Atnaujintas 2003 m. birželio 13 d.
Nr.46
(1150)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Darbai
Mums rašo
Atmintis
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Kauno arkivyskupijoje

Ukmergės dekanate

Šventė įstrigo atmintyje

Ukmergė. Gegužės 31- birželio 1 dienomis Ukmergėje vyko tradicinė miesto šventė, įvairūs renginiai, pramogos vaikams.
Birželio 1 dieną į vainikais išpuoštą Švč. Trejybės bažnyčią rinkosi tikintieji, parapijos jaunimas, procesijos dalyviai. Šventoriuje visi iškilmingai pasitiko Kauno arkivyskupą Sigitą Tamkevičių.
Šv. Mišias koncelebravo arkivyskupas S.Tamkevičius, kancleris kun. Adolfas Grušas. Visi įdėmiai klausėsi arkivyskupo prasmingo pamokslo nuoširdžių, pamokančių, patariančių žodžių. Giedojo Švč. Trejybės bažnyčios choristai, vadovaujami vargonininkės R.Ališauskaitės. Šioje iškilmingoje šventėje dalyvavo Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kun. Petras Purlys ir kun. Petras Tavoraitis, Petro ir Povilo bažnyčios dekanas kun. Gintautas Kabašinskas, Kauno Šv. Kryžiaus bažnyčios klebonas kun. Emilis Jotkus, mons. Alfonsas Svarinskas.
Arkivyskupas S.Tamkevičius teikė Sutvirtinimo sakramentą.
Po šv. Mišių arkivyskupą S.Tamkevičių atvykimo proga, o kleboną kun. P.Purlį 20 kunigystės metų proga sveikino Ukmergės merė J.Akstinavičienė, Viešosios bibliotekos direktorė R.Griškevičienė, „Šilo“ vidurinės mokyklos direktorius Žuklys, Užupio vidurinės mokyklos mokytojai, muziejaus darbuotojai, Marijos legiono atstovai, parapijos jaunimas, „Caritas“ atstovai ir kiti. Buvo įteiktos gėlių puokštės, skambėjo nuoširdūs linkėjimai, eilėraščių posmai, parapijos jaunimo ir choristų giedamos giesmės.
Po iškilmių bažnyčioje visi susirinko prie Laisvės paminklo. Arkivyskupas šventės proga linkėjo mylėti vieniems kitus.
Šventėje dalyvavo Seimo nariai K.Prunskienė, J.Veselka ir kt. Ši šventė ukmergiškiams bei jų svečiams paliko gražių ilgai neišblėstančių įspūdžių.

Stanislava JUZONYTĖ

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija