Atnaujintas 2001 m. gruodžio 21 d.
Nr.96
(1005)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Laikas
Krikščionybė šiandien
Žvilgsnis
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


PRIEDAI(atnaujinta)

ARCHYVAI

2001 metai


PASKUTINIS NUMERIS

Mieli "XXI amžiaus" interneto svetainės skaitytojai!

"XXI amžių" skaityti internete nemokamai galėsite tik iki 2001 m. pabaigos. 2002 metais skaityti internete nemokamai galėsite tik 2-3 rašinius (kitų rašinių bus tik anonsai), taip pat negalėsite naudotis archyvais. Norėdami "XXI amžių" visą skaityti ir 2002 metais, turėsite užsiprenumeruoti. Prenumeratos kaina metams Lietuvoje - 200 Lt, užsienyje - 75 USD, pusei metų - Lietuvoje - 115 Lt, užsienyje - 40 USD. Pervedę minėtą sumą į mūsų sąskaitą banke ir apie tai pranešę mums el. paštu (adresu: xxi@lcn.lt arba redakcija@xxiamzius.lt ) gausite vartotojo vardą bei slaptažodį.

Pinigus pervesti į tokią sąskaitą:

AB VILNIAUS BANKAS, VB Kauno Santakos filialas
Kęstučio 38, Kaunas, Lietuva
Banko kodas: 260101732

Viešoji įstaiga "Naujasis amžius"
Įmonės kodas: 3519348
Sąskaita litais: 27700314
Valiutinė sąskaita: 120070815


Popiežius Kalėdų džiaugsmą sieja su taikos ilgesiu

Pasaulyje vykstant karams ir konfliktams, o ypač susiklosčius dramatiškai padėčiai Šventojoje Žemėje, žmonija šių metų Kalėdose labiausiai ilgisi taikos džiaugsmo, pabrėžė popiežius Jonas Paulius II. "Todėl mums, tikintiesiems, su iškalbinga meilės išraiška darbuose reikia tapti kasdieniu pranašišku raugu pasaulio, kuris būtų sutaikytas meilėje ir gaivinamas dieviškojo džiaugsmo", - kalbėjo jis gruodžio 16 dieną susitikęs su maldininkais Šv. Petro aikštėje sekmadienio vidurdienio "Viešpaties Angelas" maldos proga.
Tądien Vatikano aikštė buvo puošiama Kalėdų šventei: prie obelisko įrengiama didelė Prakartėlė ir puošiama iš Rumunijos atvežta Kalėdų eglė. Pagal seną tradiciją į Šv. Petro aikštę buvo susirinkę tūkstančiai Romos berniukų ir mergaičių, kurie atsinešė Kūdikėlio Jėzaus figūrėles Šventajam Tėvui palaiminti. Šias figūrėles vaikai vėliau deda italų šeimose tradiciškai Kalėdų švenčių proga įrengiamose prakartėlėse. Kaip visada Popiežius švelniai kreipėsi į susirinkusius vaikus, dėkojo jiems už atėjimą ir meldėsi "taikos ir ramybės jums ir jūsų šeimoms" šiose Kalėdose.

Domenikas di Tomasas Bigordis.
Jėzaus Kristaus gimimas (XV a. pabaiga)


Vyskupų kalėdiniai sveikinimai

Tenušvinta vilties žvaigždė

"Tenušvinta veidas tavasis, ir mes išgelbėti būsim!"
Ps...79

Kalėdų varpai. Bažnyčios liturgija ir žmonijos lūkestis kviečia mus iš naujo atpažinti Bet-liejuje gimusio Kūdikio-Dievo veide atskleistą mūsų istorijos prasmę. Jo gimimas sujungė laiką ir amžinybę, Dievą ir žmogų.
Ėdžiose gulinčiame Naujagimyje mes sveikiname Dievą, kuris panorėjo turėti žmogaus veido bruožus. Viso pasaulio istorija nukreipta į šio dieviškojo Kūdikio Veidą, kad grąžintų viltį kiekvienam pasaulyje gyvenančiam žmogui.


