Atnaujintas 2003 m. balandžio 18 d.
Nr.31
(1135)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Laikas
Krikščionybė šiandien
Katalikų bendruomenėse
Ora et labora
Mums rašo
Darbai
Aktualijos
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Sunki pradžia, graži praeitis, svarbi – dabartis
Lietuvos katalikių moterų draugijos 95-mečiui

E.Vaitkevičienė

„Lietuvė katalikė moteris savo vardą Lietuvos atstatymo ir atgimimo istorijoj aukso raidėmis įrašė savo kietais ir garbingais darbais. To darbo priešaky atsistojo jau organizuotos moterys. (…) Nulenkime tad pagarbiai galvas prieš lietuvę moterį, jos vadovę – LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJĄ – ir prieš jų vades, iš širdies prašydami joms Dievo palaimos ir pagalbos“, - rašė šios draugijos garbės narys kun. M.Krupavičius. Balandžio 26 dieną – 95 metai nuo Lietuvos katalikių moterų draugijos oficialaus įsikūrimo. Šiandien katalikės moters pirmoji pareiga yra padėti žmogui susiorientuoti gyvenime, jo sunkumuose, išmokyti jaunąją kartą atlikti pareigas ir tuo garantuoti jų žmogiškąją laimę. Tikslas – kurti tikrųjų vertybių siekiančią visuomenę ir atgaivinti tikrąjį moters motinos pašaukimo supratimą, teigia Švč.Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių vienuolijos vyriausioji vadovė – s. Marija Jurgė Albina Pajarskaitė.