Atnaujintas 2002 m. spalio 25 d.
Nr.81
(1088)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė šiandien
Lietuva
Aktualijos
Ora et labora
Darbai
Likimai
Visuomenė
Nuomonės
Pasaulis


PRIEDAI
(atnaujinta)
ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

Kviečiame prenumeruoti "XXI amžių!"

Prenumeratos "Lietuvos pašto" skyriuose kaina vienam mėnesiui:

24 puslapių trečiadienio numerio - 9,5 Lt,
pensininkams ir invalidams - 8,8 Lt,
16-20 puslapių penktadienio numerio - 6,5 Lt,
pensininkams ir invalidams - 6,0 Lt,
abiejų savaitės numerių - 16,0 Lt,
pensininkams ir invalidams - 14,8 Lt.

"XXI amžius" "Lietuvos spaudos" kioskuose nepardavinėjamas. Vilniuje jį rasite tik “Sąjūdžio” kioske (Gedimino g.1), “Katalikų pasaulio” leidyklos knygyne (Dominikonų g.6) bei kioske Tilto ir T.Vrublevskio gatvių sankryžoje; Kaune - LPKTS kioske (Laisvės al. 39);
Kitur “XXI amžius” pardavinėjamas tik katalikiškos spaudos kioskuose ar parduotuvėse prie bažnyčių.
“XXI amžių” geriausia prenumeruoti pašte.

Norinčius paremti "XXI amžių", pinigus prašome pervesti į tokią sąskaitą:

AB VILNIAUS BANKAS, VB Kauno Santakos filialas
Kęstučio 38, Kaunas, Lietuva
Banko kodas: 260101732

Viešoji įstaiga "Naujasis amžius"
Įmonės kodas: 3519348
Sąskaita litais: 27700314
Valiutinė sąskaita: 120070815


Drauge su Marija kontempliuoti Kristaus veidą

Tikintieji šv. Petro aikštėje kalba rožinį

Išrinkimo į apaštalo šv. Petro sostą 24-ąsias metines spalio 16 dieną popiežius Jonas Paulius II pažymėjo dviem simboliniais ir visai Bažnyčiai reikšmingais sprendimais: jis paskelbė Rožinio metus, taip pat pasirašė savo naują apaštalinį laišką „Rosarium Virginis Mariae“, kuriame pasiūlė praplėsti Dievo Motinai skirtos rožinio maldos turinį ir iš naujo atrasti jos kontempliacinę prasmę.


Priėmimas Apaštalinėje nunciatūroje
Paminėtos popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikato 24-osios metinės

Spalio 22 dieną Jo Šventenybės Popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikato 24-ųjų metinių inauguracijos proga Apaštalinė nunciatūra Lietuvoje surengė priėmimą. Visus svečius maloniai pasitiko nuncijus arkivyskupas Peter Stephen Zurbriggen ir patarėjas monsinjoras Charles Daniel Balvo. Tarp svečių atvyko kardinolas Audrys Juozas Bačkis, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupai Jonas Boruta, Jonas Kauneckas, Juozas Preikšas, krašto apsaugos ministras L.Linkevičius, kultūros ministrė R.Dovydėnienė, Europos komiteto prie Lietuvos Vyriausybės atstovas P.Auštrevičius, vyrų ir moterų vienuoliškųjų kongregacijų vyresnieji ir vyresniosios, Lietuvoje reziduojančių užsienio ambasadų atstovai. Į priėmimą taip pat buvo kviesti katalikiškų mokyklų direktoriai, kai kurie kunigai (daugiausia dirbantys vyskupijų kurijose), katalikiškos žiniasklaidos atstovai (dalyvavo "XXI amžiaus" redaktorius).


Lietuvos Respublikos reprodukcinės sveikatos įstatymo projektas: ką jis siūlo visuomenei?

Rašyti paskatino spalio 7 dieną LTV laidoje "Paskutinė kryžkelė" diskutuotas Lietuvos Respublikos reprodukcinės sveikatos įstatymo projektas. Nors tai dar tik projektas, norėtųsi atkreipti įstatymo projekto iniciatorių ir rengėjų dėmesį į kai kurias mums abejonių keliančias ir labai diskutuotinas vietas.
Įstatymo projekto 2-o straipsnio 3-iu punktu mėginta apibrėžti sąvoką "Draugiškos paslaugos" ("Draugiškos paslaugos - vartotojui palankios, specifinius jo poreikius atitinkančios paslaugos"). Iš karto neaišku, apie kokį vartotoją ir apie kokius specifinius poreikius kalbama, kokio amžiaus vaikams bus taikomas įstatymas, neapibrėžiama, kas laikomas paaugliu. Jeigu Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 2-ame straipsnyje teigiama, kad "Vaikas yra žmogus, neturintis 18 metų, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip", Reprodukcinės sveikatos įstatymo projekte visiškai neaišku, kokio amžiaus vaikai laikomi paaugliais ir nuo kada jie, anot Reprodukcijos įstatymo projekto 10-o straipsnio 1-os dalies, gaus "moksliniais įrodymais pagrįstą, suprantamą reprodukcinės sveikatos informaciją ir jiems skirtas draugiškas paslaugas".


Prieš prekybą moterimis
Tarptautinė konferencija Esene, vykusi birželio 26 - liepos 4 dienomis

Eseno konferencijos dalyvės (iš kairės):
Ona Gustienė (Lietuva), sesuo Eugenija Bonetti (Italija), Natalija Bandera (Ukraina), Marcela Ulloa (Ispanija)

Prekyba žmonėmis yra sukrečiantis įžeidimas žmogiškajam orumui ir grėsmingas esminių žmogaus teisių pažeidimas. Jau II Vatikano Susirinkimas yra atkreipęs dėmesį į "vergovę, prostituciją, moterų ir vaikų pardavinėjimą bei žeminančias darbo sąlygas, kur žmonės yra laikomi pasipelnymo įrankiais, o ne laisvais ir atsakingais individais", kaip į "niekšybę, nuodijančią žmogiškąją civilizaciją, ir labiau pažeminančią tai darančiuosius, negu skriaudžiamuosius. Tai skaudžiausiai užgauna Kūrėjo garbę ("Gaudium et Spes",27).

Popiežius Jonas Paulius II
Laiškas Vatikano sekretoriui tarpvalstybiniams santykiams, arkivyskupui Jean Louis Tauran, konferencijos "Dvidešimt pirmojo amžiaus vergovė" proga 2002 m. gegužės 15 d.


Dovanojo savo talentą
Vienuolės Stasės Kazlauskaitės širdies gaida parašyti eilėraščiai

S.Kazlauskaitės poezijos knygos “Puokštė” pristatyme

Tą rudenišką spalio 9-osios vakarą jaukioje Švč.Jėzaus Širdies tarnaičių seserų kongregacijos salėje susirinkusiems poezijos mylėtojams buvo pristatyta S.Kazlauskaitės-Pašešupio Ramunės poezijos knyga "Puokštė". Ji pasiekė mus leidyklos "Atmintis" leidėjo Domo Akstino ir redaktoriaus poeto Roberto Keturakio pastangomis.
Vakare dalyvavo S.Kazlauskaitės brolis monsinjoras pro-fesorius, net 38 metus skleidęs tiesos žodį per Vatikano radiją, Vytautas Kazlauskas, mons.prof.Pranciškus Tamulevičius, Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčios klebonas kun. Kęstutis Bekasovas, skaitovė Daina Kazlauskienė, kongregacijos seserys, žmonės, artimai pažinoję seserį S.Kazlauskaitę (1925-2001).
Savo seserį prisimena Petronėlė Kazlauskaitė-Prėnienė, kuri poezijos knygos "Puokštė" įvade rašo: "Vos pramokusi skaityti, labiausiai pamėgo Maironio eilėraščius…


Iškreipti veidrodžiai

Daugiau nei akivaizdu, jog dabar toks laikas, kai visi piliečiai, kuriems dar nesvetimos sąvokos Lietuva, Tėvynė, kuriems tie žodžiai tokie brangūs, kaip ir Motina, turi be paliovos baksnoti į valdančiosios piramidės šonus, ypač į jos viršūnę: "Nemiegokite - pavogs! Lietuvą pavogs! Išvarys netgi ne prekiniais traukiniais, o pėsčiomis etapu į Rusiją, geriausiu atveju, į NVS". Jeigu kas dar tuo abejoja, tai tegul įsiklauso, ką kalbėjo praėjusį savaitgalį Mokslų akademijos aktų salėje Lietuvos Ministras Pirmininkas, pristatydamas ištikimiausiems bendrapartiečiams ir svečiams iš Maskvos savo Rusijos sostinėje išleistą knygą "Penkeri prezidentavimo metai". Premjeras, aišku, "šedevro" pristatyme kalbėjo ne valstybine, o jau kur kas, matyt, mielesne ir įprasta "didžiojo brolio" kalba. Jeigu tas "amžiaus kūrinys" rusiškai būtų pristatytas Maskvoje, tai dar būtų galima suprasti tokį dalyką. Nors nepriklausomų valstybių vyriausybių vadovai, net ir puikiai mokėdami šalies kalbą, taip nedaro. Tuo labiau kalbėdami viešame renginyje savo šalies sostinėje. Vien šis faktas pasako labai daug. Tuo labiau kad rusiškoje A.Brazausko knygos redakcijoje visiškai nėra tų skyrių, kurie yra lietuviškame variante, vietiniams žmonėms mulkinti. Neatsitiktinai susirinkusieji Mokslų akademijos salėje vos ne su ašaromis akyse šlovino "vienintelę viltį". Matyt, nereikia nė aiškinti, kokias viltis puoselėja buvę jedinstveninkai. Kitas reikalas, kas tą knygą rašė ir kas organizavo jos išleidimą Maskvos leidykloje. Aišku, tam tikrą indėlį į šį "istorinį" kūrinį įnešė ir oficialusis Premjero knygos redaktorius, buvęs nepamirštamojo "organo" - "Tiesos" redaktorius Domas Šniukas. Tikriausiai jis ir parašė šią A.Brazausko knygą. Juk visi puikiai žino, kad panašius Premjero bičiulių M.Šumausko, J.Maniušio "kūrinius" parašė samdyti plunksnagraužiai, kurie ir dabar našiai darbuojasi nepriklausomoje Lietuvos žiniasklaidoje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija
Šiame numeryje:

Vaikščiojimas viršūnėmis

Radiniai paskatino domėtis istorija

IŠNIEKINTIEJI

Siūlau dorą...

Politinis šou

Pempės, čigonai, išdavystė ir rinkimai

Dedamas apynasris

Nesaugu ir prie Kremliaus sienų