Atnaujintas 2004 gegužės 14 d.
Nr.37
(1240)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Šventė Šv. Kazimiero bažnyčios 400-metį

Teatralizuota eisena iš Vilniaus
Arkikatedros aikštės
į Šv. Kazimiero bažnyčią

Vilnius. Lietuvos ir lietuvių jaunimo globėjo Šventojo Kazimiero jubiliejinių metų kulminacija sekmadienį tapo sostinės Šv. Kazimiero bažnyčios 400 metų sukakties iškilmės.

Šventė prasidėjo teatralizuota eisena iš Vilniaus Arkikatedros aikštės į Šv. Kazimiero bažnyčią. Buvo nešama šventojo Kazimiero vėliava, tempiamas simbolinis akmuo prisiminimui prieš 400 metų padėto Šv. Kazimiero bažnyčios kertinio akmens, šimtų vilniečių atvilkto iš Antakalnio kalvų ir su ilgu lotynišku įrašu įmūryto bažnyčios fasade.


Bažnyčia puošiasi nauju rūbu

Taip ji atrodys po rekonstrukcijos

Remontavo, pertvarkė

Kaunas. Vilijampolės gyvenamajame mikrorajone imta rekonstruoti čia esanti Šv. Juozapo bažnyčia. Tokią reikmę padiktavo mūsų gyvenimas, žmonių dvasiniai poreikiai. Iš tiesų dabartinės bažnyčios erdvė sunkiai pajėgia sutalpinti visus čia atėjusiuosius, ypač sekmadieniais, taip pat ir per vadinamąsias sudėtines šv. Mišias, metinių katalikiškųjų švenčių progomis čia būna kone spūstis, ir šiltesniu oru žmonės Šv. Mišiose dalyvauja susėdę lauke ant suolų.


Paminėjo kun. Juozą Zdebskį

Prie kryžiaus kun. J.Zdebskio
gimtojoje Naujienoje
Zitos PALTANAVIČIŪTĖS
nuotrauka

Mindaugai. Gegužės 8 dieną paminėtas iš šios parapijos kilusio kun. Juozo Zdebskio (1929 05 10 – 1986 02 05) 75-asis gimtadienis. Deja, jau aštuoniolika metų šio dvasios didvyrio nebėra tarp mūsų. Jo žvaigždė švytėjo tuo metu, kai Lietuvoje siautėjo ateistai, varžydami ir pažeisdami tikinčiųjų teises.

Šis didis kunigas neužmirštas. Rudaminoje, prie jo kapo, pastatytas paminklas. Naujienos kaime, prie gimtosios sodybos, kunigo Juozo gimimo 70-mečio proga iškilo kompozicija su Rūpintojėliu. Tai buvo padaryta vyskupo J.Žemaičio iniciatyva. Kaimo moterys prie paminklo pasodina gėlių ir stropiai jas prižiūri.


Motinos pašaukimas

Alytus. Alytaus dekanatas ir Viešoji įstaiga „Dienos namai” Motinos dienai skirtą renginį pavadino Vilties ir meilės švente. Pasimeldę už bendruomenės šeimų motinas, patikėdami jas Švč. Mergelės Marijos globai ir Dievo gailestingumui, parapijiečiai pasiliko bažnyčioje pasiklausyti kunigo, Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninės kapeliono Arūno Simonavičiaus minčių.


Darni Europos dalelė

Kun. Antanas Mickevičius,
poetė Nejolė Laukavičienė
ir dainininkė Andželika Petrikytė
prie plakato, simbolizuojančio
Europos Sąjungos plėtrą

Kačerginė. Balandžio 30-osios vakarą „Kačergos“ kavinėje, pasitinkant Lietuvos stojimą į Europos Sąjungą, vyko renginys „Kačerginės bendruomenė – darni ir kūrybinga Europos dalelė“. Pirmiausia surengta viktorina „Per jaunimo kūrybą pažinkime Europą“, taip pat domėtasi, ką jauni ir pagyvenę kačerginiečiai žino apie savo žemyną. Viktorinos dalyviai apdovanoti prizais – Europos Sąjungos vėliavėlėmis ir plakatais. Visus nustebino vyriausias viktorinos dalyvis Juozas Andriulionis, papasakojęs apie Lietuvos buvimo Europos Sąjungoje prasmę. Renginyje kalbėjo Zapyškio, Ežerėlio ir Kačerginės klebonas kun. Antanas Mickevičius, poetė Nejolė Laukavičienė, dainų jos žodžiais padainavo Andželika Petrikytė, šoko KTU studentai Linas ir Vita Daugėlos.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija