Atnaujintas 2003 m. balandžio 30 d.
Nr.33
(1137)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Nuomonės
Krikščionybė ir pasaulis
Lietuva
Atmintis
Darbai
Žvilgsnis
Literatūra
Aktualijos
Pasaulis
Kryžkelės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Nenusilenkęs prieš netiesą
LLKS Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado
Vinco Štrimo-Šturmo žūties 55-osioms metinėms

Žalgirio rinktinės vadas Vincas Štrimas-Šturmas

Zanavykuose, Plokščiuose ir Kudirkos Naumiestyje, paminkluose, skirtuose rezistencinei kovai atminti, iškalti prasmingi arkivyskupo Mečislovo Reinio (1884-1953) žodžiai: „Neliūdėkite! Nukankintieji kovoja drauge su mumis. Jie stiprina mūsų gretas. Jie nėra mirę. Tebūna pašlovinti nenusilenkę prieš netiesą. Jie gyvens amžinai“.
Iš Aukštaitijos kilęs vyskupas keturiolika metų buvo Vilkaviškio vyskupo Antano Karoso pagalbininkas ir gerai pažino zanavykus. Daugelis būsimų rezistencinio karo dalyvių iš vyskupo M.Reinio rankų buvo gavę ir Sutvirtinimo sakramentą, todėl ir ši jungtis – „Tebūna pašlovinti nenusilenkę prieš netiesą“ – buvo tokia stipri.
Nenusilenkė prieš netiesą Žalgirio (Stirnos) rinktinės vadas Bronius Abramavičius-Abromaitis-Spyglys (1914-1945), Jonas Kleiza-Žalvaris (1917-1946), Jurgis Ilgūnas-Šarūnas (1913-1946), Juozas Jasulaitis-Kazokas (1919-1947). Ir ateities kartoms visi jie liks gyvi, žvelgiantys į ateitį, tvirtai tikintys savo tiesa, tautos ateitimi, nepalūžę prieš netiesą, kurią Lietuvai įvairiausiais būdais stengėsi primesti bolševikų okupantai.