Atnaujintas 2004 liepos 9 d.
Nr.52
(1255)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

„Kuo galėjau,
visiems padėjau“

Dangus
prasideda žemėje

Politinis
vištakumas

Lietuvos
padangėje

Tikslas –
pasityčioti iš
istorinės vietos?

Prievartinis
blogis nelaimi

Naujosios Lietuvos
istorijos klastotojai
nedaro garbės
universitetui

Padangė šviesėja

Pavojingi Irano
ajatolų planai

Tautos šventovė žengia
į šviesą

Benjaminas ŽULYS

Tikimasi, kad šv. Kalėdos
bus švenčiamos jau atstatytoje
Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Lapkritį sukaks 70 metų, kai Kaune, Žaliakalnyje, buvo padėtas ir pašventintas Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios pamatinis akmuo. Per tuos dešimtmečius bažnyčia buvo ne vien statoma, bet sovietmečiu ir ardoma, niokojama, pritaikant ją visai kitoms reikmėms. Joje buvo įkurta Kauno radijo gamykla (kurį laiką – įslaptinta, nes joje buvo gaminama produkcija ir sovietų karo pramonei), apstatyta pilkais standartiniais pastatais. Tuo siekiant iš žmonių atminties ir sąmonės ištrinti Prisikėlimo bažnyčios reikšmę ne vien kauniečių, bet ir visos mūsų tautos gyvenime. Tik vyresniosios kartos žmonės prisimindavo bažnyčios statybą, daug kas saugojo tam įvykiui išleistą žyminį ženklą, tačiau apie tai tik tarp artimesnių žmonių užsimindavo gal puse lūpų, nes nežinia, kas tokių pokalbių klausosi. Tad sovietmečio jaunimas apie to raudonų plytų pastato su iškiliu bokštu virš miesto tikrąją paskirtį beveik nieko nežinojo.


Popiežius vėl atostogaus Alpėse

Popiežiaus vasaros būstinė
Aostos slėnyje Alpėse
EPA-ELTA nuotrauka

Sekmadienį, besirengdamas kelionei į Alpes, popiežius Jonas Paulius II visiems palinkėjo gerų atostogų. Tradicinės išvykos į savo vasaros būstinę kalnuose 84 metų popiežius pastaruosius dvejus metus buvo priverstas atsisakyti.

„Tikiuosi, kad visi pasimėgaus būtina pertrauka nuo darbo”, - sakė Šventasis Tėvas Šv. Petro aikštėje po svilinančia saule susirinkusiems tūkstančiams tikinčiųjų.


Krikščionių vienybės kelias –
neatšaukiamas

(Popiežiaus Jono Pauliaus II ir patriarcho
Baltramiejaus I susitikimas Romoje)

Mindaugas BUIKA

Popiežiaus Pauliaus VI
ir Konstantinopolio patriarcho
Atenagoro I istorinis
susitikimas brolystės
ir taikos ženklan Jeruzalėje,
prieš maždaug 40 metų

Per praėjusią Šv. Petro ir Pauliaus šventę Vatikane susitikę didžiausių krikščioniškų Bažnyčių – Katalikų ir Stačiatikių – dvasiniai vadovai popiežius Jonas Paulius II ir Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I pažadėjo toliau stiprinti visų krikščionių, nepaisant išlikusių daugelio sunkumų šiame ekumeniniame kelyje, bendradarbiavimą. Šia proga taip pat buvo prisimintas prieš 40 metų, 1964-ųjų sausį, Jeruzalėje įvykęs jų pirmtakų – popiežiaus Pauliaus VI ir patriarcho Atenagoro I – pirmasis susitikimas po daugelio šimtmečių, praėjusių nuo skaudaus Romos ir Konstantinopolio atsiskyrimo 1054 metais. Paskelbtoje bendroje deklaracijoje Jonas Paulius II ir Baltramiejus I teigė, kad vykstanti Europos integracija sudaro naujas galimybes katalikų ir stačiatikių bendradarbiavimui ir ypač žemyno krikščioniškųjų šaknų gaivinimui, ko turi siekti abi Bažnyčios.


,,Pasaulio spalvos“

Panevėžio krašto ateitininkų vasaros stovykla

Stovyklautojai su Panevėžio
vyskupu Jonu Kaunecku

Pasibaigus mokslo metams ir vasaros spinduliams sušildžius Berčiūnų pušynėlį, birželio 20dieną Panevėžio krašto ateitininkų (PKA) tarptautinė stovykla ,,Pasaulio spalvos“ atidarė vasaros ateitininkų stovyklų maratoną. Šiais metais PKA valdybos parašytą projektą finansavo Tautos fondas, Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos fondas (abu iš JAV), Panevėžio miesto savivaldybė. Projektą rėmė Panevėžio vyskupas J. Kauneckas, nuostabius marškinėlius dovanojo akcinė bendrovė ,,Utenos trikotažas“. PKA stovyklos vadovai – savanoriai ateitininkai iš Panevėžio miesto, dauguma jų iš ,,Žemynos“ vidurinės mokyklos Šv. Kazimiero ateitininkų kuopos. Į Berčiūnų stovyklavietę suvažiavo daugiau nei 100 ateitininkų iš Panevėžio, Smilgių, Pandėlio, Papilio, Joniškėlio, Naujamiesčio miestelių, keletas moksleivių iš Žemaitijos ir keletas lietuvių moksleivių iš kaimyninės Rusijos. Taip pat ateitininkiškai dvasiai kelti atvyko septyni Vilniaus ir Kauno kunigų seminarijų seminaristai.


Katalikiškai auklėjami vaikai
auga geresni

Bronius VERTELKA

Vaikų darželio „Gintarėlis“
direktorės pavaduotoja ugdymui
Liuda Balabonienė (viduryje)
su šios įstaigos auklėtojomis

Vaikų darželis „Gintarėlis“ neseniai minėjo savo 40-metį. Tai pirmoji nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje ikimokyklinio auklėjimo įstaiga, kuriai savo vaikams buvo leista skiepyti katalikišką dvasią. Tokio darželio atsiradimo puoselėtojas buvo tuometinis Kristaus Karaliaus Katedros klebonas monsinjoras Juozapas Antanavičius.


Parapijos šventė

Vyskupas Rimantas Norvila
ir klebonas kun. Kęstutis
Vosylius kerpa Parapijos
namų įkurtuvių juostelę

Garliava. Pirmasis liepos šeštadienis garliaviečiams padovanojo giedrą šventę tiek savo turiniu, tiek ir nušvitusiu dangumi. Garliavos parapijoje lankėsi Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje vyskupas aukojo šv. Mišias ir suteikė Sutvirtinimo sakramentą 564 Garliavos parapijos gyventojams, keliems aplinkinių rajonų tikintiesiems. Didelė ir puošni Garliavos bažnyčia vos talpino beveik šešis šimtus norinčiųjų priimti iš vyskupo R.Norvilos Sutvirtinimo sakramentą, jų sutvirtinimo tėvus, giminaičius ir artimuosius. Dalis parapijiečių liko melstis bažnyčios šventoriuje. Kartu su vyskupu R.Norvila šv. Mišias aukojo Vilkaviškio dekanas prel. Vytautas Gustaitis ir kun. dr. Arūnas Poniškaitis, vietiniai kunigai, talkino seminaristai.


Pirmosios šv. Mišios

Kun. Mindaugas Martinaitis

Garliava. Birželio 29 dieną Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila Vilkaviškio Katedroje, be kitų, Kunigystės sakramentą suteikė ir iš Garliavos kilusiam Mindaugui Martinaičiui. Primicijų Eucharistiją jaunasis kunigas aukojo pirmąjį liepos mėnesio sekmadienį tėviškės parapijoje – Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje. Pasipuošusi ir pilnutėlė žmonių tą dieną buvo bažnyčia, išauginusi kunigą.

„Malonu matyti tiek daug šviesių ir gera linkinčių veidų“, – kreipėsi kun. M.Martinaitis į kraštiečius ir svečius, įdėmiai klausančius kiekvieno jaunojo kunigo žodžio. Po šv. Mišių kunigas primicijantas teikė palaiminimą savo tėveliams, sesutėms, kitiems artimiesiems, šv. Mišiose dalyvavusiems kunigams ir klierikams, draugams, buvusiems bendramoksliams ir visiems pageidavusiesiems.


Arkivyskupijos šventė

Arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius teikia diakono
šventimus Dariui Augliui

Kaunas. Birželio 24 dieną mieste vyko ne tik Šv. Jono Krikštytojo, bet ir Kauno arkivyskupijos šventė. Mat Kristaus pirmtaką esame pasirinkę savo globėju.

Tad Kaune pradedama nauja tradicija - minint Šv. Jono Krikštytojo liturginę iškilmę kartu bus švenčiama Arkivyskupijos diena. Pasak arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus, „šv. Jonas Krikštytojas yra Kauno arkivyskupijos globėjas, ir tai suteikia puikią progą iškilmingai švęsti bei Dievui dėkoti už teikiamas malones, užtariant mūsų dangiškajam globėjui, o, be to, tai gera proga padėkoti ir mūsų arkivyskupijos žmonėms, ištikimai tarnaujantiems Dievui ir Bažnyčiai“.


Chameleonai ir padlaižiai

Petras KATINAS

Lietuvoje rusų kalba išeinantys savaitraščiai „Obzor“ ir „Litovskij kurjer“ po antrojo Lietuvos Prezidento rinkimų rato nepaliauja lieti graudžių ašarų dėl K.Prunskienės pralaimėjimo. Buvęs partinis veikėjas, sovietinei armijai okupavus Afganistaną pasiųstas ten perduoti „vertingą patirtį“ afganų komunistams, dabar „Litovskij kurjer“ pagrindinis politikos apžvalgininkas Vladas Būtėnas apgailestauja, kad Prezidentu buvo išrinktas V.Adamkus. V.Būtėnas rašo: „Labai liūdnokai epopėjoje dėl „Mažeikių naftos“ pardavimo „Williams“ atrodo prezidentas Valdas Adamkus. Jo bandymai atsiriboti nuo to sandorio pasekmių davė savo vaisių, ir rinkėjai atidavė jam daug balsų. Ar tai reiškia, kad politinės klaidos kažkam lengvai nurašomos? Atrodo, kad taip ir yra“. Ir Rusijos laikraščiai, ypač vadinamieji nacionalpatriotiniai kartoja K.Prunskienės prasimanymus, kad rinkimų rezultatai buvo suklastoti.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija