Atnaujintas 2003 m. birželio 13 d.
Nr.46
(1150)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Darbai
Mums rašo
Atmintis
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Su duona pasitinkamas vyskupas
Rimantas Norvila, dešinėje – dekanas
prel. Antanas Maskeliūnas

Lankėsi vyskupas

Sudargas. Birželio 1-ąją buvo Šeštinės, Tėvo diena ir Tarptautinė vaikų gynimo diena. Sudargiečiams tądien buvo dviguba šventė, nes Sudargo parapijoje lankėsi vyskupas Rimantas Norvila.
Jau gerokai prieš pusiaudienį Sudargo miestelio aikštėje prie Atgimimo kryžiaus pradėjo būriuotis žmonės. Visi laukė atvažiuojant ganytojo. Vyskupą atlydėjo Šakių dekanas prelatas Antanas Maskeliūnas, du Vilkaviškio vyskupijos seminarijos klierikai, atvyko ir Šakių vikaras kun. Jonas Cikana.
Pasitiko ganytoją Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas kun. Jonas Povilaitis, parapijiečiai, tautiškai pasipuošusios merginos, Sudargo pagrindinės mokyklos mokinės, pasakė gražių eilių, įteikė ant rankšluosčio padėtą duoną. Vyskupas, įžengęs į bažnyčią, padėkojo už gražų sutikimą, o klebonas perskaitė ataskaitą apie parapiją.
Šv. Mišias aukojo vyskupas, jam talkino seminarijos klierikai. Sudargo jaunimas atnešė šv. Mišių atnašas: duoną, sūrį, vaisius, grybus. Savo pamoksle vyskupas akcentavo, kad esame praradę daug dvasinių vertybių, kas būdinga visai Lietuvai, linkėjo visiems dvasiškai augti, kurti kuo daugiau visuomeninių organizacijų, draugijų, stiprinti bendruomenę.
Po šv. Mišių buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas jauniesiems parapijiečiams ir gretimų parapijų jaunuoliams. Vyskupui padėkos žodį tarė Sudargo seniūnė Rita Grigaitienė, mokyklos direktorė Irena Prūsaitienė dėkojo pastoracinės tarybos ir mokyklos bendruomenės vardu. Paskui aikštėje Tėvo dienos proga koncertavo Sudargo pagrindinės mokyklos mokiniai, vadovaujami mokytojos Ingos Pranskaitienės ir tikybos mokytojos Sigitos Norkienės.

Onutė GUDONIENĖ,
Stasė JASAITIENĖ

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija