Atnaujintas 2002 m. gruodžio 18 d.
Nr.95
(1102)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Pasaulis
Susitikimai
Kultūra
Krikščionybė šiandien
Darbai
Žvilgsnis
Nuomonės
Lietuva
Kryžkelės
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai

Rašytojų tryliktasis

Poetas Justinas Marcinkevičius išrinktas populiariausiu XX amžiaus Lietuvos rašytoju

Kęstučio Vanago (ELTA) nuotrauka

Gruodžio 13-ąją Vilniuje, Lietuvos mokslų akademijos salėje, vyko tryliktasis Lietuvos rašytojų sąjungos suvažiavimas.
Pirmajame posėdyje Robertas Keturakis perskaitė prezidento Valdo Adamkaus LRS suvažiavimui atsiųstą sveikinimą, taip pat buvo pagarsintas Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos pirmininko Kosto Federavičiaus sveikinimas. Suvažiavimo delegatai tylos minute pagerbė išėjusius Amžinybėn kolegas. Beje, susirinkusieji negalėjo numatyti, kad tą dieną juos netikėtai paliks talentingas prozininkas, poetas, vertėjas Jurgis Kunčinas.
Įžanginę kalbą pasakė literatūrologė, kritikė profesorė Viktorija Daujotytė. Profesorė pabrėžė, kad rašytojo svoris dabartinėje visuomenėje labai menkas. TV3 „Akvariumas“ daugelį sugundė labiau nei koks nors literatūros kūrinys. Reikia griežčiau vertinti kandidatų į LRS narius kūrybą, nes padaugėjo saviveiklinės literatūros. Didžiausias literatūros mecenatas buvo ir yra valstybė, be jos paramos literatūra niekaip neišsivers. Šiuo metu 100 LRS narių stovi eilėje, laukdami pašalpos – valstybės stipendijos. Literatūrologė akcentavo ir apgailestavo, kad lietuvių kalba stumiama iš visuotinio gyvenimo. Skaudžiausia, jog dažnai ją gujame patys. V.Daujotytė įsitikinusi, kad lietuvių kalbą privalo ginti ir kitų sričių intelektualai. Gražų pavyzdį parodė medicinos profesorius Vytautas Jonas Sirvydis, nuoširdžiai susirūpinęs gimtosios kalbos likimu.
Suvažiavimas išklausė LRS pirmininko Valentino Sventicko pranešimą, jo pavaduotojo Jono Liniausko pranešimą – Valdybos ataskaitą ir revizijos komisijos pirmininko Vytauto Girdzijausko pranešimą. Eugenijus Ališanka suvažiavimo dalyvius supažindino su apklausos „Dešimt XX amžiaus lietuvių rašytojų“ rezultatais, o Jūratė Sprindytė pristatė LRS suvažiavimo diplomo ir premijos už kūrybinius nuopelnus lietuvių literatūrai per pastaruosius ketverius metus nuostatus ir nominacijų sąrašą. Plunksnos broliai ir seserys žymiausiu XX amžiaus lietuvių rašytoju išrinko Justiną Marcinkevičių. Iš 130 apklausoje dalyvavusių rašytojų 86 jį įrašė į pirmą vietą. Kiti devyni rašytojai: Salomėja Nėris (81), Vincas Mykolaitis-Putinas (78) , Vincas Krėvė-Mickevičius (72), Balys Sruoga (57), Bernardas Brazdžionis (56), Jonas Mačiulis-Maironis (51), Sigitas Geda (46), Juozas Tumas-Vaižgantas (44), Jonas Aistis (37) ir Jonas Avyžius (29).
Antrajame posėdyje buvo perskaitytas pranešimas apie LRS narių siūlymus į LRS pirmininko postą, Valdybą, Revizijos ir Etikos komisijas. Anketinės apklausos rezultatus pristatė LRS Klaipėdos skyriaus pirmininkas Rimantas Černiauskas. Kandidatai į LRS pirmininko postą pristatė savo programas. Buvo diskutuojama, svarstomos kandidatūros į Valdybą, Revizijos ir Etikos komisijas.
Po pietų pertraukos vyko LRS pirmininko, Valdybos, Revizijos ir Etikos komisijų rinkimai.
Trečiajame posėdyje kalbėjo kultūros ministrė Roma Dovydėnienė, sakiusi, jog, keičiantis rinkos situacijai ir menininko statusui, Kultūros ministerija negali reikalauti aukštos meninės vertės kūrinių ir nereaguoti į naujas skurdžias menininkų ekonomines ir socialines sąlygas. V.Sventickas pristatė LRS įstatų projektą, buvo balsuojama dėl įstatų pataisų.
Ketvirtajame posėdyje paaiškėjo, kad suvažiavimo valia naujuoju LRS pirmininku tapo Jonas Liniauskas, nežymiai aplenkęs savo konkurentą Kornelijų Platelį. Pirmą kartą LRS suvažiavime dalyvaujantis Viktoras Alekna stebėjosi, jog Frankfurto knygų mugėje buvo pristatytas Mariaus Ivaškevičiaus romanas „Žali“. „Jei toks kūrinys atstovauja Lietuvai, - sakė V.Alekna, - vadinasi, Lietuvos rašytojų sąjungos valdybai yra apie ką pagalvoti“. Jo manymu, visos trys Lietuvos rašytojų sąjungos nieko nedaro, kad Lietuvos visuomenė bręstų, taptų moralesnė. Juk, pavyzdžiui, Motiejus Valančius ir kiti iškilūs praeities žodžio meistrai buvo ne tik rašytojai, bet ir savo šalies piliečiai, šviesuoliai. Gaila, kad Sąjūdžio laikais kūrę Lietuvą Kazys Saja, Marcelijus Martinaitis ir kiti rašytojai vėliau pasitraukė iš tolesnės veiklos.
Baigiamajame posėdyje buvo paviešinti Valdybos, Revizijos ir Etikos komisijų rinkimų rezultatai. V.Sventickas LRS suvažiavimo laureatui už kūrybinius nuopelnus lietuvių literatūrai Justinui Marcinkevičiui įteikė diplomą, o draudimo bendrovės UAB „Ergo Lietuva“ atstovas Juozas Rakauskas – 10 tūkst. litų premijos čekį. LRS prie premijos „pridūrė“ 2002 popieriaus lapus, 12 žurnalų (metinę „Metų“ prenumeratą) ir 13 rožių. Delegatams sugiedojus valstybės himną, tryliktasis LRS suvažiavimas baigė darbą.

Vladas VAITKEVIČIUS
Vilnius

© 2002"XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija