Atnaujintas 2004 gegužės 14 d.
Nr.37
(1240)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Paminėjo kun. Juozą Zdebskį

Prie kryžiaus kun. J.Zdebskio
gimtojoje Naujienoje
Zitos PALTANAVIČIŪTĖS
nuotrauka

Mindaugai. Gegužės 8 dieną paminėtas iš šios parapijos kilusio kun. Juozo Zdebskio (1929 05 10 – 1986 02 05) 75-asis gimtadienis. Deja, jau aštuoniolika metų šio dvasios didvyrio nebėra tarp mūsų. Jo žvaigždė švytėjo tuo metu, kai Lietuvoje siautėjo ateistai, varžydami ir pažeisdami tikinčiųjų teises.

Šis didis kunigas neužmirštas. Rudaminoje, prie jo kapo, pastatytas paminklas. Naujienos kaime, prie gimtosios sodybos, kunigo Juozo gimimo 70-mečio proga iškilo kompozicija su Rūpintojėliu. Tai buvo padaryta vyskupo J.Žemaičio iniciatyva. Kaimo moterys prie paminklo pasodina gėlių ir stropiai jas prižiūri.

Gražią gegužės priešpietę per Suvalkijos lygumas skriejo automobilis. Jame - trys vyskupai: Rimantas Norvila, Juozas Žemaitis ir Juozas Preikšas.

Prie Mindaugų bažnytėlės (Naujienos kaimas priklauso Mindaugų parapijai) būriavosi žmonės. Vartai apipinti vainikais. Mergaitės, tokios baltos kaip Žaltyčio ežero gulbės, pasitiko dvasininkus. Šventoriuje daug paauglių, jaunimo bei, kaip ir visur, pagyvenusių žmonių.

Prasidėjo šv. Mišios. Be Kalvarijos ir Krosnos kunigų, jas koncelebravo visi trys vyskupai. Vysk. R.Norvila sakė: „Broliai ir seserys, gailėkimės dėl savo nuodėmių ir melskime Viešpatį Dievą, kad atgaivintų mumyse krikšto dvasią“. Nuo vaikystės girdimi žodžiai mažoje bažnytėlėje skamba naujai. Atrodo, kad Šventoji Dvasia sklando po erdvę ir visų širdis pripildo palaimos.

Pamokslą pasakė vyskupas J.Preikšas. Jis priminė besiklausantiesiems kun. J.Zdebskį ir kvietė nuoširdžia malda jį pasveikinti ir kartu iš jo dvasinio lobyno pasisemti perlų savo dvasios pasauliui papuošti. Daug žmonių prisimena kunigą kankinį. Nuo pat kunigystės pradžios jis vadovavosi šūkiu: dirbti Dievo garbei ir artimo gerovei. Jis dirbo ne tik Lietuvoje, bet ir atokiausiuose Sovietų Sąjungos kampeliuose.

Daug kankinių davė mūsų tauta. Lietuvos Katalikų Bažnyčia atrinko 114 kankinių ir jų sąrašą pasiuntė į Vatikaną. Tame sąraše ir kunigo Juozo pavardė. Turėkime vilties, kad jis bus iškeltas į altorių garbę.

Dar viena kun. J.Zdebskio veiklos sritis – pagalba vargšams. Vyskupas pacitavo paties kunigo kankinio pamokslą, pasakytą prieš 50 metų. Jei žmogus lieka be meilės artimui – jis ne krikščionis. Telydi mus meilė Dievui ir nesavanaudiška meilė stokojantiesiems.

Po šv. Mišių 32 paaugliai gavo Sutvirtinimo sakramentą.

Vyskupas R.Norvila padovanojo Mindaugų parapijai taurę, o šių eilučių autorė – savo knygelių „Dievulis nebars“. Parapijos žmonės gražiai padėkojo vyskupams: vaikai deklamavo eiles, o suaugusieji įteikė savo rankomis pagamintų gėrybių.

Kelias iš Mindaugų į Zdebskių sodybą, kuri išliko senutės A.Staniukynienės dėka, visai neilgas. Prie paminklo žodį tarė vyskupas J.Žemaitis. Pagarbiais žodžiais priminė kun. J.Zdebskio darbus. Jis, tapęs kunigu, nepanoro būti vien „kulto tarnu“ – taip tada buvo vadinami dvasininkai, – bet buvo tikras Kristaus karys ir apaštalas. Už vaikų rengimą Pirmajai Komunijai du kartus sėdėjo kalėjime. Kunigas Juozas katalikiškam jaunimui organizuodavo rekolekcijas, konferencijas, rengė ekskursijas ir už tai ateistinės valdžios buvo visaip persekiojamas. Neretai nuvykdavo į tolimas Sibiro sritis, kur gyveno daug ištremtų katalikų. Jiems skelbė Dievo žodį, tuokė, krikštijo, klausė išpažinčių. Reikia prašyti Dievą, kad būtų kuo daugiau tokių idealistų kunigų.

Minėjimas baigėsi. Žmonės išsiskirstė prie savo darbų. Tą dieną pūtė stiprus vėjas, bet jis nenupūtė gerų žodžių, kuriuos pasakė dvasininkai: jie pasiliko dalyvavusiųjų širdyse.

Aldona GRICIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija