Atnaujintas 2002 m. gruodžio 18 d.
Nr.95
(1102)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Pasaulis
Susitikimai
Kultūra
Krikščionybė šiandien
Darbai
Žvilgsnis
Nuomonės
Lietuva
Kryžkelės
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai

Uždeki žiburį vilties

Šiais giesmės žodžiais šeštadienį, lapkričio 23 dieną, Trakų Vokėje prasidėjo Algimanto Vincento Bujausko, Bronės Daunorienės ir Aloyzo Sušinsko kūrybos vakaras, skirtas jų garbiam jubiliejui - 70-mečiui. Gyvenimas taip lėmė, kad jubiliatai, kilę iš Dzūkijos, dirbę pedagoginį darbą, gyvena Trakų Vokėje, prieš kelerius metus prijungtoje prie Vilniaus.
Algimantas Vincentas Bujauskas - habilituotas agrarinių mokslų daktaras, buvęs Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialo mokslinis bendradarbis, Vilniaus universiteto Gamtos fakulteto Botanikos ir genetikos katedros ir Lietuvos karo akademijos Politologijos katedros profesorius, Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys, Nacionalinės premijos laureatas. A.V.Bujauskas domisi menu, gamtos mokslais, istorija, filologija, teologija ir filosofija. Parašė memuarus „Šiaurės pašvaistė“ ir eilėraščių rinkinius „Už speigračio“, „Namų žiburiai“, „Itališkieji etiudai“. Daktaro disertacijų tema - bulvių selekcija. Jis lietuviams gerai žinomų bulvių veislių „Mėta“, „Vokė“, „Vilnia“, „Nida“, „Aistė“ autorius. Yra 20 doktorantūros ir habilituotų daktarų komitetų narys, penkių disertacijų vadovas. Apdovanotas prof. D.Rudzinsko pirmojo laipsnio premija už bulvių veisles, ŽŪM diplomu už bulvių veislę „Nida“.
1959 metais į Trakų Vokėje įsikūrusį Liudvinavo mokyklos filialą - lietuvišką penktąją klasę atvyko dirbti lietuvių kalbos mokytoja Bronė Daunorienė. Dzūkė iš Alytaus į darbą pasinėrė negailėdama nei jėgų, nei laiko. Mokytojos dėka mokykla Trakų Vokėje išliko tautinė. B.Daunorienė visą gyvenimą dainavo solo, ansambliuose, choruose, vadovavo mokinių saviveiklai. Ji - laiminga mokytoja, gyvenimą atidavusiai Lietuvai, kalbos puoselėjimui, švenčiausių patriotinių jausmų ugdymui. Bronislava dalyvavo VII Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese Argentinoje ir dirbo lietuvių bendruomenėje, taip pat Ignalinos atominėje elektrinėje lietuvių kalbos mokė kitataučius.
Be eilėraščių, mokytoja rašo mokslinius straipsnius, vadovauja maironiečių būreliui, humanitarinių mokslų mokytojų būreliui, yra Trakų Vokės bendruomenės „Versmė“ valdybos narė, valstybinio kalbos egzamino vertintoja. Už kūrybingumą, kultūros tradicijų puoselėjimą Rytų Lietuvoje B.Daunorienė ne kartą apdovanota padėkos raštais, o Sąjūdžio 10-mečio proga - Sąjūdžio jubiliejiniu medaliu bei garbės raštu.
Aloyzas Sušinskas - agrarinių mokslų daktaras, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos, Lietuvos knygnešio draugijos, Tėviškės pažinimo draugijos ir Lietuvos esperantininkų sąjungos narys. Nuo pat vaikystės domėjosi krašto praeitimi ir jo žmonėmis.
Yra parašęs miniatiūrų ir aforizmų, eilėraščių, sonetų, apybraižų. Išleido penkias knygas: „Tikėjimo tėkmė“, „Tarp nerimo ir skausmo“, „Žmogiškojo pavasario giesmininkas“, „Sužibo žvaigždės Merkio pievoj“, „O jei užgniauš širdies plakimą“.
Šį kūrybinį vakarą surengė Vilniaus miesto Panerių seniūnija. Jubiliatus pasveikinti atvyko ir Vilniaus miesto tarybos, Miesto plėtros komiteto pirmininkas Algirdas Čiučelis.

Eglė VASILIAUSKIENĖ

© 2002"XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija