Atnaujintas 2003 m. spalio 3 d.
Nr.76
(1180)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Originalios istorikės ekspedicijos

Kunigo Klemenso Gutausko veiklos pėdsakais

Alfredas GUŠČIUS

Titonys: Kalinauskų klėtelė, kurios prieklėtyje
mėgdavo sėdėti kunigas Klemensas, atėjęs
iš Linkuvos pabendrauti su atvykusiu rašytoju
J. Paukšteliu. Prie klėtelės mokytoja Emilija
Špėraitė–Selezniovienė

Dar šiemet turėtų pasirodyti istorikės dr. Aldonos Vasiliauskienės knyga iš serijos apie žymiuosius Lietuvos dvasininkus, Lietuvių katalikų mokslo akademijos veikėjus, katalikiškosios pakraipos mokslininkus. Tai turėtų būti neeilinė knyga, nes jos objektas – ryški asmenybė, palikusi gilius pėdsakus Lietuvos Katalikų Bažnyčios veikloje bei mūsų tautos kultūroje. Tai uolusis Bažnyčios ir žmonių tarnas, kunigas Klemensas Gutauskas (1915 11 28 – 2002 08 19).


Vilniaus šv.Juozapo kunigų seminarijoje

Šiais metais Bažnyčia Lietuvoje įvairiais renginiais mini popiežiaus Jono Pauliaus II apaštalinio vizito į Lietuvą dešimtmetį. Tuo metu, kai Šventasis Tėvas lankėsi mūsų tėvynėje, Vilniaus arkivyskupo metropolito rūpesčiu buvo atkurta nuo 1944 metų neveikianti Vilniaus kunigų seminarija. Šioms sukaktims paminėti rugsėjo 5 dieną atkurtoje ir savo gyvavimo dešimtmetį švenčiančioje seminarijoje vyko minėjimas, kuriame dalyvavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Lietuvos vyskupai, Lietuvos Respublikos prezidentas Rolandas Paksas, aukštųjų mokyklų rektoriai ir kiti garbingi svečiai.


Atlaiduose dalyvavo ir šauliai

Ariogalos atlaidų šventėse dalyvavo šauliai

Rugsėjo 28 dieną Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje vyko tituliniai atlaidai. Jiems vadovavo Lietuvos partizanų kapelionas mons. Alfonsas Svarinskas. Prelatas pamoksluose pabrėžė atitolimo nuo Bažnyčios problemą ir kvietė tikinčiuosius, ypač jaunimą, aktyviau dalyvauti sekmadieniais šv. Mišiose, nepamiršti maldaknygės ir rožinio, prenumeruoti religinę spaudą ir būti sąmoningais katalikais. Po Sumos mons. A.Svarinskas vadovavo procesijai.


Naujas jėzuitų provincijolas

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos vairą rugsėjo 27 dieną Vilniuje perėmė kun. Aldonas Gudaitis, SJ, nuo 1999 metų buvęs naujokyno vedėju Šiauliuose. Naująjį provincijolą paskyręs Jėzaus Draugijos generalinis vyresnysis t. Peteris Hansas Kolvenbachas su t. Gudaičiu susitiko visų provincijų atstovų suvažiavime rugsėjo viduryje Lojoloje, Ispanijoje.

Kun. A.Gudaitis gimė 1963 metais, į jėzuitų ordiną įstojo 1986-aisiais, baigęs Kauno kunigų seminariją kunigu įšventintas 1990 metais. Kelerius metus dirbo vikaru Kaune, buvo Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionu ir laikinu direktoriumi, jėzuitų bažnyčios rektoriumi, naujokų magistro padėjėju Insbruke, kur įgijo teologijos licenciatą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija