Atnaujintas 2003 m. spalio 3 d.
Nr.76
(1180)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Pro atsuktą laikrodį

Kazimieras KRYŽEVIČIUS

Marija Remienė ir rašinio aytorius
Livijos ŠIUGŽDIENĖS nuotrauka

Atsukti savo nueito kelio laikrodį, draugų ir bičiulių paraginta, ryžosi ir JAV lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos pirmininkė Marija Remienė, savo viešnagės Lietuvoje metu Kauno visuomenei pristačiusi atsiminimų knygą „Atsukant gyvenimo laikrodį atgal“. Vakaro dalyviai gėrėdamiesi klausėsi Marijos žodžių ir aktoriaus E.Stanciko skaitomų jos knygos ištraukų. Apie platesnę jos veiklą užsienyje ir čia, Lietuvoje, papasakojo dr. A.Vasiliauskienė. Knygos pristatymo vakarą surengė „XXI amžiaus“ redakcija. Kalbas ir prisiminimus savotiškai paįvairino ir sušildė T.Varnagirienės vadovaujamo ansamblio dainos.


Kunigo Antano Juškos dienoraščio fragmentai

Raimondas GUOBIS

Kun. Antanas Juška lageryje
dienoraščio nerašė

Dienoraštis. Kaip bičiulis, nuramintojas, kurio puslapiuose žmogus gali paskandinti niūrias ir džiugias mintis, pasijusti tarsi su geru, patikimu bičiuliui pasikalbėjęs. Į dienoraštį be skrupulų išdėstome tą gyvenimą, apie kurį galėtume pasakoti nerausdami, o dažnai net paslaptis patikime. Kaip bene vieno pirmųjų žinomų dienoraščių autorius vyskupas Antanas Baranauskas.

Kiekvienas raštingas žmogus turi kokių nors užrašų. Praeito amžiaus pradžioje ūkininkai mėgdavo šį bei tą užrašyti tam skirtuose kalendorių lapuose, pradedant nuo to, kada kuri karvė „vesta“. Atsirasdavo vienas kitas, kuris pažymėdavo ūkio ekonominius rodiklius - kas parduota, kas pirkta, koks buvo oras, palengva imdavo užrašinėti svarbesnius įvykius ir net išgyvenimus. Tokie dienoraščiai, pasiekę mūsų dienas, tapo neįkainojamais ano meto žmonių gyvenimo paminklais, istorine vertybe.


Ant blizgančio parketo - suplėkusios sielos

Algimantas ZOLUBAS

Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana 1919 metais iš vokiečių kalbos išvertė, anot jos, pedagogo Dievo malone, Fridricho Vilhelmo Fersterio knygą„Jaunuomenės auklėjimas“, skirtą tėvams, mokytojams ir dvasininkams. Lietuvos švietimo ministerijos Knygų leidimo komisija šią knygą išleido 1926 metais (apimtis - 489 puslapiai). Knygą šiandien galėtume užtikti nebent Knygų rūmuose ar pas kokį bibliofilą, o tokios ar panašios kitos, deja, neturime, nors jaunimo ugdymas, jo pašlijusi dorovė šaukte šaukiasi ypatingo dėmesio. Vietoj minimos knygos tėvams, mokytojams ir jaunimui buvo brukami „Trumpasis VKP(b) kursas“, „Komunizmo statytojo moralinis kodeksas“, Makarenkos „Pedagoginė poema“ ir „Vėliavos bokštuose“. Pastarųjų dienų moksleivių kraupūs nusikaltimai, nekalbant apie kasdienį nesuderinamumą su etika, verčia susirūpinti ugdymu iš esmės, keisti mokytojo ir mokinio santykius.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija