Atnaujintas 2003 m. kovo 12 d.
Nr.20
(1124)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Kultūra
Krikščionybė ir pasaulis
Susitikimai
Parodos
Švietimas
Žvilgsnis
Atmintis
Lietuvių spaudos puslapiuose
Pasaulis
Pozicija


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Aptarė „Švietimo gaires“

Pirmasis Švietimo reformos dokumentas „Tautinė mokykla“ pasirodė 1989 metais, dar nepaskelbus Lietuvos Respublikos atkūrimo. Paskui buvo išleista daugiau dokumentų. Švietimo reforma įsibėgėjo. Tie, kurie tikėjosi greitai išvysti jos pabaigą, apsiriko. Jau visi įsitikinome, jog tai procesas, gana ilgas, daug ką apvylęs, nestokojantis klaidų ir nukrypimų nuo demokratijos normų, neretai pažeidžiantis vaikų ir jų tėvų teises.
Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus subūrė darbo grupę, į kurią įėjo žinomi mokslininkai: vyskupas Jonas Boruta, SJ, Žibartas Jackūnas, Meilė Lukšienė, Romas Pakalnis, Rimantas Sližys ir kiti, ir pavedė parengti Lietuvos švietimo plėtotės strategines nuostatas. Pavadintos „Švietimo gairėmis“, tos nuostatos pasirodė praėjusių metų pabaigoje. Tai gana solidi, turinti 174 puslapius knyga. Kol kas tik projektas. Raginama jį visuomenėje ir pedagogų kolektyvuose apsvarstyti. Tai ir buvo daroma. Darbo grupė gavo daug atsiliepimų ir pasiūlymų. Tačiau prašyti Seimo patvirtinimo dar nesiryžtama.


Mokymo procesas be tautinio ugdymo

Lyginant prieškarinės Lietuvos švietimo dokumentais, dabar svarstomasis turi vieną esminį trūkumą: jame nebėra lietuvio, kaip savo krašto patrioto, ugdymo pabrėžimo. Su žiburiu reikia ieškoti tokių sąvokų kaip Tėvynės meilė, patriotizmas ir pan., kurios anuomet būdavo pabrėžiamos. Visa tai dabar tik paminima, bet neišryškinama. Mokymo procesas nebekreipiamas tautinio ugdymo linkme.
Ar dabar tai jau nebeaktualu? Labai aktualu! Gerai pamenu, nes pats išgyvenau, kaip 1940 metais bolševikai, okupavę Lietuvą, pirmiausia sugriovė tautinį moksleivių auklėjimą. Nuo to pradėjo bolševikinę švietimo pertvarką. Rodos, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, reikėjo pradėti nuo to, ką bolševikai buvo sugriovę: atkurti tautinį auklėjimą. Bet tai nebuvo padaryta. Beveik neatsižvelgta į prieškario Lietuvos patirtį.
Iš pradžių, dar 1988 metais, buvo iškelta tautinės mokyklos koncepcija. Paskui nuo jos nutolta. Dabar svarstomose „Švietimo gairėse“ ji nebeatgaivinama. „Gairių“ tikslas – nužymėti švietimo politikos prioritetus, tikslus ir uždavinius. Tarp prioritetų tautinio ugdymo nematyti. Dėl to nenuostabu, kad švietimo darbuotojus ir ypač mokinius galima išgirsti sakant: „Kam mums reikalinga ta nepriklausomybė


Ar išliks lietuviškos mokyklos Lenkijoje?

Kol Lenkijos valdžia nesuras sklypo lietuvių tautinės mažumos gimnazijos statybai Seinuose ir lėšų Punsko licėjaus priestatui statyti, Suvalkų apylinkių mokyklų, kuriose dalykai dėstomi lietuvių kalba, situacija ir toliau išliks labai problemiška.
Kaip sakė Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorius Arūnas Plikšnys, mažos mokyklos, kuriose mokosi nedidelis moksleivių skaičius, Lenkijoje, kaip ir Lietuvoje, neturi veiklos perspektyvų, nes čia moksleiviai negauna visaverčio išsilavinimo. Tačiau kol nepriimti esminiai sprendimai dėl sklypo Seinų gimnazijai statyti ir Punsko licėjaus priestato statyboms, Lenkijos lietuvių mažųjų mokyklų padėtis lieka labai neaiški.
Kaip jau skelbta, lėšų taupymą pradėjusi Lenkijos valdžia skatina savivaldybes uždarinėti mažas mokyklas, tačiau Punske ir Seinuose gyvenantiems lietuviams tai kelia pavojų nutautėti.
Pasak Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkės Irenos Gasperavičiūtės, lietuviškose Suvalkų vaivadijos mokyklose prasidėjo protesto akcijos, kuriose moksleiviai, jų tėvai ir mokytojai protestuoja prieš vietinės valdžios ketinimus uždaryti keturias mokyklas su lietuvių dėstomąja kalba. Lenkijos valdžia tokį savo sprendimą aiškina nepakankamu finansavimu. Pasak I.Gasperavičiūtės, lietuviškas mokyklas lanko 750 mokinių, todėl sunku suprasti ir yra labai blogai, jei valstybė, turinti daugiau kaip 40 mln. gyventojų, negali išlaikyti kelių lietuviškų mokyklėlių. I.Gasperavičiūtė ir Lenkijos lietuvių draugijos pirmininkas Algirdas Vaicekauskas nusiuntė laišką Lenkijos premjerui L.Mileriui, kuriame pažymima, kad Europos integracijos laikotarpiu atsirado viltis, jog bus panaudoti mechanizmai, kurie leis lietuvių tautinei mažumai išsilaikyti, išsaugoti tautinę tapatybę, taigi ir mokyklas su dėstomąja lietuvių kalba. Taip pat pabrėžiama, jog pirmą kartą per 50 metų Lenkijos lietuviai tapo tokių dramatiškų įvykių liudytojais. Lenkijos lietuviai šio laiško kopiją atsiuntė ir Lietuvos vadovams.