Atnaujintas 2004 m. kovo 24 d.
Nr.23
(1226)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

„Varpas“: apie lietuvybę,
tiesą, laisvę ir moralę

Žurnalo „Varpas“
37-ojo numerio viršelis

Nuo 1963 metų JAV, Čikagoje, Varpininkų filisterių draugijos leidžiamas žurnalas „Varpas“ tvirtai laikosi prieš šimtmetį ėjusio „Varpo“ tradicijos, nenutolsta nuo jo steigėjo Vinco Kudirkos ideologijos, gilinasi į aktualiausias šiandienės Lietuvos problemas. Ne išimtis ir 2003-2004 metų 37-asis „Varpo“ numeris, pradedamas V.Mykolaičio-Putino eilėraščiu „Mortuos voco“ („Mirusius šaukiu“).

Dr.Vytautas A.Dambrava straipsnyje „Į tikrąją demokratiją“ bando suvokti, kodėl Lietuva taip sunkiai eina į ją: „Šiandien demokratija rankioja žmones be įsitikinimų, be moralinių skrupulų. (…) Kadangi demokratijos širdis yra laisvė, o moralinės vertybės sudaro užtvarą nežabotai laisvei, tai neretai ir dabar pilietis tampa tuščios laisvės ir tuščios, bereikšmės demokratijos artistu, statistu ar tik liudininku. (…) Pirmiausia, pilietis neturi siekti laisvės tiktai sau. Laisvė yra nedalijama: ji yra susijusi su tarnyba visai žmonijai.


Kodėl taip puolamas filmas
„Vienui vieni“?

Darius VILIMAS

Kino teatruose pradėjus rodyti pirmąjį vaidybinį lietuvių kino filmą apie partizanus, netrukus sulaukėme ir autoritetingų kritikų atsiliepimų. Atrodo, reikėtų tik džiaugtis, kad į ekranus pagaliau prasimušė pirmasis tokio tipo kūrinys. Bet kur tau!

Pasigirdo pasipiktinusių kritikų murmesys. Jis greitai peraugo į riksmus. Kur matyta, kad taip neprofesionaliai pastatytas filmas! Šiems žinovams užkliuvo viskas – ir pastatymas, ir režisūra, ir vaidyba. Taigi viskas blogai! Suniekintas režisierius, supeikti aktoriai. Net idėja, pasirodo, netinkama. Mes tokie niekam neįdomūs, niekas pasaulyje tokio filmo nežiūrės... O kokie turėtume būti įdomūs? Koks turėjo būti šis filmas? Ir kur šio pastatymo blogumas? Kas galėtų pasakyti tiksliau?


Paminėtos sukaktys

Panevėžio pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio muziejuje buvo paminėtos nepriklausomos Lietuvos 14-osios metinės. Kartu buvo pagerbtas 90-ąjį gimtadienį šventęs poetas Petras Zablockas.

Į susirinkusius panevėžiečius pirmasis prabilo Švč. Trejybės bažnyčios rektorius kan. Bronius Antanaitis. 80-ųjų savo gyvenimo metų pirmuosius puslapius verčiantis, tačiau tiesus kaip smuiko styga dvasininkas priminė, kokius kančios kelius siautėjant sovietinei valdžiai teko nueiti kunigams. Jie buvo laikomi ne Dievo žodžio skleidėjais, o kulto tarnais. Dvasininkai, mokę vaikus katalikybės tiesų, buvo persekiojami ar baudžiami kalėjimu, visaip buvo varžomos jų laisvės. Pats kan. B. Antanaitis , tuo metu dirbęs Zarasų ir Radviliškio rajonuose, būdavo kviečiamas aiškintis į prokuratūrą. Kaip valdžiai neįtinkantis kunigas, jis buvo kilnojamas iš vienos į kitą parapijas. Kan. B. Antanaitis priminė:1944 metais įstojus į Kauno kunigų seminariją, jo kurse buvo 120 klierikų , tačiau ją baigė tiktai trečdalis. Kan. B.Antanaitis bendradarbiavo su „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ leidėjais. Jis buvo ir Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto narys, dirbo kartu su būsimaisiais Katalikų Bažnyčios hierarchais- Kauno arkivyskupu metropolitu Sigitu Tamkevičiumi, Panevėžio vyskupu Jonu Kaunecku. „ Branginkime laisvę, kurią šiandien turime. Tauta, neturinti moralinių principų, pasmerkta susinaikinti“, – pabrėžė kan. B. Antanaitis.


Vardan gražesnės ateities

Saleziečių pirmame centre
Vytėnuose numatyto pastatyti
koplytstulpio eskizą aptarė
(iš kairės): LPKTS Vilkaviškio
skyriaus pirmininkė
Dalija Karkienė, Tėvynės
sąjungos narys B.Šalčius,
Pilviškių seniūnas V.Judickas
ir Stanislovas Eugenijus
Poniškaitis

Jau tapo tradicija kasmet susitikti bendro likimo sesėms ir broliams, Lietuvos PKTS Vilkaviškio skyriaus nariams. Vasario 21 dieną toks susitelkimas įvyko Vilkaviškio parapijos salėje. Susirinkimas pradėtas tautos himnu. Iškeliavusiųjų į Amžinybę atminimas buvo pagerbtas tylos minute. Tenka su apgailestavimu pastebėti, kad LPKTS gretos vis retėja, kasmet iškeliauja į Amžinybę šimtai narių. Šiemetiniame susirinkime Vilkaviškyje dalyvavo apie 80-90 žmonių.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija