Atnaujintas 2004 liepos 16 d.
Nr.54
(1257)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Kun. Algirdo Palioko „žodžiai“*

Naujos knygos Pratarmėje kun. Algirdas Paliokas, SJ, rašo, kaip ši knyga atsirado. Jis sakosi jos nerašęs, o tik surinkęs savo straipsnius, išspausdintus JAV jėzuitų leistame žurnale „Laiškai lietuviams“. Tačiau ši knyga jam „yra tarsi ataskaita žmonėms apie pastoraciją spausdintu žodžiu“, nes pats leidinys yra vaisius jo „10 metų darbuotės pal. Matulaičio misijos sielovadoje Lemonte“ (netoli Čikagos, JAV). Kai kurie straipsniai buvo „vyr. Redaktoriaus paraginimu“ parašyti, o kiti gimė įdomiu būdu:

„Nežinia, kaip ir kodėl kuris nors Šventojo Rašto sakinys ar skaitomos knygos mintis ,suskambo’ tau visai kitaip. Sakytum, atidarė duris į naują pasaulį, kuriame tu dar nesi buvęs. ,Skambesiui’ nesiliaujant, eini pirmyn ir vis atrandi kažką labai nauja, negirdėta, nematyta (…) Negali sustoti, nebegali skonėtis ir džiaugtis vienas pats. Visa tai nori išsiveržti iš tavęs. Šiuo Dievo pažinimo džiaugsmu, dvasios nušvitimu bei dvasinėmis patirtimis traukte traukia apdovanoti kitus žmones…“ (p. 6).

Tad šiame rinkinyje apstu ir tokiu įkvėpimu gimusių straipsnių. Knygos pavadinimas – „Žodžiai“ su dešimt skyrių, pavadintais Žodžiais, nurodant arba kam jie skirti, arba apie ką jie kalba.

„Žodis Ateinančiajam“ skirtas Advento laikotarpyje laukiamam ir ateisiančiam Išganytojui; „Žodis Kenčiančiajam“ – Gavėnios metu ypatingą gailestingumą žmonėms rodančiam Gerajam Ganytojui, kurio atlaidumą galime patirti atgaila, Susitaikinimo sakramentu (išpažintimi), kuris knygos autoriaus išaiškinamas giliai, sumaniai ir praktiškai. „Žodis apie anapus“ – skirtas Vėlinių dienai. Sielų šventėje ir visiems Šventiesiems.

„Žiedų šventėje“ svarstoma tai, kas mūsų laukia po mirties, - skaistykla, „Laimės pasaulis“ – dangus, „Amžinos nevilties pasaulis“ – pragaras. Jau dabar galime palaikyti ryšį su danguje ir skaistykloje esančiaisiais.

„Žodis Marijai“ – šilti žodžiai apie mums Jėzaus pavestą Motiną: „Žvaigždėmis Vainikuotojai“ gegužės mėnesį dovanojamos pavasario gėlės ir susižavėjimo jausmai; „Motinų Motina“ yra mūsų dėmesio centre spalio mėnesį, nes jos motiniškojo dėmesio centre esame mes.

„Žodis motinai“: pirmasis, Laiškas motinai – tai motinos vaidmens, jos pašaukimo bei vidinio grožio įvertinimas ir padėkos himnas: „lenkiu galvą prieš naujo žmogaus sukūrimo stebuklą…“ Antrasis, „Kaino ženkle“ – tai negimusio, motinos sutikimu abortu nužudyto kūdikio skausminga kalba savo – amžinai savo motinai.

„Žodis tarnystėms“. Jame autorius nurodo, kad kiekvienai tarnystei Kristus yra pavyzdys ir idealas. „Pasauliečių kunigystėje“ tikintieji dalyvauja kunigiškoje Kristaus misijoje – „žmonių keitimo stebukle“ – pradedant nuo savęs, paveikiant ir kitus, bent aplinkinius artimuosius. „Mokytojui“ – idealu bei pavyzdžiu taip pat iškeliamas Kristus, ne vien perduodąs žinias, bet ir savo pavyzdžiu mokąs tapti tauriu žmogumi.

„Žodis laikui“: seniesiems metams baigiantis, artėjant prie Naujųjų metų slenksčio, susimąstoma apie laiko prasmę – įprasminti jo teikiamas galimybes pagal Dievo valią. Tik nuodėmė yra „sena“, o Kristus atnešė Didžiąją Naujieną. Laiko prasmė – per Kristų visa atnaujinti meile.

„Žodis besigilinantiems“ – trijuose straipsniuose autorius skaitytoją veda į trejopą gelmę. Pirmuoju – į Dievo garbinimą liturgijoje, į šviesos simbolinę prasmę, skleisti Dievo, Kristaus šviesą. Antruoju – į Eucharistiją, į joje esančio Jėzaus Kristaus atpažinimą. Trečiuoju straipsniu – į vidinį atsivertimą, aiškinant vieno asmens atsivertimo istoriją.

„Žodis ieškantiesiems“. Šioje dalyje – atsakymai į dešimt klausimų, kurie kyla žmonėms ar kuriuos kelia autorius, nagrinėdamas Dievo ir žmogaus paslapties paradoksą ar dilemą. Ar Dievas yra baimės ar meilės Dievas? Koks Dievas žmonių praktikoje: sekmadienio ar kasdienybės? Koks Dievas žmogaus patirtyje – artimas ar tolimas, pažįstamas ar nepažįstamas, pasiekiamas ar nepasiekiamas proto ar širdies logika? Kaip dorotis su tarp žmonių esama nelygybe: vieni menkesni, kiti pranašesni už kitus? Kaip gyventi „poatpirkiminėje“ žmonijoje, kai mes jau esame Kristaus atpirkti Dievo vaikai – kas ta jų „dvasinė kūdikystė“? Apstumas ar trūkumas – ką reiškia būti Evangelijos neturtėliu, dvasinguoju vargdieniu? Kas Kristui labiausiai rūpėjo ir kas ne – kodėl tikėjimas ir klusnumas Dievui, o ne politika ir sveikata? Kam yra atostogos – kodėl neverta atostogaujant išvargti, bet dera pailsėti kūnu ir atsigauti dvasia? Pagaliau kam esame pašaukti – nors labai traukiami materijos, turime, siekdami šventumo, tapti Dievo vaikais?

Šiuo ilgiausiu skyriumi, rodos, knyga galėtų ir baigtis, bet ne – autorius knygą užbaigia kitu skyriumi „Žodis tėvynei“. Į šį skyrių yra sudėti jo rūpesčiai Lietuva ir aiškinimas, kas su ja negerai ir kaip gali būti geriau. Lietuvoje sovietinis žmogus (homo sovieticus) ne tik gyvas, bet ir vadovaujantis, naudojąs nebe prievartą, bet silpnąsias demokratijos vietas: griaunama dora, tikėjimas, tautiškumas. Tarp šių rūpesčių – viena fantastinė novelė „Trėmimų jubiliejus danguje“, kurioje iškeliama Sibiran ištremtųjų aukos amžinoji vertė. Pačioje knygos pabaigoje autorius išreiškia viltį, kad šiais rūpesčiais besidalijantieji, kaip ir jis, jaus atsakomybę dėl Lietuvos ateities.

* * *

Katalikybės tiesas ir praktiką kun. A.Paliokas aiškina tiksliai ir sklandžiai. Jis atskleidžia jų gilesnę prasmę ir vidinį grožį, o taip pat parodo, kad nuoširdų krikščionišką gyvenimą lydi ramybė ir džiaugsmas. Šiuo straipsnių rinkiniu lietuvių visuomenei Lietuvoje ir išeivijoje jis skelbia, jog „atėjo Jis – KELIAS, TIESA IR GYVENIMAS, kad laimės paslaptį žemėje atskleistų, kad žmogaus protą tiesa pasotintų, kad širdį meile sklidinai pripildytų, kad pradėtume dangų gyventi jau čia, žemėje“ (p. 13).

Knyga pateikia puikios dvasinio pasiskaitymo medžiagos, tuo labiau kad ji iliustruojama Jono Maleiškos meniškomis, spalvotomis gamtos nuotraukomis, palydimomis atitinkamomis Šventojo Rašto ištraukomis. Šios iliustracijos ir įkvėpto žodžio mintys dar labiau pakelia knygos dvasinę vertę.

Kun. dr. Kęstutis A.TRIMAKAS

Kun. A.Palioko knygą „ŽODŽIAI“ galima įsigyti „XXI amžiaus“ redakcijoje.

 


* Kun. Algirdas Paliokas, SJ. ŽODŽIAI. Autoriaus religinių straipsnių rinkinys. Knyga iliustruota spalvotomis Jono Maleiškos nuotraukomis. Išleido Lietuvos Caritas leidykla. Spausdino Morkūno ir Ko. spaustuvė, Kaunas, 2004. 317 p.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija