Atnaujintas 2004 gegužės 7 d.
Nr.35
(1238)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

„Neįveiksi, sūnau, Šiaurės...“

Kazys Misius

Kaip buvo uždrausta lietuvių spauda

Po trečiojo Lietuvos-Lenkijos padalijimo Rusija siekė lietuvius surusinti ir primesti stačiatikių tikybą. Siekiant šio tikslo buvo uždrausta lietuvių spauda lotyniškomis bei gotiškomis raidėmis. Nors carinė Rusija 1863 metų sukilimą laikė „lenkų intriga“, tačiau sunkiausia priespauda teko lietuvių tautai. 1863 m. kovo 23 (balandžio 4) d. caras patvirtino „Laikinąsias taisykles“ Šiaurės vakarų krašto mokykloms, kuriose numatyta tiktai rusų dėstomoji kalba. Tais metais galutinai uždraustos parapinės mokyklos, o jose buvo mokoma ir lietuviškai. Išskyrus Užnemunę, lietuviai katalikai negalėjo užimti mokytojo pareigų.


Lietuvių katalikai, spauda
ir visuomeninė veikla

Petras PLUMPA

Europos senosios valstybės neturėjo tautiško pobūdžio siekių, visuomenė skirstėsi pagal luomus ir pagal religijas. Kai Europą užvaldęs Napoleonas ėmė karpyti Europos žemėlapį, nesiskaitydamas su tradicijomis, ėmė bręsti tautų nedalomumo ir apsisprendimo idėjos, gimė tautiški sąjūdžiai. Pirmasis tautų teisių klausimus iškėlė vokiečių filosofas Fichtė, kuris, Napoleonui pavergus Prūsiją, išleido veikalą - kreipimąsi į vokiečių tautą - „Reden an die deitsche Nation“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija