Atnaujintas 2002 m. gruodžio 18 d.
Nr.95
(1102)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Pasaulis
Susitikimai
Kultūra
Krikščionybė šiandien
Darbai
Žvilgsnis
Nuomonės
Lietuva
Kryžkelės
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai

Bebaimiai

Ne tik mokslo žmonės, bet ir kiekvienas iš mūsų esame patyrę ir įsitikinę, kad baimės jausmas yra negeras, žlugdantis jausmas. Baimių įvairovė tokia didelė, kad jos aprašyti neįmanoma: vieni bijo vorų, roplių, kiti – didesnio aukščio, dar kiti – uždarų patalpų, išeiti į sceną ar tribūną, lipti į aukštesnį medį ar kalną, bijojo ar tebebijo komunistų ir kagėbistų, bijo šaltos žiemos, karštos vasaros, bijo Dievo, bijo šėtono, bijo mirti, bijo gyventi, bijo netekti valdžios. Liguistą įkyrią, nepagrįstą baimę medikai vadina fobija. Antai uždarų patalpų baimė vadinama klaustrofobija. (Panašu, kad dauguma mūsų Seimo narių serga šia liga, nes iš baimės neva uždarai belangei posėdžių salei posėdžių nelanko.)
Visas baimes galima skirstyti į pagrįstas ir nepagrįstas. Štai vorų baimė yra nepagrįsta, nes neteko girdėti, kad voras į voratinklį įpainiotų žmogų, o gyvačių, komunistų, kagėbistų – pagrįsta, nes nuo jų nukentėjo ne vienas. Liguista įkyri, nepagrįsta baimė žmogų žlugdo, o pagrįsta – išganinga, sergėja, tarnauja saugiai būčiai. Yra baimių, kurias priskirti prie pagrįstų ar nepagrįstų sunkoka. Tokia yra Dievo baimė. Žmogus nugyvena visą gyvenimą Dievo baimėje, nenusikalsta iš Dievo baimės. Tačiau Dievas – maloningas ir gailestingas, todėl ne iš baimės, o iš meilės Jam reikėtų vykdyti Dievo valią, nenusidėti, savęs, savo blogo elgesio bijoti. Yra ir kitokia Dievo baimė, kai sąmoningai vengiama įtikėti, kad nereikėtų vykdyti Dievo valios, Jo įsakymų, o gyventi pagal savo valią. Tačiau tokia Dievo baimė nepagrįsta, nes Jis davė pasirinkimo laisvę, vadinasi, savęs, savo klaidų ir kalčių reikia bijoti. Taigi tiek tikintieji, tiek netikintieji Dievą turėtų nevengti išganingos, sergėjančios baimės, o labiausiai bijoti savęs. Deja, mūsų gyvenime patirtis rodo, kad daugelis nebijo nei Dievo, nei šėtono, nei savęs, o patys, šėtono apsėsti, braunasi į viešpačius, viešpatauja, vykdo šėtono valią. Anot profesorės Onos Voverienės („Lietuvos aidas“, 2002 11 09, p. 5), „…komunistinė-čekistinė dauguma liko akla ir kurčia Antikomunistinio kongreso ir Tribunolo sprendimams ir paspartintais tempais ėmė atkurti Lietuvoje sovietinę diktatūrą su visais jos požymiais“. Ir nieko nebijo, tapo bebaimiai!


Dėl asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis

Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui
Z.Vaigauskui
Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento generaliniam direktoriui
M.Laurinkui
Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, veiklos vertinimo komisijos pirmininkui
V.Damuliui

Lietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, pripažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatyme sakoma: “Valstybės paslaptį sudarančia informacija nelaikomi duomenys apie tai, kad buvusios SSRS specialiosiose tarnybose tarnavo ar su jomis slapta bendradarbiavo Respublikos Prezidentas, Seimo ir savivaldybių tarybų nariai, Vyriausybės nariai, teisėjai ir prokurorai, taip pat kandidatai į šias pareigas”(7str. 2 d.). To paties įstatymo 8 straipsnio 3 dalis nustato: “... Informacija apie slapta bendradarbiavusius asmenis taip pat išslaptinama ir viešai paskelbiama, kai asmuo eina Respublikos Prezidento, Seimo ar savivaldybės tarybos nario, Vyriausybės nario, teisėjo arba prokuroro pareigas arba į jas kandidatuoja. Einant minėtas pareigas arba į jas kandidatuojant, registruotis, prisipažinti slapta bendradarbiavus su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ir pateikti visą jiems žinomą informaciją apie specialiųjų tarnybų veiklą bei perduoti turimus dokumentus ar daiktus, susijusius su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, privaloma. Jei nurodytas pareigas einantys arba į jas kandidatuojantys asmenys šio įstatymo nustatyta tvarka neprisipažįsta Lietuvos valstybei slapta bendradarbiavę su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, pateikia žinomai melagingas žinias apie save, kitus asmenis ir specialiųjų tarnybų veiklą ar tokią informaciją nuslepia, jie atsako įstatymų nustatyta tvarka. Šių asmenų neprisipažinimas slapta bendradarbiavus su buvusios SSRS slaptosiomis tarnybomis ar žinomai melagingų žinių pateikimas apie save, kitus asmenis ir specialiųjų tarnybų veiklą arba tokios informacijos nuslėpimas, turimų dokumentų ar daiktų, susijusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, neperdavimas šio įstatymo nustatyta tvarka reiškia priesaikos sulaužymą, pareigūno vardo pažeminimą”.