Atnaujintas 2003 m. rugpjūčio 16 d.
Nr.62
(1166)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Krikščionybė šiandien
Mums rašo
Laikas ir žmonės
Visuomenė
Atmintis
Gimtas kraštas
Istorijos vingiai
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Marijos žemė ar terra incognita?

Kas nežino apie Vatikano pripažintus Marijos apsireiškimus 1858 metais Prancūzijoje (Lurde), 1917-aisiais - Portugalijoje (Fatimoje)? Sužinome ir apie Vatikano dar nepripažintus vėlesnius apsireiškimus Medjugorėje, Montichiaryje bei įvairiose vietose Lietuvoje.
Pirmasis Vatikano pripažintas Marijos apsireiškimas Europoje įvyko 1608 metais Šiluvoje. Todėl Lietuvoje toks gyvastingas Marijos kultas, todėl lietuvių tauta savo žemę su pasididžiavimu vadina Marijos žeme, todėl traukia minios į tradicinius Šiluvos atlaidus rugsėjo pradžioje, prašo Mariją „užstot prieš Aukščiausią žmogų menkiausią ir Tėvynę brangiausią“. O ar žinoma Šiluva pasaulyje?
Kad pasaulis sužinotų apie Kryžių kalną, reikėjo jį parodyti Popiežiui. Jis tarė žodį apie patirtą įspūdį, ir dabar ten traukia ne tik savi, bet ir užsienio maldininkai, turistai. Deja, Šiluva, kaip ir Lietuva, dažnam užsieniečiui - terra incognita (nežinoma žemė).
Lietuvoje daug šventovių, žymių savo istorija, stebuklingais paveikslais, architektūra, tačiau tas vertybes kaip kokie šykštuoliai laikome užslėptas. Tautietis apie kokį kultūros paveldo paminklą išgirsta žodžiu ar pasiskaito stambesniame leidinyje, tačiau užsieniečiui informacijos praktiškai nėra, o jam reikia lankstinuko užsienio kalba, iš kurio susipažintų su objektu, galėtų jį įsidėti į turisto krepšelį, parvykęs pats prisimintų, kitiems parodytų, reklamuotų. Dabar daugelis tautos šventovėmis laikytinų bažnyčių gali pasiūlyti tik „abrozdėlį“ su kokio šventojo ar bažnyčios atvaizdu, tačiau nei tautiečiai, nei užsieniečiai tokių nevertina, nes patys moka fotografuoti. Jiems reikalinga informacija.
Dar sovietmečiu teko lankytis Šiluvoje, Žemaičių Kalvarijoje. „Iš po skverno“ galėjai įsigyti skurdžią, primityviai kopijuotą informaciją lietuvių kalba. Prieš trejetą metų vėl teko lankytis tradiciniuose Šiluvos atlaiduose. Per dešimt nepriklausomybės metų padėtis nedaug pasikeitė: tik poroje vietų tarp gausybės prekeivių pamačiau primityviai išleistą lapelį apie Šiluvą lietuvių kalba. Tądien Šiluvoje lankėsi Suomijos reformatų dvasininkų grupė, Brazilijos Tradicijų, šeimos ir nuosavybės gynimo organizacijos (TFP), kurios iniciatyva buvo surinkta daugiau nei penki milijonai parašų dėl Lietuvos nepriklausomybės, delegacija. Jie išklausė šv. Mišias po atviru dangumi, pasiklausė lietuviškų giesmių, išgirdo lietuvišką šneką, bet ar susipažino su Šiluva, Tytuvėnais, iš kurių traukė procesijos? Deja…
O štai Pažaislis jau žinomas pasaulyje. Ne „Baroko kelio“ koncertai ir ne turizmo agentūros jį išgarsino. Čikagoje gyvenančio inžinieriaus Algio Liepinaičio iniciatyva ir finansine parama apie šį ansamblį buvo išleisti spalvoti, skoningai apipavidalinti lankstinukai šešiomis kalbomis, Pažaislio Dievo Motinos paveikslo atvirukai. Atvykę į Lietuvą užsieniečiai prašo rodyti Kryžių kalną, Pažaislį. Tauraus tautiečio paraginimai ir lankstinukų pavyzdžiai buvo perduoti Šv. Petro ir Povilo, Šv.Onos, Šv.Teresės bažnyčioms ir Aušros Vartų koplyčiai Vilniuje, Telšių vyskupijai. Tačiau minėtos šventovės užsieniečiams dar mažai pažįstamos, mažiau lankomos, nes vis dar trūksta informacijos.
Pasiteiravau telefonu, ką šiemet tautiečiams ir užsieniečiams pasiūlys Šiluva. Liūdna - tik „abrozdėlius“. O čia - Vivulskio sukurtoje koplyčioje - Marija ant akmens, bažnyčioje restauruotas Jos stebuklingasis paveikslas, pirmojo Marijos apsireiškimo Europoje atminimas.
Dabar Lietuvoje užsienio turistų, poilsiautojų gausu ne tik didmiesčiuose, bet ir miesteliuose, kaimuose. O kiek Lietuvoje savaip įžymių, gražių, jaukių bažnyčių, bažnytėlių, koplyčių, istorijos ir kultūros paminklų! Nebūkime užsisklendę, perdėtai kuklūs, o padėkime surasti, rodykime, didžiuokimės, skleiskime informaciją, pakvieskime tokiu būdu saviškius ir užsieniečius susipažinti su Marijos žeme vadinama Lietuva.

Algimantas ZOLUBAS
Vilnius

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija