Atnaujintas 2003 m. balandžio 18 d.
Nr.31
(1135)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Laikas
Krikščionybė šiandien
Katalikų bendruomenėse
Ora et labora
Mums rašo
Darbai
Aktualijos
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Trys dešimtmečiai Viešpaties šlovei

Kan. Juozas Janulis

Broniaus VERTELKOS nuotrauka

Kiekvienas einame savo gyvenimo keliu, kuris mums nurodytas, vykdome tai, kas mums Viešpaties yra paskirta.
Gausios pakruojiečių šeimos jauniausias sūnus Juozukas, iš mažens pamaldžių tėvų auklėtas krikščioniškai, apsisprendė savo gyvenimo kelią susieti su dvasiniu tobulėjimu. Nelengvi buvo metai kunigų seminarijoje, nes vyko ateistinis lietuvių tautos griovimas, kitaminčių persekiojimas.
1973 m. balandžio 17-ąją gavo kunigo šventimus, tad Didįjį ketvirtadienį sueina 30 metų, kai kanauninkas Juozas Janulis skelbia tikėjimo tiesas, padeda suklupusiems atsitiesti, yra nuolatinis pagalbininkas žmogaus dvasiniuose reikaluose.
Yra už ką geru žodžiu minėti kanauninką J.Janulį. Jo rūpesčiu ir iniciatyva Rokiškyje įkurti 40 vietų senelių globos namai. Čia kiekvienas aprūpintas viskuo, ko žmogaus buičiai reikia. Tik tai pasiekti buvo nelengva. Ne kartą teko minti kelius pas valdžios vyrus, aiškinti, kad rūpestis paramos reikalingais žmonėmis yra ne tik Bažnyčios, bet ir valdžios priedermė. Pagal išgales padėjo ir parapijiečiai. Įrengta ir koplytėlė, kurioje vienišas žmogus gali rasti nusiraminimą, atsiprašyti už nuodėmes, paprašyti atleidimo ir Dievo palaimos. Gražu, kai klebonas ir kunigai kiekvieną Kūčių vakarienę valgo kartu, būna čia ir kitų katalikiškų švenčių dienomis. Nuo 1993 metų parapijos valgykla Maltos tarnybos pagalba 50 sunkiai besiverčiančių šeimų vaikams ir penkiolikai vienišų senelių teikia nemokamą maitinimą. Klebono rūpesčiu išplėstas parapijos pagalbinis ūkis, kuris padeda spręsti maitinimo problemas.
Parapijos žmonės džiaugiasi, kad prie altoriaus nuolat šv.Mišioms patarnauja jauni klierikai ir dažnėja primicijų iškilmės. Kanauninko J.Janulio iniciatyva Rokiškio kolegijoje jau daug metų rengiami vargonininkai šalies bažnyčioms.
Mūsų gražioji bažnyčia – kultūros vertybė reikalinga remonto. Klebono pastangų dėka suremontuotas varpinės bokštas, perdengtas bažnyčios stogas, suremontuota koplyčia senosiose kapinėse, o naujosiose pastatyta nauja. Daug laiko kunigas skiria tikybai mokyti, Šeimos centro veiklai rengiant jaunuolius šeimos gyvenimui, aktyvinant jaunimo organizacijų veiklą.
Ne pirmus metus aptarnauja ir toliau esančią Lukštų parapiją. Ir taip jau aštuoniolika metų klebonas kan. J.Janulis gyvena Rokiškio šv. Mato parapijos rūpesčiais. Jis yra kupinas naujų planų ir prasmingų sumanymų, skatina parapijiečius ryžtingai įveikti kasdienes problemas ir visada pasikliauti Dievo pagalba bei Motinos Marijos globa. Šių malonių klebonui linki parapijiečiai, sveikindami ir linkėdami stiprybės bei sveikatos.

Rokiškio šv. Mato parapijos tikinčiųjų vardu
Vanda VASILIAUSKIENĖ

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija