Atnaujintas 2003 m. balandžio 18 d.
Nr.31
(1135)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Laikas
Krikščionybė šiandien
Katalikų bendruomenėse
Ora et labora
Mums rašo
Darbai
Aktualijos
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Telšių vyskupijoje

Telšių dekanate

Pirmasis bendruomenės susirinkimas

Telšiai. Paskutinį kovo mėnesio sekmadienį Telšių šv. Antano Paduviečio parapijos klebono kun. Egidijaus Zulco iniciatyva po Sumos tikintieji rinkosi į Telšių V.Borisevičiaus katalikiškosios gimnazijos salę, į pirmą parapijiečių susirinkimą. Kaip iš anksto buvo paskelbta spaudoje, susirinkimo tikslas – pabūti kartu, pabendrauti, artimiau susipažinti su tais žmonėmis, kuriuos mes sekmadieniais matome bažnyčioje, bet, nesidalydami su kitais savo džiaugsmais ir savo rūpesčiais, taip ir liekame svetimi. Susirinkome pakalbėti apie artimo meilę.
Kaip visada įtaigiu nuoširdžiu žodžiu į susirinkusius parapijiečius kreipėsi diakonas Saulius Stumbra. ”Ar jaučiamės laimingi, ar nelaimingi, kad esame krikščionys? - pradėjo jis klausimu savo pasisakymą. - Jei esame laimingi, tai ar deramai vykdome savo, kaip krikščionio, priedermes?” Jis pabrėžė, kad krikščioniui privalu vykdyti meilės įsakymą, dalytis su kitais tuo, kuo galime. “Mylėti artimą – tai nereiškia vien tik duoti. Gatvėse sutinkame daug vaikų, prašinėjančių centų. Yra pavojus, kad jie gali tapti amžinais prašytojais. Tikroji meilė reikalauja pamokyti žmogų, kaip pačiam užsidirbti duoną. Tam Dievas davė kiekvienam rankas ir protą”, - patarė jis.
Telšių „Caritas“ moterų vaišėmis vaišindamiesi, apie artimo meilę mintimis dalijosi ir parapijiečiai. Jie kalbėjo apie bendravimo svarbą, apie atvirumą, dosnumą, paramą vienas kitam, pakantumą ir toleranciją. Kalbas keitė Moterų katalikių draugijos Telšių skyriaus ansamblio, vadovaujamo Genovaitės Bareikienės, giesmė, po jos - poezijos posmai. Telšių ateitininkai pradžiugino susirinkusius žmones savo nuotaikingomis jaunatviškomis giesmėmis. „Caritas“ bendradarbės kreipėsi į tikinčiuosius, prašydamos parodyti šv.Velykų proga daugiau dėmesio Telšių vargšams ir Didįjį penktadienį atnešti į valgyklą po vieną du margučius, kad ir vargdieniai pajustų šventę. Į „Caritas“ valgyklą ateina valgyti daugiau kaip 200 asmenų. “Jei ne vargšų valgykla, prašančiųjų gatvėse būtų žymiai daugiau”, – kalbėjo „Caritas“ valgyklos vedėja. Netruko prabėgti dvi valandos. Klebonas paskelbė, kad kitas parapijos bendruomenės susibūrimas vyks balandžio pabaigoje, minint pasaulinę Gyvybės dieną.

Angelė RAUDIENĖ

Vincento Borisevičiaus katalikiškojoje gimnazijoje surengta konferencija „Jaunimas – jaunimui“, skirta alkoholio ir narkotikų prevencijai. Konferenciją organizavo gimnazijos mokinių komitetas ir Krizių centras. Konferencijoje dalyvavo Telšių, Mažeikių, Plungės ir Rietavo mokyklų moksleiviai, taip pat Telšių kunigų seminarijos klierikai. Kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Sigitas Žilys jaunimui papasakojo apie jam žinomų narkomanų gyvenimą, kalbėjo apie naujas priklausomybes kompiuteriui ir internetui. Pasiskirstę į grupes, konferencijos dalyviai diskutavo, ar jaunimo gyvenime egzistuoja alkoholizmo ir narkomanijos problema, kokie jos mastai, kaip tą problemą išspręsti. Paskui grupės pristatė savo darbus. Užsimezgusias pažintis sutvirtino šokių vakarėlis. Kaip sakė pagrindinis renginio organizatorius, šios gimnazijos mokinių prezidentas Tomas Čebatorius, konferencija „Jaunimas – jaunimui“ siekta parodyti alkoholizmo ir narkomanijos žalą, užkirsti tam kelią, o jei taip jau atsitiko draugui ar bendraklasiui, neatstumti jo, padėti.

R.B.

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija