo mums taip eiti gyvenimo keliu, kad galėtume daugiau mylėti ir ištikimiau tarnauti.

Po šv. Mišių Bažnyčios hierarchai, seminarijos vadovybė, kunigai svečiai ir seminaristai susirinko konferencijų salėje. Seminarijos vicerektorius kun. A. Šuškevič, taręs įžangos žodį ir pasveikinęs visus susirinkusiuosius, pakvietė kalbėti seminarijos rektorių. Rektorius savo kalboje apibūdino, kaip atrodo seminarija šiandien, oficialiai pristatė vadovybės narius ir dėstytojus. Jis perskaitė ir įteikė Padėkos raštą buvusiam propedeutinio kurso ir seminarijos ugdytojui kun. J. Vitkovski, išdirbusiam seminarijoje aštuonerius metus, ir palinkėjo jam sėkmės tolimesniame kunigystės kelyje, atliekant tarnystę parapijoje. Savo kalboje rektorius prisiminė vasaros įvykius seminarijoje – birželio mėnesį čia vykusį Europos vyskupų konferencijų generalinių atstovų ir spaudos atstovų susitikimą, taip pat airių piligrimų viešnagę, pasidžiaugė stojamųjų egzaminų rezultatais bei klierikų vasaros praktikomis. Rektorius palinkėjo čia susirinkusiems Dievo palaimos ir pridūrė, kad tai bus ne vien tik mokslo metai, nes, anot popiežiaus Benedikto XVI, seminarija yra ir vidinės tylos, nuolatinės maldos, įsitraukimo į Bažnyčios veiklą metai. Rektorius dėkojo dėstytojams, o taip pat ir kunigams, pas kuriuos seminaristai atlieka praktiką, už svarbų jų indėlį į būsimų kunigų ugdymą. Paskui seminarijos vadovas kreipėsi į klierikus, kuriuos padrąsino ir palinkėjo, kad šie mokslo metai būtų vaisingi pagal visus popiežiaus aukščiau išvardintus kriterijus. Rektorius pažymėjo, kad seminarijoje praleistas laikas yra sunkus, bet reikalingas tam, kad, anot apaštalo Jokūbo, „būtume subrendę ir nieko nestokotume“, kad užmegztume ryšį su Kristumi ir augtume pakantume ir bendrystėje su visais.

Vėliau tarė žodį klierikų atstovas – VI kurso seniūnas Marijan Apriško. Jis pasveikino visus su mokslo metų pradžia ir pažymėjo, kad šiandien žmogus kuria stabus, kurie jam trukdo bendrauti su Dievu. Seminaristas paragino mokytis ir būti ryžtingais maldos, džiaugsmo, šviesos, ramybės, skaistumo ir gailestingumo apaštalais, kad visiems būtume šio pasaulio „šviesa ir druska“.

Inauguracinę naujųjų akademinių metų paskaitą apie Jėzaus prisikėlimo išganomąją vertę skaitė kun. Kęstutis Dailydė. Susitikimą užbaigė kardinolas A. J. Bačkis. Jis dar kartą kreipėsi į seminaristus, sakydamas, kad Lietuvos Bažnyčia labai daug laukia ir tikisi iš jų, kad labai daug žmonių meldžiasi už klierikus. Šventė buvo užbaigta iškilmingais pietumis.

Rugsėjo įvykiai

Rugsėjo 10 dieną įvyko Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro suorganizuotas piligriminis žygis „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“ maršrutu Aušros Vartai–Lentvaris–Trakai. Jame seminaristai kartu su vysk. A. Poniškaičiu ir Vilniaus vyskupijos įvairių parapijų jaunimu keliavo pėsčiomis į Trakų Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią. Išeinančius piligrimus palaimino ir žodį tarė Vilniaus arkivyskupas kardinolas A. J. Bačkis. Žygeiviai eidami meldėsi įvairiomis intencijomis, giesmėmis šlovino Dievą, dalyvavo klausimų–atsakymų viktorinoje apie tikėjimą, klausėsi žmonių, gyvenusių narkotikų priklausomybėje ir sutikusių Gyvąjį Dievą savo gyvenime liudijimų, paskaitos apie priklausomybes, taip pat seminarijos rektoriaus kun. Žydrūno Vabuolo katechezės apie Dievo Gailestingumą. Pakeliui sustota Lentvaryje, aplankyta vietinė Viešpaties Apreiškimo Šv. Mergelei Marijai bažnyčia, kur piligrimus svetingai priėmė vietos klebonas, vyko Švč. Sakramento adoracija. Žygis baigėsi vakare, Trakų bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo vyskupas A. Poniškaitis, vietos klebonas ir grupė kunigų. Po šv. Mišių piligriminį žygį vainikavo jaunimo vakaronė bažnyčios šventoriuje.

Rugsėjo 13 dieną seminarijoje lankėsi Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis. Jis, remdamasis  palaimintojo kardinolo  John Henry Newmann įžvalgomis, pasakojo seminaristams apie maldą  ir  jos reikšmę dvasininko gyvenime, atsakė į  klierikų klausimus.

Rugsėjo 14 dieną, Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje baigėsi tituliniai šios bažnyčios atlaidai. Šventėje dalyvavo ir Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos bendruomenė. Prieš šv. Mišias seminaristai su parapijiečiais ėjo kryžiaus kelią vietos  Kalvarijose, vyko parapijos jaunimo organizuotas šlovinimo vakaras, katechezė apie  kryžiaus kelius. Šv. Mišias aukojo Kariuomenės  ordinaras  vysk. G. Grušas, seminarijos vadovybė ir vietos klebonas. Po jų parapijos kieme įvyko agapė.

Rugsėjo 19 dieną buvo palaiminti seminarijos klierikų kambariai. Vakaro šv. Mišiose ir šventinimo ceremonijoje dalyvavo seminarijos vadovybė, seminaristai ir naujai  susirinkę aštuoni propedeutinio kurso alumnai. Šventinimo ceremonija vyko skambant giesmėms, lankant seminaristų kambarius, juos šlakstant šventintu vandeniu, smilkant smilkalais. Vidiniame kiemelyje prie seminarijos globėjo šv. Juozapo statulos sugiedota jo litanija, meldžiantis ir prašant šventojo užtarimo ir globos klierikams šiais mokslo metais.

Rugsėjo 20–24 dienomis Trinapolio rekolekcijų namuose įvyko seminaristų rekolekcijos. Daugeliui klierikų tai buvo pirmosios rekolekcijos su asmeniniu palydėjimu. Jas vedė kun. Aldonas Gudaitis SJ kartu su seminarijos dvasios tėvu kun. S. Kazėnu SJ ir seserimis vienuolėmis – s. Benedikta Rollin RA ir s. Bernadeta Mališkaite SJE. Rekolekcijų pagrindas – asmeninė malda su Šventuoju Raštu ir palydėjimas joje, remiantis šv. Ignaco Lojolos dvasingumu. Rekolekcijų vadovas konferencijose akcentavo tylos svarbą kaip kriterijų vaisingai maldai, kalbėjo apie rekolekcijų dalyvius kaip Dievo vaikus bei piligrimus maldoje, apie tai, kas mums trukdo susitikti Dievą maldoje, maldos su Dievo Žodžiu metodiką, malonės laukimo svarbą, nuodėmę, Dievo Gailestingumą ir meilę žmonėms, atsiliepimą Dievo kvietimui sekti Jį.

Rugsėjo 25 dieną  dalyvavome didelėje šventėje. Vienas iš buvusių Vilniaus seminarijos auklėtinių – diakonas Mindaugas Grenda, priklausantis Kaišiadorių vyskupijai iš vysk. Juozo Matulaičio rankų priėmė kunigystės šventimus. Šv. Mišiose Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo Katedroje dalyvavome ir meldėmės visa seminaristų bendruomenė. Diakoną Mindaugą vyskupui ir susirinkusiems tikintiesiems pristatė ir apie jo tinkamą pasiruošimą atlikti tarnystę Bažnyčioje paliudijo Kaišiadorių vyskupijos kancleris kun. Antanas Gediminas Tamošiūnas. Vyskupas J. Matulaitis  priminė, kad ir Jėzus Kristus apaštalais išsirinko ne visus, o tik keletą. Ganytojas paragino šventinamąjį drąsiai skelbti Evangeliją, visų pirma švenčiant šv. Mišias. Akcentuotas paklusnumas kaip labai svarbi kunigo tarnystės dalis, nuoširdi meilė tikintiesiems ir kunigo elgsena, kuri turi rodyti pavyzdį katalikams ir netikintiesiems.

Klier. Žilvinas Treinys

Klier. Gedimino GRIGALIŪNO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija