Atnaujintas 2003 m. rugpjūčio 16 d.
Nr.62
(1166)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Krikščionybė šiandien
Mums rašo
Laikas ir žmonės
Visuomenė
Atmintis
Gimtas kraštas
Istorijos vingiai
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Liko darbai ir šventumo pavyzdys

Sunkiais komunistinės priespaudos metais Slavikų parapijoje pastoracinį darbą dirbo kunigas Antanas Aleksandravičius. Neturtas, paprastumas, didelė meilė Išganytojui, Jo Motinai Marijai, kontempliatyvi malda puošė kiekvieną šio kunigo dieną. Nelengvas gyvenimo kryžius slėgė jo pečius. Parapijiečius mokė kantrybės kančioje, aukotis Dievui ne tik už artimuosius, bet ir už visos Lietuvos, viso pasaulio žmonių nuodėmes, už XX amžiaus žmonijos klaidas. Ypač didelį dėmesį skyrė jaunimui, ragino kiekviename žmoguje ugdyti meilę Dievui, Tėvynei, artimui.
Šilinių atlaidų metu kun. A.Aleksandravičius ištisą savaitę darbuodavosi Šiluvoje, kasmet paslapčiomis vykdavo į Pavolgį, melsdavosi už ateistus, už jų atsivertimą krikščioniškam gyvenimui. Dažnai sakydavo, jog Lietuva taps laisva, o ateistų vaikai rinksis kunigystės kelią. Begalinis kunigo pamaldumas žavėjo parapijiečius, o pasiaukojimas ir pasišventimas ligoniams, kiekvienam žmogui nelikdavo nepastebėti.
Slavikų Šv. Onos bažnyčia po karo buvo apgadinta, reikėjo kapitalinio remonto. Kunigas supirko statybines medžiagas, išrūpino reikiamus dokumentus, tačiau komunistų partijos komitetas neleido pradėti remonto darbų. Kun. A.Aleksandravičius tai skausmingai išgyveno. Buvo kviestas pasiaiškinti, bet partijos sekretorius kunigo apkaltinti negalėjo, nes jis turėjo reikiamus dokumentus.
Kun. A.Aleksandravičius, be Slavikų, aptarnavo ir Valakbūdžio parapiją, kur važiuodavo dviračiu arba eidavo pėsčiomis.
Geru žodžiu mini parapijiečiai kun. A.Aleksandravičių ir po jo dirbusius kunigus Kęstutį Brilių, Juozą Marčiulionį, Bronių Paltanavičių. Jų gėrio sėta sėkla tebeveši augančioje kartoje. Būkime vieni kitiems jautresni, supraskime vieni kitus, dirbusių kunigų šventumo pavyzdys tegul įkvepia ne tik parapijiečius, bet ir būsimus kunigus.

M.TARESEVIČIENĖ
Slavikai, Šakių rajonas

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija