„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2012 m. birželio 8 d., Nr.6 (151)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Zarasų jaunimas keliavo su kryžiumi

Gabrielė Jaroševič,

Grupė šventės dalyvių.
Kaitėje – Zarasų dekanas
kun. Remigijus Kavaliauskas

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos mokinė

Gegužės 19 dieną vyko Zarasų dekanato jaunimo diena. Ėjome į piligriminę kelionę: Ilgio ežeras – Imbradas – Zarasai (apie 16 km). Žygio šūkis buvo „Blogį nugalėk gerumu“ – Palaimintojo Jurgio Matulaičio žodžiai. Kelionė prasidėjo šventoje vietoje prie Ilgio ežero. Čia susirinkęs jaunimas registravosi, prisistatė, susipažino, giedojo giesmes iš knygelių, kurios buvo specialiai išleistos šiai progai. Susirinko apie septynios dešimtys jaunuolių. Giedoti padėjo Panevėžio vyskupijos jaunimo centro komanda su savo gitaromis. Sukalbėję maldą ir susirikiavę, pradėjome žygiuoti. Vikaras kun. Regimantas Tubelis pašventino kryžių, kuris turėjo lydėti visą mūsų kelionę. Dėkojame Jonui Mackevičiui už šią dovaną jaunimui.


Jaunimą mokė blogį nugalėti gerumu

Ernesta Stirbytė,

Don Bosko ateitininkų vadovė

Sustoję aikštėje prie fontano
jaunuoliai giedojo

Spartūs socialiniai-ekonominiai pokyčiai lemia sudėtingą jaunimo situaciją. Meilės, moralės stoka šeimose, mokyklose, bendruomenėse, visuomenėje daro neigiamą įtaką auklėjimo ir ugdymo procesui. Dvasinių vertybių stoka jaunų žmonių gyvenimą daro beprasmišką.

2012 metus Lietuvos vyskupai paskelbė Palaimintojo Jurgio Matulaičio, kurio viso gyvenimo credo buvo „Nugalėk blogį gerumu“, metais. Tauragės Švč. Trejybės parapijos jaunimas bei ateitininkai, atsiliepdami į vyskupų raginimą, trokšdami sukurti visiems žmonėms saugią aplinką, kurioje išnyktų smurtas, patyčios, svaigalų, narkotikų vartojimas, įsigalėtų tvirtos moralinės vertybės, artimo meilės principai, akcentuodami vaikų ir jaunimo visuomeninės bei krikščioniškosios kultūros ugdymo skatinimą, siekdami, jog parapijoje suaktyvėtų mūsų jaunoji karta, gebanti greitai ir veiksmingai atsiliepti į šalia esančių žmonių poreikius, išreikšdami Bažnyčios pastangas dėl žmonių dvasinės ir socialinės gerovės, kvietė jaunimą gegužės 5 d. dalyvauti Tauragės dekanato jaunimo šventėje „NUGALĖK BLOGĮ GERUMU“. Čia jie galėjo prasmingai praleisti laisvalaikį su iš Kauno atvykusia katalikiška „Gyvųjų akmenų“ bendruomene, Marijonų vienuolyno broliu Giedriumi, pabendrauti su draugais bei dvasiškai tobulėti.


Jaunimo įdarbinimas – opi problema

Paklausios ir nepaklausios
profesijos bei specialybės.
Jaunuoliai prieš rinkdamiesi,
kokią profesiją įsigyti,
turėtų daugiau pasiaiškinti,
kokios iš jų reikalingos
Lietuvai, o ne tik jam pačiam.
Viena iš jaunimo nedarbo
problemų yra ir netinkamas
specialybės pasirinkimas.

Jaunimo nedarbas – ne tik nūdienos problema. Daug jaunų žmonių, neradę, kur save realizuoti gimtinėje, jau išvyko į užsienį arba dar žada ten vykti laimės ieškoti. Šalyje lieka tik galintys susirasti gerus darbus „pagal pažintis“ arba vengiantys bet kokio darbo. Kylant grėsmingai situacijai, kad Lietuvoje gali nebelikti darbingo amžiaus žmonių, ir Europos Sąjungos valdininkams pagrūmojus, vėl garsiau prabilta apie jaunimo nedarbą. Apie tai, kaip ir kiek jaunimo įdarbina darbo birža, pasakoja Kauno teritorinės darbo biržos Darbo išteklių skyriaus vedėja Inga Balnanosienė.


Ar geriau mokytis motyvuoja tik stipendija?..

Genovaitė Baliukonytė

Kauno Juozo Urbšio katalikiškos
mokyklos (iš kairės) dešimtokės
Greta Labutytė ir Raimonda Girnytė
su savo auklėtoja, lituaniste
Zita Urbonavičiene, mokyklos
direktoriumi Pauliumi Martinaičiu,
lituanistė Gitana Liaudinskienė
su auklėtinėmis – Karolina
Balčiūnaite ir Melita Nedzinskaite

Keturios gerai besimokančios Kauno Juozo Urbšio katalikiškos mokyklos dešimtokės kas mėnesį gauna po 50 litų „Maksimalisto“ stipendiją iš „Maximos“ verslininkų. Tai, pasak mokyklos Socialinių humanitarinių mokslų skyriaus vedėjos, lietuvių kalbos mokytojos ir dviejų moksleivių auklėtojos Zitos Urbonavičienės, skiriama išskirtinai tik dešimtokams, nes šiame amžiaus tarpsnyje paaugliams ima rūpėti visai kiti dalykai, dėl to mokslai gali būti apleidžiami. Bet ar šios moksleivės mokosi tik dėl pinigų?.. Ar dorovinį auklėjimą puoselėjanti mokykla turi didesnių užmojų, o jei taip, tai kaip to sieks ugdymo procese? Apie tai kalbėjomės su šios mokyklos dešimtokėmis, jų mokytojomis ir mokyklos direktoriumi Pauliumi Martinaičiu.


Mes kartu galime daug nuveikti

Vilkaviškio vyskupijos
„Caritas“ jaunieji savanoriai
prie Trakų pilies

Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ jauniesiems savanoriams už aktyvią veiklą suorganizavo išvyką į Vilniuje vykusį Sluškų rūmų meno festivalį.

Pakeliui į Vilnių užsukome pasigrožėti legendų apipinta Trakų pilimi. Apžiūrinėdami šį istorijos paveldo objektą, savanoriai turėjo galimybę prisiminti labai svarbius Lietuvos istorijai faktus.

Po trumpo atokvėpio Trakuose su pakilia nuotaika tęsėme kelionę link tikslo. Sluškų rūmai, kuriuos kadaise gaubė barokinių rūmų atmosfera, o dar vėliau dengė kalėjimo grotos, dabar yra ne tik įspūdingas Vilniaus architektūros paminklas, bet ir daugelio jaunų ir talentingų menininkų antrieji namai.


Pranciškučiai šlovino Jėzų

Pranciškučiai piešė paveikslą
„Kūrinijos giesmė“

Gegužės 12 dieną Biržuose vyko III Lietuvos pranciškučių susitikimas „Visi, kas gyvas, tešlovina Jį!“, Biržų pranciškučiai sutiko svečius iš Vilniaus, Kretingos, Telšių parapijų.

Svečius pasveikino Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas ir dekanas kun. Dalius Tubys. Šv Mišias aukojo Vilniaus Bernardinų parapijos kunigas brolis Alvydas Virbalis OFM. Pasak jo, mūsų tikslas – susitikti, tačiau ne tik vieniems su kitais, bet ir su Jėzumi.


Viktorinoje parodė žinias apie Dievą

Komandos ruošiasi viktorinai

Gegužės 16 dieną Noriūnų Jono Černiaus pagrindinėje mokykloje vyko viktorina „Esu katalikas – Dievo tautos narys“, kurią organizavo vyr. katechetė Inga Paugienė. Viktorinos temos: „Bažnyčios įsakymai“, „Septyni Bažnyčios sakramentai“, „Dievo įsakymai“, „Malda bažnyčioje“, „Viešpaties malda“, „Angelo pasveikinimas“, „Apaštalų tikybos išpažinimas“, „Katalikiškos šventės“, „Jėzaus kančios istorija“. Viktorinoje dalyvavo mokyklų atstovai iš Kupiškio dekanato: Subačiaus gimnazijos, Subačiaus gimnazijos Lukonių skyriaus, Palėvenėlės pagrindinės mokyklos, Alizavos pagrindinės mokyklos, Salamiesčio pagrindinės mokyklos, Antašavos pagrindinės mokyklos, Skapiškio pagrindinės mokyklos, Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos, P. Matulionio progimnazijos, Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos. Buvo paruoštos šešios užduotys. Prieš viktoriną vyko visų mokyklų komandų prisistatymas. Komisijoje – Kupiškio švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas Vytautas Knizikevičius, Noriūnų J. Černiaus pagrindinės mokyklos direktorė Roma Stovolos, Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos mokytoja Silvija Stukienė, Palėvenės moterų katalikių draugijos pirmininkė Aldona Ramanauskienė.


Katechetikos katedros studentai Europos studentų susitikime

Lina Surplytė,

Klaipėdos universiteto Katechetikos katedros II mg. k. Dvasinio
konsultavimo programos studentė

Katechetikos katedros studentai
Šv. Petro aikštėje Vatikane
Autorės nuotrauka

Klaipėdos universiteto Katechetikos katedros aštuonių studentų delegacija balandžio 28 – gegužės 1 dienomis dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Europos universitetų studentų susitikimas 2012“ (European meeting of university students 2012) Italijoje, Romos universitete Tor Vergata. Susitikimas buvo Europos programos „Europos jaunimo judėjimo iniciatyva 2020“ (Youth on the Move-Europa 2020) dalis, skatinanti kultūrų bendradarbiavimą tarp Europos universitetų studentų įvairiose situacijose. Šios programos tikslas – skatinti svarstymus dėl universitetų indėlio, siekiant sukurti Europą, galinčią įveikti ateities sunkumus.


Neįprasta ilgoji pertrauka

Neįprastai gegužės 16-ąją, trečiadienį, prasidėjo ilgoji pertrauka Piliuonos vidurinėje mokykloje. Jau nuo ryto mokiniai siuntinėjo vieni kitiems trumpas žinutes, kad kažkas įvyks, nors kas bus, tiksliai žinojo tik keletas mokinių, kurie prisidėjo prie krikščioniškos muzikos blyksnio organizavimo.

Besibaigiant trečiajai pamokai, vietoje skambučio visa mokykla paskendo garsuose. Nors tai per švelniai pasakyta,  turint galvoje, kad skambėjo „Quest Rising“ „Rock’n’roll Star“. Užkrečiantis ritmas pagaudavo besirenkančius į mokyklos fojė mokinius. Ir dar didesnė nuostaba: ką čia veikia tikybos mokytoja? Juk tikėjimas ir „kieta“ muzika – nesuderinami dalykai. Tik ar tai tikrai tiesa?


Įsimintina išvyka

Netikėtą, įdomią ir įsimintiną išvyką gegužės 5 dieną Tenenių bei Pajūrio parapijų 5–8 klasių mokiniams dovanojo klebonas kun. Mykolas Petrauskas, o kelionėje vaikus lydėjau aš – Tenenių pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja. Kelionės tikslas – Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija, kurioje vyko kasmetinė Ministrantų, t.y. bažnyčios patarnautojų, diena.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija