Atnaujintas 2003 m. balandžio 18 d.
Nr.31
(1135)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Laikas
Krikščionybė šiandien
Katalikų bendruomenėse
Ora et labora
Mums rašo
Darbai
Aktualijos
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Paskutiniai Jėzaus gyvenimo žingsniai

Bažnyčios liturginių metų viršūnė yra Didžioji savaitė, kurią kviečiu praleisti su Dievo Motina ir paskutinius Jėzaus gyvenimo įvykius išgyventi drauge su Ta, kuri, kaip didžioji Pagalbininkė, sekė visus įvykius iki Jėzaus mirties ant kryžiaus.
Šiandien Evangelija pasakoja apie Jėzaus apsilankymą prikeltojo iš mirties Lozoriaus namuose Betanijoje. Dėmesys atkreipiamas į vienos sesers neįprastą, nuoširdžios meilės įkvėptą pasitarnavimą: Lozoriaus sesuo Marija, paėmusi svarą brangių tepalų iš grynojo nardo, patepė Jėzui kojas ir nušluostė jas savo plaukais. Marijos širdis tikriausiai nujautė pavojų, pakibusį viršum Jėzaus galvos, ir jinai troško bent tokiu pasitarnavimu parodyti meilę ir tarsi sušvelninti būsimųjų dienų baisumą.
Tik vienas žmogus nesuprato šio meilės pasitarnavimo. Tai buvo Judas, kuris tvarkė apaštalų kasą. Jam atrodė, kad geriau būtų buvę brangius tepalus parduoti, o pinigus išdalyti vargšams. Ne vargšai jam rūpėjo, nes jeigu būtų turėjęs tokią gailestingą širdį, nebūtų išdavęs savo mokytojo. Gražiais žodžiais jis tik maskavo savo piktą sumanymą išduoti Jėzų. Verta pamąstyti, ar kartais ir mes nepridengiame gražiais žodžiais ar išoriniu pamaldumu meilės trūkumo, kurią turtėtume parodyti vargstantiems ir nusivylusiems gyvenimu.


Trys dešimtmečiai Viešpaties šlovei

Kan. Juozas Janulis

Kiekvienas einame savo gyvenimo keliu, kuris mums nurodytas, vykdome tai, kas mums Viešpaties yra paskirta.
Gausios pakruojiečių šeimos jauniausias sūnus Juozukas, iš mažens pamaldžių tėvų auklėtas krikščioniškai, apsisprendė savo gyvenimo kelią susieti su dvasiniu tobulėjimu. Nelengvi buvo metai kunigų seminarijoje, nes vyko ateistinis lietuvių tautos griovimas, kitaminčių persekiojimas.
1973 m. balandžio 17-ąją gavo kunigo šventimus, tad Didįjį ketvirtadienį sueina 30 metų, kai kanauninkas Juozas Janulis skelbia tikėjimo tiesas, padeda suklupusiems atsitiesti, yra nuolatinis pagalbininkas žmogaus dvasiniuose reikaluose.
Yra už ką geru žodžiu minėti kanauninką J.Janulį. Jo rūpesčiu ir iniciatyva Rokiškyje įkurti 40 vietų senelių globos namai. Čia kiekvienas aprūpintas viskuo, ko žmogaus buičiai reikia. Tik tai pasiekti buvo nelengva. Ne kartą teko minti kelius pas valdžios vyrus, aiškinti, kad rūpestis paramos reikalingais žmonėmis yra ne tik Bažnyčios, bet ir valdžios priedermė. Pagal išgales padėjo ir parapijiečiai. Įrengta ir koplytėlė, kurioje vienišas žmogus gali rasti nusiraminimą, atsiprašyti už nuodėmes, paprašyti atleidimo ir Dievo palaimos. Gražu, kai klebonas ir kunigai kiekvieną Kūčių vakarienę valgo kartu, būna čia ir kitų katalikiškų švenčių dienomis. Nuo 1993 metų parapijos valgykla Maltos tarnybos pagalba 50 sunkiai besiverčiančių šeimų vaikams ir penkiolikai vienišų senelių teikia nemokamą maitinimą. Klebono rūpesčiu išplėstas parapijos pagalbinis ūkis, kuris padeda spręsti maitinimo problemas.