Atnaujintas 2002 m. vasario 6 d.
Nr. 10
(1017)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Valstybė ir Bažnyčia
Susitikimai
Kultūra
Atmintis
Žvilgsnis
Likimai
Gimtas kraštas
Nuomonės
Lietuva
Kryžkelės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai

Kunigo poezijos popietė

Jaunystėje, dar prieš kariuomenę, Robertas Grigas pradėjo rašyti eilėraščius. Sovietų okupacijos metais jo eilės buvo skaitomos ir mėgstamos visoje Lietuvoje, ypač Dzūkijos jaunimo ir Eucharistijos bičiulių.
Robertas mokėsi Vilniaus pedagoginiame institute, o 1982-1984 metais tarnavo sovietų kariuomenėje, bet priesaikos nedavė, patyrė daug vargo, parodė didelę ištvermę, gindamas ištikimybę tiesai ir įsitikinimams. Grįžęs į Lietuvą baigė pogrindžio kunigų seminariją, o kardinolas Vincentas Sladkevičius (tada dar vyskupas) įšventino R.Grigą į kunigus.
Kaune, Kardinolo V.Sladkevičiaus memorialiniame muziejuje (M.Valančiaus g.6), rinkosi kunigo R.Grigo (Rasūno) poezijos skaitytojai ir gerbėjai, pogrindžio spaustuvės "ab" darbuotojai.
Pasiklausyti kun. R.Grigo eilių atėjo ir Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, kun. prof.Arvydas Žygas, pogrindžio spaustuvės "ab" įkūrėjas Vytautas Andziulis, aktyvūs knygų leidėjai Snieguolė ir Domas Akstinai, Lietuvos Nepriklausomybės Kovo 11-osios Akto signataras Algirdas Patackas, vienuolės, "Caritas" organizacijos darbuotojos.
Savilaidos būdu, daug kartų perrašinėjant, buvo išleisti šie kunigo rinkiniai: Rasūnas "Benamės svajos" (1975-1980), Skaidrūnas (Rasūnas) "Iš dūžtančios Galeros" (1980-1982), Skaidrūnas (Rasūnas) "Kelias Lietuvon" (1982-1984), Rasūnas (Rūtautas) "Katakombų gėlės" (1984-1986), Rasūnas "Marijos ašara" (1986-1989) ir paskutinė rinktinė - Rasūnas "Dangus ir Dykuma" (1989-1997).
Poezijos popietę pradėjo Kardinolo V.Sladkevičiaus memorialinio muziejaus direktorė, žurnalistė Irena Petraitienė, kuri įžanginiu žodžiu pristatė kunigą R.Grigą susirinkusiesiems.
Pats autorius savikritiškai motyvavo potraukį eilėms rašyti, paskaitė savo kūrybos eilėraščių. O mes trumpam nusikelkime į Nepriklausomybės paskelbimo išvakares. Knygoje "Rekrūto prisiminimai" kun. R.Grigas rašo: "1987 m. rugpjūčio 28 dieną Vilniuje, prie Šv.Onos bažnyčios esančioje aikštėje, įvyko mitingas, kurio dalyviai pasmerkė 1939 m. rugpjūčio 23 d. slaptą Ribentropo-Molotovo paktą, kuriuo du nusikalstami režimai pasidalijo Europą, o Baltijos šalis pasmerkė naikinamai sovietų okupacijai".
Tame mitinge dalyvavo ir R.Grigas. KGB sekė kiekvieną jo žingsnį. Toliau knygoje kunigas Robertas prisimena: "Nepamenu, kokiu reikalu su A.Masilioniu išvažiavome į gretimą kaimą. Grįžtant lauko keliuką užtvėrė lengvoji mašina. Iš jos iššokę penki raumeningi žaliūkai nusitempė mane į savo mašiną, apdaužė ir visą naktį vežiodami grasino susidoroti. Kalbėjo lietuviškai rusišku žargonu, aiškino, kad jų "akcija" - tai įspėjimas už dalyvavimą taikioje demonstracijoje. Paryčiui sustojo nepažįstamame mieste. Du iš jų kažkur nuėjo, o likę snaudė.
Nutaikęs progą šokau iš mašinos ir pasileidau per miestą, šaukdamas savo vardą ir pavardę. Pasirodo, grobikai atvežė į Joniškį.
Susiradau katalikų bažnyčią. Kunigams Juozui Dobilaičiui ir Alvydui Grabnickui atvirai papasakojau, kas atsitiko. Buvau be apavo, praradęs akinius, vienmarškinis. Tikintieji žmonės geranoriškai padėjo".
Dievo Apvaizda išgelbėjo R.Grigo gyvybę, o 1987 m. gruodžio 9 d. vyskupas V.Sladkevičius, mažame Kaišiadorių klebonijos kambaryje, dalyvaujant liudytojams kunigams Rokui Puzonui ir Jonui Zubrui, SJ, įšventino jį į kunigus.
Kun. R.Grigas iki šiol jaučia laiminančių vyskupo rankų šilumą.
... 1990 metų sausio 13-oji. Lietuvos Seimo rūmai. Tarp kunigų Algimanto Keinos, Jono Borutos - ir jaunasis kunigas Robertas Grigas. Vėliau apdovanotas Vyčio kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu, kuriuo vengia puikuotis, kad nebūtų blogai suprastas.
Daug tą vakarą skambėjo kun. R.Grigo eilėraščių. Tegul ir toliau kunigą Robertą lydi Viešpaties globa, kūrybinis įkvėpimas.

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Kaunas


Lietuvai

Ne, tauta mūs, tu ne bloga, tu tik nesi kitokia,
Kaip mums vaidenosi, įsimylėjusiems kareiviams ir vaikams,
Juk tautos visada akmenimis užmoka
Nesavanaudiškiems, tyriems vadams ir pranašams.

Na, o diktatoriams ir cinikams, jas plėšiantiems grobuonims,
Kurie kasdien jas gano ugnimi ir geležim,
Kurie iš jų tyčiodamies ir prievartaudami didžiuojas, -
Nevys jiems rožės ir paminklai marmuro jiems kils.

Bet aš nesigailiu, kad buvome kitokie,
Tikėjom meile, liudijom ją savo mirtimi.
Ir aš nesigailiu, kad melo meno realizmo nesimokėm,
Kad apspjauti ir atstumti toliau tikėsim Tavimi.

Rasūnas
Kaunas, 1992 11 16

© 2002 "XXI amžius"

 

Kun. Robertas Grigas skaito savo sukurtus posmus

Autoriaus nuotrauka

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija