Atnaujintas 2004 liepos 16 d.
Nr.54
(1257)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Kun. Algirdo Palioko „žodžiai“

Naujos knygos Pratarmėje kun. Algirdas Paliokas, SJ, rašo, kaip ši knyga atsirado. Jis sakosi jos nerašęs, o tik surinkęs savo straipsnius, išspausdintus JAV jėzuitų leistame žurnale „Laiškai lietuviams“. Tačiau ši knyga jam „yra tarsi ataskaita žmonėms apie pastoraciją spausdintu žodžiu“, nes pats leidinys yra vaisius jo „10 metų darbuotės pal. Matulaičio misijos sielovadoje Lemonte“ (netoli Čikagos, JAV). Kai kurie straipsniai buvo „vyr. Redaktoriaus paraginimu“ parašyti, o kiti gimė įdomiu būdu:


Tėvynė - nesibaigianti giesmė

Ji gali skambėti kiekvieno širdyje, kiekvienoje bažnyčioje, mokykloje, kiekviename kultūros židinyje, kiekvieno tikinčio lietuvio namuose, nes Antano Paulavičiaus dainos, giesmės, lietuviškos šv.Mišios jau įamžintos garso kasetėje ir kompaktinėje plokštelėje. Taip jo natų leidinys „Prisikėlusiai Tėvynei“, pasirodęs 2003 metais, aprobuotas Kauno arkivyskupijos, įgavo garsinį pavidalą. Tik ką pasirodžiusi poeto ir kompozitoriaus A. Paulavičiaus kompaktinė plokštelė (rėmėjai - Rasa ir Kazimieras Starkevičiai) turi savitą stilių, labai artimą mūsų aukštaičių nuoširdžiai lyrikai. Negalima nesižavėti jo dainų bei giesmių melodingumu, giliu dvasingumu.


Ar pažįstame Palaimintąjį
Jurgį Matulaitį?

Jeigu kas nors mus, pasauliečius, šito paklaustų, turbūt pirmiausia griebtumės 1994 metais Marijampolėje marijonų išleistos knygelės „Maldos Palaimintajam Jurgiui“ ir skubėtume atsiversti puslapį, kur yra surašyti svarbiausi Palaimintojo gyvenimo įvykiai. Ten sužinome, kad Jurgis Matulaitis gimė 1871 m. balandžio 13 d. Lūginės kaime, netoli Marijampolės, 1881 metais liko visiškas našlaitis, o jau kitais metais išlaikė egzaminus į pirmąją Marijampolės gimnazijos klasę. Vėliau buvo Kelcų ir Varšuvos kunigų seminarijos, Petrapilio dvasinė akademija, Fribūro universiteto teologijos daktaro laipsnis. Toliau laukė vyskupo ir arkivyskupo kelias (tik ne rožėmis klotas). 1927 m. sausio 27 d., einant arkivyskupui J.Matulaičiui 56-uosius metus, jo paskutiniai ištarti žodžiai savo dvasios vaikams buvo tokie: „Rikiuokitės, pasišvęskite! Rikiuokitės ir aukokitės!“

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija