Atnaujintas 2003 m. birželio 18 d.
Nr.47
(1151)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Susitikimai
Kultūra
Žiniasklaida
Atmintis
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Opozicija

Tokiu pavadinimu Lietuvoje jau senokai eina savaitinis laikraštis. Pats pavadinimas sako, kad šis laikraštis kam nors priešinasi, skleidžia savo pažiūras. „Opozicija“ balandžio pradžioje išspausdino Seimo nario Mykolo Pronckaus rašinį „Kuo skiriasi Antano Sniečkaus Lietuva nuo Vytauto Landsbergio ir Valdo Adamkaus Lietuvos“. Jau straipsnio antraštė sako, kad „Opozicija“ priešinasi dabartinės Lietuvos kūrėjams. Bet M.Pronckus opozicines pažiūras skleidžia ne apskritai prieš Lietuvos nepriklausomybę, o tik prieš kai kuriuos jos kūrėjus – pirmiausia prieš V.Landsbergį ir V.Adamkų. Ir juos priešpastato ne kam kitam, o būtent A.Sniečkui, kurio 100-ąsias gimimo metines „Opozicija“ ir jos šalininkai šiemet mėgino paminėti. M.Pronckus buvo vienas minėjimo dalyvių. Galbūt ir šis rašinys buvo skirtas šiam renginiui, o paskui buvo išspausdintas ir „Opozicijoje“, nes joks kitas laikraštis Lietuvoje tokio turinio rašinio nespausdintų. Nebent atsirastų toks, kuris jį išspausdintų gerai sumokėjus.
Šio rašinio autorius prieš nepriklausomybę buvo Lietuvos komunistų partijos rajono komiteto pirmuoju sekretoriumi, o atsikūrusioje Lietuvoje – visų Seimų narys, iš pradžių atstovavęs Lietuvos demokratinei darbo partijai, o dabar – Socialdemokratų partijai. Vadinasi, jis eina kartu su tais, kurie jau kelintą kartą keičia partijos pavadinimą, bet nekeičia savo pažiūrų ir ištikimybės A.Sniečkui: esą jis buvęs Lietuvos gelbėtojas ir jos žmonių gerovės kūrėjas.
Kaip tą A.Sniečkaus kurtą gerovę įrodinėja M.Pronckus? Jis nesako, kad A.Sniečkus vadovavo grupei žmonių, kurie važiavo į Maskvą parvežti Lietuvai Stalino saulės, jis nemini, kad pagal A.Sniečkaus nurodymus per 1940-1941 okupacijos metus į Lietuvos kalėjimus buvo sugrūsta daugiau kaip 12 tūkst. šviesiausių lietuvių, o 1941 m. birželio 14-18 dienomis – dar tūkstančiai buvo suvaryta į prekinius vagonus ir išvežta į tolimus kraštus. Jis taip pat nemini, kad A.Sniečkus, po karo vos grįžęs iš Maskvos, tuojau ėmėsi organizuoti stribus, kurie kaip klusnūs įrankiai vykdė jo nurodymus: gaudė ir šaudė jaunus vyrus, plėšė ūkininkus, talkininkavo žmonių vežėjams į sibirus, varė į kolūkius, griovė sodybas. Jau prieš pat mirtį A.Sniečkus paskelbė, kad Lietuvoje neliks vienkiemių – visi bus sukelti į gyvenvietes. M.Pronckus nemini, kad A.Sniečkus buvo klusniausias Maskvos užmačių vykdytojas.
Tad kaip jis mėgina įrodyti, kuo skiriasi A.Sniečkaus (t.y. sovietų okupouta) Lietuva nuo V.Landsbergio ir V.Adamkaus (t.y. nepriklausomos) Lietuvos? Ogi sudaro kelias lenteles, kuriose surašo kai kuriuos 1990 ir 2002 metų duomenis ir apskaičiuoja jų skirtumus. Štai elektros energijos 1989 metais Lietuvoje buvo pagaminta 79,9 skaičiavimo vienetai, o 2002 metais – jau tik 48,4, arba tik 61 proc., vadinasi, V.Landsbergis ir V.Adamkus nusmukdė elektros gamybą. Mėsos 1990 metais – 89 tūkst. tonų, o 2001-aisiais – tik 44 tonos. Ir vėl tik pusė! Net bulvių 2001 metais prikasta tik 89 proc. 1990-ųjų derliaus. Ir taip toliau. Tiesa, M.Pronckus, norėdamas pasirodyti nešališkas ir teisingas, įterpia ir tokių dalykų, kurie rodytų, kad ir V.Landsbergio bei V.Adamkaus laikais pasiekta laimėjimų. Pavyzdžiui, aliejaus 2001 metais išspausta net 23 proc. daugiau, palyginti su 1990-aisiais, duonos dabar kepama šiek tiek daugiau negu A.Sniečkaus valdymo metais, ir grūdų gaminių padaugėjo…
Tik kodėl visos negerovės priskiriamos V.Landsbergiui ir V.Adamkui? Kodėl niekuo dėtas A.M.Brazauskas, kuris nuo pat Lietuvos atkūrimo sėdėjo Vyriausybėje, nuo 1993 metų pradžios net penkerius metus buvo ir aukščiausias Lietuvos pareigūnas, o nuo 2000 metų vėl vadovauja Vyriausybei? Juk būtų teisingiau A.Sniečkaus nuopelnus palyginti su A.Brazausko nuopelnais, o ne su V.Adamkaus. O ir pats M.Pronckus nuo 1992-ųjų sėdi Seime ir leidžia įstatymus. Kodėl jis neprisiima ir sau kai kurių „nuopelnų“?
O ar iš tikrųjų tas dabartinės Lietuvos gyvenimas taip labai, kaip sakė M.Pronckus, smuko, kai jį lyginame su okupacijos penkiasdešimtmečiu? Kad ir mėsos gamyba! A.Sniečkus pristatė daug kiaulidžių, žinoma, nugriovęs ūkininkų kiaulides. Ir, pasak M.Pronckaus, tos mėsytės per metus būdavę užauginama labai daug. Bet kodėl M.Pronckus neprisimena, kad jo vadinamaisiais Sniečkaus laikais parduotuvėse mėsos nebūdavo? Tik kartais atsirasdavo šlapios dešros, prie kurios ilgiausiose eilėse reikėdavo stovėti po kelias valandas. Paskutinįjį sovietmečio dešimtmetį parduotuvėse atsirasdavo ir kanopų ar karvių tešmenų… Kas galėtų patikėti, šiandien pažvelgęs į maisto parduotuves, kad A.Sniečkaus laikais Lietuvos gyventojai tik retkarčiais galėdavo nusipirkti šlapios dešros ar tešmenų? Juk ir silkė tada buvo retenybė Lietuvos parduotuvėse, ir batonų ar miltų tekdavo važiuoti iš kokių Giedraičių ar Stakliškių į Vilnių, o iš Vilkijos ar Pilviškių – į Kauną.
Vienoje lentelėje M.Pronckus pateikia ir kainų palyginimą. Viskas dabar esą kelis kartus brangiau. Bet kodėl jis nelygina ano meto atlyginimų su dabartiniais?
(nukelta į 7 p.)
(atkelta iš 5 p.)
Kodėl jis pamiršo, kad, būdamas Plungės rajono LKP pirmuoju sekretoriumi, gaudavo per mėnesį tik 258 rublius, o dabar, jau dešimt metų sėdėdamas Seime, savo atlyginimą pasikėlė iki keturių tūkstančių litų? Būdamas Seimo narys jis taip pat balsavo už didžiulius atlyginimus teisėjams, apskričių viršininkams, rajonų merams ir daugeliui kitų aukštesnių ir žemesnių pareigūnų. Kodėl jis neparašė, kad A.Sniečkaus valdymo laikais daugelis kolūkiečių už savo metų darbą dažnai negaudavo jokio atlyginimo, kad kolūkiečiams pensijos buvo pradėtos mokėti tik septintame dešimtmetyje, ir ta pensija buvo tik dvylika rublių, o daugelio atlyginimas – 27 rubliai? Net mokytojas gaudavo 60-70 rublių atlyginimą. Visų prekių kainas tada nustatydavo Maskvos valstybinis plano komitetas. Ir ten sėdintys planuotojai žinojo, kad valstybines prekes turi pardavinėti tokiomis kainomis, kokiomis žmonės pajėgūs įpirkti, gaudami labai mažus atlyginimus. Tik stebėtis tenka, kad sovietinis mokslo kandidatas nesupranta sovietinės ekonomikos dėsnių. Arba jis mokslų kandidato laipsnį gavo nepelnytai, arba šiandien sąmoningai klaidina laikraščio skaitytojus, siūlydamas jiems akis dumiančias žinias. O gal jam rūpi dar kartą apjuodinti V.Landsbergį? Išmintingi žmonės supranta, kur juoda, kur balta, o neprotingiems nepadės nė tiesos žodis, kurį jau galima išgirsti šiandien.
Taigi opozicija tik tada turėtų rasti vietos „Opozicijoje“, kada ji sugebės teisingai papasakoti, kokią žalą per 50 metų Lietuvai padarė A.Sniečkus su savo komunistų partija. Ir šiandien jau nepriklausomoje Lietuvoje visi dorieji Lietuvos žmonės tebėra opozicijoje, ir jeigu kas, kaip M.Pronckus, mėgintų ieškoti, koks skirtumas tarp A.Sniečkaus ir dabartinės Lietuvos, tai turėtų klausti, koks skirtumas tarp Sniečkaus Lietuvos ir Brazausko Lietuvos, nes ją tebetvarko nuo pat nepriklausomybės paskelbimo dienos A.M.Brazausko vadovaujami buvę komunistai, kurie ir šiandien tebevadovauja Vyriausybei, Seimui, Prezidentūrai ir beveik visoms administracijos bei kitokioms įstaigoms, taip pat visai Lietuvos ekonomikai. Tik A.Sniečkaus Lietuvoje blatas buvo „vyše narkomata“, o šiandien tas blatas gavo korupcijos vardą. V.Landsbergis ir V.Adamkus, vienas būdamas kultūros žmogus, kitas išmokęs sąžiningai dirbti kitoje kultūroje, labiausiai suklydo tada, kai patikėjo, kad komunistinio bei sovietinio auklėjimo mokyklą išėję žmonės, atsidūrę naujojoje padėtyje, staiga iš smegenų ir širdies išmes raudonas dėmes ir bus teisingi kaip naujagimiai.
Deja, taip neįvyko. Tai liudija ir M.Pronckus, dar ir šiandien mėginąs įrodinėti, kad A.Sniečkus buvo baltas.

Juozas PAPARTIS
Vilnius

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija