Atnaujintas 2002 m. sausio 11 d.
Nr.3
(1010)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė šiandien
Ora et labora
Laikas
Darbai
Mums rašo
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis
Kryžkelės


PRIEDAI

(atnaujinta)


(atnaujinta)


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai


PASKUTINIS NUMERIS


PRENUMERATA

Svetainės lankytojams

Nauji Telšių, Vilkaviškio ir Panevėžio vyskupai

2001 metais trims Lietuvos vyskupams sukako 75-eri, todėl jie pagal bažnytinius kanonus privalėjo atsistatydinti, o jų vietoje turėjo būti paskirti nauji ordinarai. Ir štai 2002 m. sausio 5 d., šeštadienį, Šventasis Tėvas paskyrė tris naujus vyskupijų ordinarus. Popiežius Jonas Paulius II vietoje atleistų Telšių, Vilkaviškio ir Panevėžio vyskupų Antano Vaičiaus, Juozo Žemaičio, MIC, ir Juozo Preikšo šių vyskupijų ordinarais paskyrė ligšiolinį Vilniaus arkivyskupo augziliarą ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinį sekretorių vyskupą Joną Borutą, SJ, ligšiolinį Kauno arkivyskupo augziliarą vyskupą Rimantą Norvilą ir ligšiolinį Telšių vyskupo augziliarą vyskupą Joną Kaunecką.
Supažindiname su vyskupų biografijomis.


Garbingi svečiai iš Vilniaus - bažnyčioje

Gruodžio 27-ąją Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje vyko vargonų muzikos vakaras. Jame dalyvavo svečiai iš Vilniaus - operos primadona Irena Milkevičiūtė, jos dukra Asta Grigorian bei vargonininkas Leopoldas Digrys. Griežė Panevėžio miesto kamerinis orkestras. Skambėjo M.K.Čiurlionio, D.Verdžio bei kitų žymių kompozitorių kūriniai.

Iš kairės: operos primadona Irena Milkevičiūtė, garsusis vargonininkas prof. Leopoldas Digrys ir Vilniaus muzikos akademijos trečiakursė Asta Grigorian


Šiluvos Dievo Motinos paveikslui
grąžinama autentiška išvaizda

Per šių metų Švenčiausiosios Mergelės Marijos gimimo atlaidus - Šilinę - garsusis Dievo Motinos paveikslas jau vėl bus didžiajame Šiluvos bazilikos altoriuje. Tai Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui pažadėjo Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centro vadovė Jūratė Senvaitienė. Arkivyskupas S.Tamkevičius kartu su kultūros ministre Roma Dovydėniene gruodžio 28 dieną buvo atvykę į šį centrą susipažinti su Šiluvos bazilikos paveikslo "Dievo Motina su kūdikiu" tyrimo darbais.

Dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys, kultūros ministrė Roma Dovydėnienė ir Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius Prano Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centre susipažino su stebuklingo Šiluvos Dievo Motinos paveikslo tyrimo ir restauravimo darbais


Salakas Floridoje

Šį rudenį man teko iškylauti: iš šaltoko Buffalo miesto (šiaurinė JAV dalis) nusikelti į Sunny Hills (pietinė JAV dalis, Floridos valstija), kur gyvena mano brolis. Tai galima pavadinti išvyka iš žiemos į vasarą. Ir dar daugiau: tai buvo savotiškas sugrįžimas į Salaką, mano šeimos gimtinę plačiąja prasme. Mat šiose "Saulėtose kalvose" lapkričio 11 dieną vyko iškilmės, kuriose buvo paminėtas bei pagerbtas vienas Salako parapijos sūnus monsinjoras Leonardas Musteikis. Birželio 30-ąją popiežiaus Jono Pauliaus II dekretu, tarpininkaujant Panevėžio vyskupui Juozui Preikšui, jis buvo pakeltas į prelatus.

Mons. Leonardas Musteikis


Senatvės uostas

Sausio 5-ąją Joniškio parapiniai senelių globos namai "Santara" šventė penktąsias įsikūrimo metines. Senatvės uoste laimingas dienas dabar leidžia 21 prispaustas ligų ar artimųjų netekęs žmogus.

Sandėliu paverstas namas atgijo

"Santaros" direktorius mons. Juozas Dobilaitis pasakojo, jog mintis įkurti tokius namus kilo tada, kai Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius paragino parapijas daugiau dėmesio skirti vargstantiems žmonėms, steigti jiems globos namus ar kažką panašaus. Senelių globos namus panūdo turėti Joniškio parapija.

Globos namų direktorius mons. Juozas Dobilaitis


Dievo uždėta našta neslegia

"Iš Kauno kilusį klieriką Vytautą Butkų prisimenu kaip logiškai mąstantį, greitos reakcijos, sugebantį su kitais susieiti jaunuolį", - grįžęs į tuos laikus, kada dirbo dėstytoju kunigų seminarijoje, "XXI amžiui" sakė Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas. Šiandien kun. V.Butkus - Tytuvėnų klebonas.

Atstatė Grūžių bažnyčią

Maždaug prieš penkerius metus negeros rankos plėnimis paleido grakščią gotikos stiliaus medinę Grūžių bažnyčią Pasvalio rajone. Vaškų seniūnija parapijai atidavė nebenaudojamą kultūros namų pastatą. Įrengti jame bažnyčią ėmėsi kun. V.Butkus. Pagal jo projektą buvo pagamintas metalinis bokštas. Statant jį dirbo du galingi kranai. Atstatyti maldos namai Grūžiuose buvo svarbus įvykis ne tik Vaškų seniūnijos, bet ir Pasvalio rajono bei Panevėžio apskrities gyvenime.
Praėjusią vasarą Panevėžio vyskupas J.Preikšas pašventino Grūžių bažnyčią. Ganytojas dėkojo kun. V.Butkui už gražų darbą Aukštaitijoje.

Tytuvėnų klebonas kun. Vytautas Butkus


Spinduliavęs dvasine didybe

Minint "Opus Dei" įkūrėjo 100-ąsias gimimo metines, laukiama jo kanonizavimo

Daugelyje pasaulio šalių "Opus Dei" bendruomenėse ir platesniu mastu sausio 9 dieną paminėtos šios katalikiškos organizacijos, turinčios personalinės prelatūros statusą, įkūrėjo palaimintojo Chosėmarijos Eskrivos (1902-1975) gimimo 100-osios metinės. Ta proga Romos popiežiškajame "Santa Croce" universitete surengtas kongresas "Kasdienio gyvenimo kilnumas", kuriame pranešimus skaitė ne tik katalikų, bet ir kitų denominacijų pranešėjai.

Palaimintasis Chosėmarija Eskriva


Nebėgti nei nuo žemės, nei nuo sąžinės

Sausio 13-osios pergalei paminėti

1990 metų pabaigoje visame krašte buvo jaučiamas nerimas ir įtampa. Kūčių vakarą visiems, kurie susirinks prie stalo, buvo pasiūlyta vienu metu užgesinti šviesas ir ant palangių pastatyti degančią Kalėdų žvakelę, kaip viltingo tikėjimo Lietuvos laisve ženklą. Vargu ar kas suskaičiavo visas švieseles, bet jų buvo labai daug. Tas vienintelis neformalus Tautos referendumas paliko neišdildomą įspūdį. O agresija jau buvo planuojama. 1990 metų pradžioje KGB žinion buvo perduotos trys mobilios kovinės divizijos - 23 tūkst. kariškių. Maskvos akimis - Lietuva buvo "maištingiausia" iš visų Baltijos šalių. Maskva neklydo.


Paradoksai ir absurdai

Kas gi gali paneigti, jog Lietuvoje įsigaliojusi valstybinė nomenklatūra, faktiškai neturi jokių idėjų ir principų, tačiau turi galingą ir "sucementuotą" mafijinės omertos (savųjų asmenų gynimas ir jų nepakaltinamumas) įžadais biurokratinį potencialą. Įvairios manipuliacijos, įstatymai, priiminėjami kiti svarbiausi valstybės aktai iš tiesų verti didžiųjų cirko iliuzionistų. Aišku, žmonių teisių ir laisvių buvimo niekas neneigia. Deklaracijos apie meilę demokratijai liejasi kasdien. Tik kas iš to? Vadinamieji oligarchai ir šiaip stambiausi machinatoriai kaip buvo, taip ir lieka už teisėsaugos ribų, korupcija kaip klestėjo, taip ir klesti. Ką daryti su neregėtai išpampusiu biurokratiniu aparatu, kuris tapo nepalyginamai didesnis ir gobšesnis nei buvusioje "tarybų" Lietuvoje? Skirtumas tik tas, kad tada apie ją žiniasklaida visiškai tylėjo. Viena žinoma politikos apžvalgininkė stebėjosi paradoksu, kai namų politinėje virtuvėje vyksta vos ne viduramžiški alchemijos darbai, o kelyje į Europos Sąjungą Lietuva primena gerų manierų džentelmeną. Apžvalgininkė turėjo galvoje visų pirma Seimo daugumos sprendimą, jog sovietmečiu gautas butas savininkų namuose yra svarbiau už esminį demokratinės valstybės principą - nuosavybės neliečiamumą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija
Šiame numeryje:

Fatima ir teroristiniai išpuoliai

Nebeužtvenksi upės bėgimo: sulauksime ir 2000-ojo numerio

Leiskite mažutėlius pas Jėzų

Bažnyčia ir šventės

Iš gailesčio

Žmonės visada tokie…

Dėl Lietuvos valdovų rūmų

Ilgisi diktatūros

Kodėl išsiskyrė keliai?