Atleidimas, atsiprašymas, susitaikinimas

Žmogus, Dievo kūrinys, yra apdovanotas laisve rinktis. Rinktis tarp gėrio ir blogio. Vadinasi, kiekvienas žmogus turi galią daryti blogį ir gėrį. Suprantama, ne be pasekmių. Žmogaus pasirinkimas visada yra atsakingas. Kai mes, pavyzdžiui, pažeidžiame eismo taisykles - nebūtinai įvyksta autoavarija, tačiau blogas įprotis nesiskaityti su tam tikromis normomis neišvengiamai mus prives prie nelaimės, už kurią reikės patiems atsakyti. Beprasmiška galvoti, kad, tobulėjant technikai, modernėjant pasauliui, ateis laikas, kai išnyks normos, kai galima bus nesilaikyti jokių važiavimo apribojimų, kai bus galima nesilaikyti jokių moralės, dorovės apibrėžtų taisyklių. Suprantama, tos normos keisis. Vienos išnyks, atsiras kitos. Tačiau vienokios ar kitokios bus visada.
Vienas iš kriterijų, padedančių teisingai pasirinkti, yra mūsų turimas galutinis gyvenimo tikslas. Taip pat labai svarbus mūsų ryšys su Dievu maldoje, - mokėjimas pasinaudoti Kristaus pergale prieš blogį atleidžiant, atsiprašant, susitaikant, gyvenimas tiesoje.


Neišvengiamumas

1926 m. gruodžio 17 d. perversmo 75-osios metinės

Šiomis dienomis, prisimenant 1926 metų gruodžio perversmo 75-ąsias metines, neokomunistų politologai ėmė perrašinėti Lietuvos istoriją. Teigiama, kad tikroji demokratija Lietuvoje atsirado tik po 1926 metų pavasarį kairiųjų laimėtų Seimo rinkimų, o anksčiau valdę krikščionys demokratai netgi "uzurpavę" valdžią. Kaip didžiausi kairiųjų demokratiniai laimėjimai skelbiami Katalikų Bažnyčios įtakos slopinimas, kariuomenės sumažininimas perpus ir bandymas visiškai sunaikinti valstybės saugumo instituciją - saugumo policiją. Neokomunistų veikėjai teigė, kad tuometiniai komunistai nerengė jokio perversmo. Tačiau niekaip negalima paneigti, kad tokiomis ir kitomis panašiomis priemonėmis nebuvo suteikta galimybė rengti komunistinį, iš Rusijos skatinamą, perversmą. Be to, yra nepaneigiamų duomenų, jog komunistai tą perversmą tikrai rengė, o tuometiniai jų lyderiai Josifas Greifenbergeris ir Rafailas Čiornas (ir dabar kai kurių istorikų kažkodėl vadinamas Rapolu Čarnu) apie tai atvirai kalbėjo. Niekas taip pat nepaneigė žinių, jog tuometinė Kremliaus valdžia, nusprendusi, kad "revoliucinė situacija" Lietuvoje dar nepribrendo, išdavė gruodžio 17 dienos perversmo organizatorius, vadinamuosius keturis komunarus, kaip komunistinio maišto organizatorius.


Raganautojai

Pastaruoju metu net per nacionalinę televiziją ir radiją pradėta sekti pasakas. Ne vaikučiams, o suaugusiesiems. Šį kartą - apie raganas, jų susibėgimus, ritualus ir panašius dalykus. Antai praėjusį sekmadienį LRT laida "Stilius" siužetą skyrė vienai poniai, kuri sakosi esanti vyriausioji Lietuvos ragana ir parapsichologė. Laidos vedėja ir pati ragana gyrė nepaprastus sugebėjimus ne tik nuspėti žmonių ateitį, likimą, bet ir gydyti visas ligas. Vyriausioji Lietuvos ragana, pabrėždama savo antgamtines galias, pasakojo, jog net neseniai Amžinybėn išėjęs mons. K.Vasiliauskas siųsdavo jai "pagydyti" žmones, ištiktus dvasios ar kūno negalios. Monsinjoras, žinoma, atsakyti jau negali. Tik gaila, kad po jo mirties visokie perėjūnai, ne tik Lietuvos televizijoje apsireiškusi ragana, dabar dengiasi jo vardu.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija
Šiame numeryje:

Nuveikęs didelius bažnytinės tarnystės darbus savo tėvynėje ir Vatikane

Už kolaboravimą - valstybinė pensija

Klostosi dviprasmė padėtis

Austrijos kariuomenės vyskupas ragina ryžtingesnei saugumo politikai