Atnaujintas 2001 m. lapkričio 16 d.
Nr.86
(995)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Ora et labora
Susitikimai
Gimtas kraštas
Atmintis
Mums rašo
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Bažnyčia susirūpinusi dėl Afganistano pabėgėlių padėties

Vykstant karinėms operacijoms Afganistane prieš Talibano režimo globojamą terorizmo tinklą, krikščioniškos paramos organizacijos stiprina pastangas pagelbėti sunkioje padėtyje atsidūrusiems vietos civiliams gyventojams. Popiežius Jonas Paulius II pasiuntė į kaimyninį Pakistaną padėjėją, atsakingą už humanitarinę paramą, tuo pabrėždamas savo artumą nuo karo kenčiantiems žmonėms, ypač pabėgėliams.
Popiežiškosios "Cor Unum" tarybos pirmininkas arkivyskupas Paulius Kordesas, viešėdamas Pakistane spalio 25-30 dienomis, susitiko su šalies vadovais, katalikiškų karitatyvinių organizacijų darbuotojais, aplankė prie Pešavaro miesto įkurtą Afganistano pabėgėlių stovyklą. Arkivysk. P.Kordesui perduotame laiške Šventasis Tėvas nurodė, kad daugelio vyrų, moterų ir vaikų kentėjimai yra ir raginimas praktinės paramos darbams. Jis taip pat išreiškė viltį, kad netrukus karo veiksmai baigsis ir bus sugrįžta prie taikos. "Tegul taikos žvaigždė vėl sužiba jūsų regione", - linkėjo laiške Šventasis Tėvas.
Vatikano spaudos centro pareiškime skelbiama, kad arkivyskupas P.Kordesas padėkojo katalikiškų humanitarinių organizacijų darbuotojams už jų dažnai herojiškas pastangas, kuriomis buvo išgelbėta daug žmonių gyvybių po tragiškų rugsėjo 11-osios įvykių, nes "dabar labiau nei bet kada yra svarbu parodyti konkrečią artimo meilę priimant pabėgėlius ir suteikiant humanitarinę paramą." Jau sugrįžęs į Romą ir duodamas interviu Italijos televizijai arkivysk. P.Kordesas sakė, kad jam didelį įspūdį paliko užsienio misionierių vienuolių drąsa. Jie, nepaisydami perspėjimų dėl pavojaus, nepasitraukė iš Pakistano ir rodo solidarumą vargstantiems žmonėms, ypač krikščionims.
Arkivysk.P.Kordesas su vietos vyskupais ir valdžios atstovais (jį buvo priėmęs Pakistano prezidentas Pervezas Mušarafas) aptarė šalies krikščionių mažumos padėtį. Kaip tik jo vizito dienomis ekstremistinių islamo organizacijų nariai surengė išpuolį prieš sekmadienio pamaldose dalyvavusius krikščionis Bavadalpuro mieste. Per teroristų pasikėsinimą Šv. Dominyko bažnyčioje buvo nušauta 16 krikščionių. Pakistano policija jau suėmė 13 įtariamųjų dėl šios žmogžudystės. Arkivysk. P. Kordesas su Pakistano vyskupais Ravalpindžio miesto katedroje spalio 28 dieną aukojo šv.Mišias. Jose buvo meldžiama Dievo nutraukti neapykantos bei neteisingumo grandinę ir suteikti taikos dovaną.

* * *

Katalikų Bažnyčios tarptautinė humanitarinė organizacija "Caritas Internationalis" paskelbė sudaranti 11 milijonų dolerių dydžio paramos Afganistano pabėgėliams fondą. "Artėjant žiemai milijonams afganų abiejose sienos su Pakistanu pusėse yra būtini pastogė ir maistas", - teigiama konferencijos "Caritas Internationalis" pareiškime, paskelbtame spalio pabaigoje. Pareiškime nurodoma, kad pinigai bus naudojami rūpinimuisi daugiau nei trimis milijonais žmonių, pasitraukusių iš savo namų, prasidėjus JAV karinei akcijai Afganistane. Tolesnės globos reikalingi ir tie 2,5 milijono afganų, kurie gyvena pabėgėlių stovyklose Pakistane dar nuo buvusios Sovietų Sąjungos invazijos laikų.
Pareiškime pastebima, kad dabartinę humanitarinę krizę Afganistane dar labiau sustiprino ne tik 22 metai nuolatinių kovų, bet didelė sausra, varginusi šalį pastaruosius trejus metus. Dar prieš rugsėjo 11-ąją apie 25 proc. iš 25 milijonų Afganistano gyventojų egzistencija visiškai priklausė nuo užsienio humanitarinės paramos, ypač maisto produktais. Dabar paramos reikia septyniems-aštuoniems milijonams, tai yra trečdaliui visų Afganistano žmonių. Seni žmonės, moterys ir vaikai yra visiškai nekaltos vykstančių kovų aukos.
Austrijos ir kitų šalių "Caritas" ypač rūpinasi afganų pabėgėlių stovyklomis, spontaniškai susidariusiomis prie Pakistano sienos. (Prasidėjus karinei kampanijai ir pradėjus plūsti Afganistano žmonėms, Pakistanas uždarė savo sienas, todėl pabėgėlių stovyklos kuriasi tiesiog pasienyje.) Šamšatu, Akora Hatak ir Džalozai stovyklose, kuriose sunkiomis sąlygomis gyvena daugiau kaip 300 tūkstančių pabėgėlių, "Caritas" darbuotojai dalina jų šeimoms čiužinius, antklodes, maisto produktus, rūpinasi sveikatos apsauga, stato laikinus namus iš molio, nes gyventi palapinėse žiemą būtų beveik neįmanoma. Dėl prastų gyvenimo sąlygų ir visaverčio maisto stygiaus žmonės, ypač vaikai, yra nusilpę ir neatsparūs ligoms.
Spalio 7 dieną prasidėjus bombardavimams, humanitarinės paramos organizacijų darbas labai pasunkėjo. Jungtinių Tautų Organizacija iš viso atšaukė savo darbuotojus iš pasienio rajonų, nes ten tapo nesaugu. Krikščioniškos paramos grupės dar stengiasi tiekti produktus ir medikamentus į pabėgėlių stovyklas Afganistane, tačiau, sustiprinus sienos apsaugą, tai daryti nėra lengva. Pakrautų sunkvežimių konvojai, kertantys Pakistano ir Afganistano sieną, tapo retesni, nors paramos labai reikia.
Krikščioniškos humanitarinės paramos organizacijos gana kritiškai atsiliepia apie maisto ir medikamentų paketų mėtymą iš JAV karinių lėktuvų, nes tai gali sukompromituoti pačias humanitarinės paramos pastangas regione. Pagal nusistovėjusią tradiciją, humanitarinė parama per karą visada pabrėžia politinį neutralumą, o maisto paketų mėtymas iš lėktuvų drauge su bombomis kelia sumaištį eilinių afganistaniečių galvose. Kyla pavojus prarasti jų pasitikėjimą visomis humanitarinėmis organizacijomis. Talibano valdžia perspėja žmones neliesti numestų paketų, nes jie gali būti užnuodyti arba užminuoti. Daugelis dar prisimena Afganistano vaikams iš sovietinių lėktuvų išmėtytus žaislus, kurie sprogdavo vos tik prilietus, ir vaikas tapdavo invalidu visam gyvenimui. Todėl ir dabar amerikiečių išmėtytų humanitarinių paketų maistą vieni afganai čia pat suvalgo, o kiti sudegina ar užkasa, nors JAV radijo stotys ragina jų nebijoti. Bet kuriuo atveju iš lėktuvų mėtomi maisto paketai yra daugiau simbolinis paramos gestas, ir nėra žinių, kam jie atitenka ir kaip panaudojami.
Ši akcija, kaip pripažino ir Jungtinių Valstijų gynybos ministras Donaldas Ramsfeldas, jokiu būdu negali pakeisti humanitarinių organizacijų teikiamos tradicinės paramos.

* * *

Esant tokiai padėčiai ir artėjant žiemai, kuri kalnuotame Afganistane yra gana atšiauri, stiprėja tarptautiniai reikalavimai sudaryti sąlygas humanitarinėms organizacijoms aprūpinti civilius gyventojus maistu ir kitais būtinais daiktais bei medikamentais. Siūloma sukurti Afganistane saugias ir lengvai žmonėms pasiekiamas zonas, kurios kovojančių pusių susitarimu būtų apgintos nuo bombardavimų. Į jas sunkvežimių gurguolės su gėrybėmis iš Pakistano ir Irano galėtų patekti irgi išankstiniu susitarimu nustatytais saugiais koridoriais. Dėl tokių saugių koridorių ir saugumo zonų sudarymo į savo vyriausybes kreipėsi JAV ir Vokietijos krikščioniškų organizacijų vadovai. Kitas siūlomas kelias yra laikinai nutraukti Afganistano bombardavimus, kad žmonės būtų skubiai aprūpinti maistu žiemai.
Raginama, kad Afganistano kaimynės, ypač Pakistanas ir Iranas, atidarytų sienas ir priimtų daugiau pabėgėlių, kuriais galėtų rūpintis tarptautinės humanitarinės organizacijos. Suprantama, kad tokios šalys, kaip Pakistanas ir Iranas, kur jau prisiglaudė milijonai afganų pabėgėlių, būgštauja, jog gausybė naujų pabėgėlių sukels nemažai socialinių problemų, sakė tarptautinės Jėzuitų pabėgėlių tarnybos vadovas kunigas Luisas Magrina. "Tačiau, nepaisant šių ir saugumo problemų, tie, kurie bėga iš karo Afganistane, turi rasti prieglobstį. Tarptautinė bendrija turi padėti Afganistano kaimynams pakelti šią naštą, - sakė jis. - Neleidžiant beviltiškoje padėtyje atsidūrusiems karo pabėgėliams kirsti valstybinę sieną, yra pažeidžiamos jų teisės."
Pažymėtina, kad Talibano režimui opozicinio Šiaurės Aljanso gana sėkmingas puolimas ir ypač strategiškai svarbaus Mazari Šarifo miesto ir netgi sostinės Kabulo paėmimas sudaro geras sąlygas humanitarinei paramai tiekti į Afganistano gilumą. Tačiau dėl bombardavimų gerokai nukentėję puštūnų gyvenamieji šalies pietiniai ir vakariniai regionai humanitarinėms oranizacijoms kol kas beveik neprieinami.
Lapkričio 11 dieną sekmadienio vidudienio "Viešpaties Angelas" maldos proga susitikęs su maldininkais Šv. Petro aikštėje popiežius Jonas Paulius II dar kartą paragino suteikti paramą badaujantiems Afganistano žmonėms. (Manoma, kad ateinanačią žiemą iš bado Afganistane gali numirti iki 150 tūkstančių vaikų.) Šventasis Tėvas pabrėžė kalbąs apie tarptautinės reikšmės tragediją, todėl parama afganams turi rūpintis visa pasaulinė bendruomenė. “Šiuo atveju parama turi būti suprasta ne kaip išmalda, bet kaip teisingumo aktas”, - sakė jis.

Mindaugas BUIKA

© 2001 "XXI amžius"

 


Afganų berniukas neša maisto paramos paketą, kuris buvo išmestas iš JAV karinio lėktuvo

Afganų pabėgėlis su vaiku

Afganų vaikai mokosi pabėgėlių stovykloje

EPA-ELTA nuotraukos

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija