Atnaujintas 2003 m. birželio 18 d.
Nr.47
(1151)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Susitikimai
Kultūra
Žiniasklaida
Atmintis
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

33-iasis „Laisvės kovų archyvo“ numeris

Išėjo naujas istorinio žurnalo „Laisvės kovų archyvas“ numeris (LPKTS, 2003, 2000 egz., 240 p.). Viršelyje - paskutinysis Nemuno srities partizanų vadas pulkininkas, Vyčio kryžiaus kavalierius Sergijus Staniškis-Litas, Viltis (1899-1953).
Negausus, bet labai produktyvus žurnalo redakcijos kolektyvas patyrė skaudžią netektį - Amžinybėn iškeliavo darbštus, preciziškai tikslus ilgametis redakcijos darbuotojas Bonifacas Ulevičius (1928-2003). Atsisveikinimo žodyje bendradarbiai rašo: „(…) Buvo kuklus, taupus žodžių, ypatingos kultūros ir takto žmogus“. Jis buvo laisvės kovų dalyvis, inžinierius mechanikas, Atgimimo metais įstojo į Tremtinio klubo istorijos grupę ir buvo vienas geriausių Tauro apygardos istorijos žinovų. Jo plunksnai priklauso daugybė moksliškai kruopščių publikacijų apie laisvės kovas, jo pastangomis istorijai išsaugota daug užmarščiai pasmerktų laisvės gynėjų ir jų rėmėjų pavardžių.


Tu, Lietuva, esi kančioj užgimus
Ir daug matei jau rudenų.
Kas pasakys tautos likimą?
Kas išskaitys kelius žvaigždžių?

Vytautas Mačernis

Naujausiųjų laikų Lietuvos istorijoje išskirtinė vieta tenka lietuvių tautos išgyvenimams sovietinės okupacijos metais. Tarp įvairių represijų trėmimai užėmė svarbiausią vietą. Maskva savo direktyvoje planavo ištremti beveik visus lietuvius.
1988 m. birželio 3 d. įsikūręs Lietuvos Sąjūdis Vilniuje pradėjo organizuoti masinius mitingus. Jau birželio 14-ąją surengtas mitingas buvo skirtas stalinizmo represijų aukoms atminti. O spalio 29 dieną Kauno sporto halėje vykusiame visos Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių suvažiavime buvo iškelta mintis, kad birželio 14-ąją reikia minėti kaip Tremties dieną.