Atnaujintas 2001 m. spalio 10 d.
Nr.76
(985)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Darbai
Žiniasklaida
Atmintis
Žvilgsnis
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Pagerbtas Šveicarijos sūnus, Lietuvos patriotas

1996 metų rudenį Lietuvoje plačiai suskambo profesoriaus Juozo Ereto (Joseph Ehret, 1896 10 18 - 1984 03 13) vardas: Kaune, Telšiuose, Panevėžyje, Kupiškyje, Vilniuje buvo organizuotos mokslinės konferencijos, daugelyje miestų ir miestelių apie jį skaitytos paskaitos, parengti televizijos reportažai, kalbėta radijo laidose, pasirodė ganėtinai daug straipsnių respublikinės spaudos bei rajoninių laikraščių puslapiuose. Taip paminėtos Lietuvai nusipelniusio, čia radusio antrąją tėvynę sūnaus, Juozo Ereto 100-osios gimimo metinės, kuriose dalyvavo iš Šveicarijos atvykę vaikai: sūnus Juozas, dukros Birutė ir Julija bei jų šeimos nariai.
Greitai prabėgo penkeri metai. Per šį laiką Lietuvos spaudoje pasirodė vos vienas kitas straipsnelis: "XXI amžiuje" (A.Zolubas) bei "Vorutoje" (A.Vasiliauskienė). Artėjant 105-ųjų metų gimimo jubiliejui, pasirodė dr.A.Vasiliauskienės plati mokslinė studija "Juozas Eretas (Joseph Ehret) Lietuvoje 1919-1941", išspausdinta "Logos" žurnalo Nr.22 (P.137-155) ir Nr.23 (P.148-165). Kaip liudija straipsnio chronologija, jame apžvelgta J.Ereto mokslinė, pedagoginė, visuomeninė bei organizacinė veikla Lietuvoje iki 1941 metų, kada jis su šeima, gelbėdamasis nuo sovietinių okupantų, paliko Lietuvą ir grįžo į Šveicariją.
2001 m. birželio 25 - liepos 4 d. Panevėžio miesto savivaldybės Švietimo skyriaus Pedagogų švietimo centras (vadovas Juozas Brazauskas) organizavo seminarą - kelionę "Literatūrų kryžkelėse: lietuvių ir vokiečių rašytojų takais" (seminaro organizatorė mokytoja ekspertė Lionė Lapinskienė). Teko būti vokiečių klasikos mieste Veimare, Vasario 16-osios gimnazijoje Hiutenfelde, aplankyta Fausto gimtinė Knitlingenas, Hermano Hesės gimtasis miestas Kalvas, Getės jaunystės miestas Leipcigas, Ciurichas, Šveicarijos perlas Liucerna, Luganas, Bernas, J.Ereto gimtasis miestas Bazelis. Literatūrinę kelionę vedė dr.Silvestras Gaižiūnas. Dr.A.Vasiliauskienė pasakojo apie Lietuvių katalikų mokslo akademiją, minėjo jos narius, dirbusius bei studijavusius Vakaruose, daug dėmesio skyrė prof. J.Eretui. Bazelyje apsilankyta prie namo, kurio antrajame aukšte gausi jo šeima nuomojo butą, sukalbėta malda prie J.Ereto-Jakaičio šeimos kapo.
Ir štai neseniai, artėjant 105 metų jubiliejinei datai, pagaliau ir lietuviškai pasirodė J.Ereto knygelė "Užmirštieji baltai". Tai svarbus įvykis Lietuvos visuomenei. Nors J.Eretas puikiai mokėjo lietuvių kalbą (jo redaguoti Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai), tačiau šį darbą daugiau kaip prieš ketvirtį amžiaus jis parašė vokiečių kalba (išleistas Bazelyje 1973 metais). Taip jis siekė, kad su pavergtomis Baltijos šalimis susipažintų kuo daugiau įtakingų valstybės asmenų. Amerikoje gyvenantis kitas Lietuvos patriotas Algis Liepinaitis, atkreipęs dėmesį į "Užmirštųjų baltų" aktualumą, organizavo studijos vertimus į anglų, prancūzų, italų, ispanų ir portugalų kalbas, pasirūpino jų leidyba ir išplatino ambasadoriams, politikams, žurnalistams Šiaurės bei Pietų Amerikoje ir Europoje. Prof.J.Eretas džiaugėsi tokia A.Liepinaičio iniciatyva ir akcentavo: "Reikia mums prisistatyti tiems, kurie gali mums padėti".
Pagaliau nepailstama A.Liepinaičio iniciatyva bei svaria finansine parama, Lietuvos Sąjūdžio bei Algimanto Zolubo rūpesčiu "Naujasis amžius" lietuvių kalba išleido J.Ereto studiją "Užmirštieji baltai" (iš vokiečių kalbos vertė dr.Dalia Kisieliūtė). 24 puslapių knygelės įvadinėje dalyje apžvelgta "Užmirštųjų baltų" kelionė - jos populiarinimas kitomis kalbomis, supažindinama su šios veiklos iniciatoriumi A.Liepinaičiu. Knygelės pabaigoje A.Zolubas pateikia biografinių žinių apie J.Eretą.
Įspūdingas pirmajame viršelyje Antano Šakalio piešinys, kuriame sudėti J.Ereto gyvenimo svarbiausi akcentai. Viršuje - Šveicarijos ir Lietuvos valstybingumo simboliai (J.Eretas buvo abiejų valstybių pilietis), apačioje - skaičiai XX ir XXI, nes J.Ereto praėjusiame, XX amžiuje, išsakytos mintys itin svarbios mums šiandien, jau XXI amžiuje, kai reikia daug ką perkainoti, apsispręsti, pasirinkti... J.Ereto portretas Šveicarijos kalnų bei bokšto su laikrodžiu fone liudija šio didžio žmogaus stiprybę, amžinumą, gyvybę. Dviejų pavardžių "Juozas Eretas-Jakaitis" parašas rodo jo pagarbą Lietuvai: net ir antkapiniame paminkle iš anksto prie savo pavardės užrašė ir žmonos - Onos Jakaitytės pavardę. Ketvirtą knygelės viršelį puošia J.Ereto rūpesčiu 1973 metais išleistas spalvotas atvirukas su visų trijų Baltijos šalių valstybinėmis vėliavomis.
Studija "Užmirštieji baltai", kaip rašė J.Eretas, "skiriama mano Baltijos draugams, - tiems, kurie Tėvynėje be laisvės, ir tiems, kurie laisvėje be Tėvynės".
Studijos išleidimas lietuvių kalba liudija mūsų pagarbą šveicarui, antrąja tėvyne pasirinkusiam Lietuvą ir jai dirbusiam visą gyvenimą, liudija, kad Lietuva nepamiršo savo sūnaus J.Ereto.

Dr.Aldona VASILIAUSKIENĖ

© 2001 "XXI amžius"

 


Prie Juozo Ereto kapo Bazelyje - dr.Aldona Vasiliauskienė (kairėje) ir mokytoja ekspertė Lionė Lapinskienė

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija