Atnaujintas 2003 m. balandžio 18 d.
Nr.31
(1135)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Laikas
Krikščionybė šiandien
Katalikų bendruomenėse
Ora et labora
Mums rašo
Darbai
Aktualijos
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Seni puolimai

Per 50 sovietinės okupacijos metų vienas svarbiausių sovietinės kultūros kovos su tikėjimu ir tikinčiaisiais būdų buvo kunigų puolimas per spaudą, radiją, televiziją ir viešuosius renginius vadinamuosiuose kultūros namuose. Ir žiniasklaidininkai, ir įvairūs paskaitininkai ant kunigo sutanos ieškodavo mažiausios dulkelės ar dėmelės, o pamatę tą dulkelę tuoj, užuot ją nuėmę, išpūsdavo iki dramblio ir rėkdavo: „Žiūrėkite, kokie tie kunigai: dulkelė ant sutanos skverno!“ Sovietinis saugumas tuojau tą spaudos paminėtą kunigą už pakarpos – ir į lagerį. Daugiau kaip 400 kunigų vien pirmąjį pokario dešimtmetį buvo išvežti į lagerius ir ten kankinti iki mirties.


Gavėnia – susikaupimo ir ramybės metas

Prisimenu savo jaunystę ir koks stiprus buvo tikėjimas prieškario Lietuvoje. Kaip šiandien matau savo mamytę, palinkusią nuo darbų naštos, pagimdžiusią vienuolika ir išauginusią aštuonis vaikus, iš kurių keturi dar gyvi. Mamytė eidavo į bažnyčią, nepraleisdavo nei sekmadienio, nei penktadienio Mišių, vasarą daugiausia pėstute devynis kilometrus eidavo geležinkelio bėgiais, aišku, žiemos metu važiuodavome rogėmis. Aprangos nebuvo iš ko pasirinkti, viską mama suverpdavo ir išausdavo. Į bažnyčią visi noriai važiuodavome, o kuriems ir reikėdavo pasilikti namuose, tie melsdavomės. Tėtės žodis buvo griežtas: be poterių neikite ir prie stalo.


Paskutinis motinos laiškas

Bėga metai, mėnesiai, dienos – taip visas gyvenimas prabėga, nusinešdamas džiaugsmą, liūdesį bei skausmą. Ir jau matai saulėlydį, tik nežinai, kada Dievulis pakvies į amžinybę.
Taip norisi pasakyti ir parašyti savo vaikams: aš žinau ir jūs žinote, kaip mama aiškino tikėjimo tiesas. Kartu meldėmės, kalbėjome rožinį, ėjome į bažnyčią – tai buvo mano gyvenimo džiaugsmas ir ramybė.