Atnaujintas 2001 m. lapkričio 14 d.
Nr.85
(994)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Laikas ir žmonės
Darbai
Kultūra
Istorijos vingiai
Žvilgsnis
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Ar esame ekonominiai emigrantai?

Antrajam pasauliniui karui pasibaigus, Vakarų Europoje susitelkė daugiau kaip keli milijonai įvairių tautybių žmonių, kurie ieškojo prieglobsčio. Bandyta juos grąžinti į jų kraštus, bet daugelis nesutiko ir priešinosi. Tarp jų - per 70 tūkst. lietuvių. Šiandien, po 50 metų, Lietuvos ir išeivijos spaudoje pasirodo straipsnių, kuriuose nagrinėjamas jų statusas: kas jie? Emigrantai, pabėgėliai, tremtiniai? "XXI amžiuje" (rugsėjo 12 d., Nr.68) Darius Vilimas viename serijos straipsnių "Ant tūkstantmečio slenksčio, 6" rašo: "...Per paskutinį dešimtmetį skaudžiai išryškėjo ir senokai primiršta "išbėgimo" tendencija. Ji nėra nauja. Lietuvių emigrantai, gelbėdamiesi nuo carizmo nagų, kėlėsi į svečias šalis dar nuo XIX a. pabaigos. Prieš gerą šimtmetį Čikagoje jau gyveno beveik 100 tūkstančių lietuvių. Antroji emigrantų banga irgi buvo ekonominė (išskirta mano - aut.) ir sutapo su prieškario Lietuva".

Baltučių šeima Štadės pabėgėlių stovykloje 1947 metais. Priekyje - motina, už jos - seserys Valė, Genė ir Zosė, trečioje eilėje - Aleksas, Povilas, Petras ir Viktoras


Žymiosios XX amžiaus Lietuvos moterys

Įėjusi į pasaulio kultūros istoriją

Apie Amerikos lietuvę profesorę Birutę Ciplijauskaitę

Lietuvoje nedaug yra rašyta ar kalbėta apie pasaulyje žinomą ispanistikos specialistę Birutę Ciplijauskaitę. O ji - Viskonsino (JAV) universiteto profesorė, mokslininkė, literatūros kritikė, vertėja, aktyvi lietuvių literatūros vertintoja ir propaguotoja. Laisvai kalba, rašo ir skaito paskaitas septyniomis pasaulio kalbomis, dar keturiomis skaito ir kalba. Jos paskaitų klausėsi visų pasaulio žemynų (išskyrus Australiją) studentai. Vien Kanadoje ir JAV jos darbuotasi trisdešimtyje universitetų. B.Ciplijauskaitė yra ne vieno universiteto senato narė. Parašiusi ir išleidusi apie dvidešimt knygų lietuvių, ispanų, portugalų, prancūzų kalbomis daugiausia ispanų literatūros klausimais, dar penkiolikos knygų bendraautorė. "Poezijos pavasarių" Lietuvoje dalyvė ir prizininkė. Lietuvių katalikų mokslo akademijos konferencijų prelegentė, ilgai ir prasmingai bendradarbiavusi su kun. prof. Antanu Liuima.

Prof. Birutė Ciplijauskaitė (dešinėje) su vaikystės drauge Vida Kuzmaite-Kivilšiene prie Kryžių kalno


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija