Atnaujintas 2002 m. gruodžio 18 d.
Nr.95
(1102)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Pasaulis
Susitikimai
Kultūra
Krikščionybė šiandien
Darbai
Žvilgsnis
Nuomonės
Lietuva
Kryžkelės
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai

Pasauliui reikia Dievo Gailestingumo

Popiežius Jonas Paulius II –
Dievo Gailestingumo skelbėjas

Gruodžio 7 dieną audiencijoje priėmęs grupę maldininkų ir visuomenės atstovų popiežius Jonas Paulius II, kalbėdamas jiems, dalijosi prisiminimais apie prieš keturis mėnesius įvykusią paskutinę kelionę į savo tėviškę. Rugpjūtį trims dienoms apsistojęs savo gimtojoje diecezijoje, kurią valdė iki išrinkimo į šv. Petro sostą, Šventasis Tėvas dar kartą pasimeldė prie savo artimųjų kapų, aplankė tas bažnyčias ir šventoves, kaip antai, Zebžydovskio Kalvariją, kurioje vaikystės ir jaunystės metais brandino savo pamaldumą Dievo Motinai.
Popiežius audiencijos dalyviams sakė, jog šie „neužmirštamos tikėjimo atmosferos, kuria mes gyvenome tomis piligrimystės dienomis“, prisiminimai – ypač tvirti Dievo gailestingumo slėpiniai dvasiniu ir teologiniu kontekstu. Priminęs, kad vizito metu Krokuvos priemiestyje Lagievnikuose jis pašventino baigiamą statyti Dievo Gailestingumui dedikuotą katedrą, Popiežius sakė, jog tai, be abejonės, bus „pamaldumo Dievo Gailestingumui pasaulinis centras“. Tačiau Šventasis Tėvas sakė žinąs, kad „įvairiose pasaulio vietose yra daugybė šventovių, kuriose skleidžiamos šv.Faustinos (1905-1938) mokymas, iš kurio tikintieji gauna tiek daug malonių“.
Šis mokymas turi vesti žmones prie konkrečių gailestingumo veiksmų, ypač tarp kenčiančių ir vargstančių sesių ir brolių. Bendradarbiavimas su Dievo gailestingumu šiandien tęsiasi benamių maitinimo centruose ir prieglaudose, vienišoms motinoms skirtuose globos namuose, nepagydomų ligonių slaugos ligoninėse ir daugelyje kitų rūpybos vietų, kuriose Dievo gailestingoji meilė atskleidžiama konkrečių vyrų ir moterų artimo meilės ženklų dėka, kalbėjo Popiežius.