Atnaujintas 2003 m. rugpjūčio 16 d.
Nr.62
(1166)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Krikščionybė šiandien
Mums rašo
Laikas ir žmonės
Visuomenė
Atmintis
Gimtas kraštas
Istorijos vingiai
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Vaikai ir jų vadovai patenkinti vasara

Klierikas Saulius Kumelis su grupės vaikais

Valstybės vėliavos nuleidimas–jaudinantis momentas

Autoriaus nuotraukos

Prieš išvykdamas į užsienį Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas aplankė jaunųjų ateitininkų vasaros poilsio stovyklą. Berčiūnuose ganytojas susitiko su jos vadovais. „Vyskupo nėra greta mūsų, tačiau jaučiame jo gerumą“, – sakė stovyklos vyriausioji vadovė bei šalies Jaunųjų ateitininkų sąjungos pirmininkė Janina Šalkauskytė.
Šią vasarą nuostabiai gražiame Berčiūnų pušyne iškylavo 143 septynių – penkiolikos metų moksleiviai iš visos Lietuvos. Dešimt liepos pabaigos dienų čia aidėjo mielas jaunųjų juokas ir dainos. Stovyklos programa buvo gerai parengta ir įvairi. Turiningu iškylautojų poilsiu rūpinosi 22 jų vadovai. Tai buvo šalies aukštųjų mokyklų studentai ar jau baigę studijas jaunuoliai. Už darbą jie neėmė užmokesčio.
Stovykloje gyvenusių vaikų dvasios reikalais rūpinosi keturi iš Panevėžio vyskupijos kilę Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje studijuojantys klierikai. Vienas jų – seminarijos penktakursis Saulius Kumelis buvo atsakingas už vienuolikos vaikų grupę. Joje buvo daugiausia moksleivių iš Kauno. „Negalima teigti, kad mūsų jaunimas yra dvasiškai sugadintas. Mes jo nemokame prakalbinti ar nelabai jį suprantame. Pats esu sutikęs daug gerų jaunuolių“, – kalbėjo klierikas.
Vilniaus kunigų seminarijos šeštakursiui Mindaugui Kučinskui šią vasarą su ateitininkais teko susitikti ne pirmą kartą. Prieš tai jis bendravo su Berčiūnuose stovyklavusiais vaikais iš Jonavos parapijos. Ten jis buvo atsakingas už vaikų būrelį. Ateitininkų stovykloje iš Panevėžio kilęs klierikas jauniesiems iškylautojams buvo kaip liturgijos vadovas. „Dvidešimt Berčiūnuose stovyklavimo dienų prabėgo kaip akimirka. Čia buvo smagu“, – džiaugėsi M. Kučinskas.
Vieną dieną keturi išnuomoti autobusai pasuko Šiaulių link. Jie buvo pilnutėliai poilsiautojų. Ateitininkai vežė maždaug žmogaus ūgio iš ąžuolo pačių skobtą kryžių. Jame išdrožti žodžiai: „Viešpatie, vis atnaujink ir tai pradėk nuo manęs“. Dirbinį iš medžio pastatė Kryžių kalne. Jį pašventino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Kryžių kalne ganytojas aukojo šv . Mišias.

Bronius VERTELKA
Berčiūnai, Panevėžio rajonas

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija