Atnaujintas 2004 liepos 16 d.
Nr.54
(1257)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Žemaičių Kalvarijos atlaidai

Maldininkai eina
į procesiją po kalvarijas

Prie vienos iš koplyčių -
arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius ir vyskupas
Jonas Boruta
Ričardo ŠAKNIO
nuotraukos

Tikinčiųjų palaiminimu Šventojo Kryžiaus relikvija pirmadienį baigėsi didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Nuo liepos 1 dienos Švč. Mergelės Marijos Aplankymo atlaiduose dalyvavo tūkstančiai maldininkų iš visos Lietuvos ir užsienio, šv. Mišias kiekvieną dieną aukojo visi Lietuvos vyskupai ir Šventojo Sosto apaštalinis nuncijus.

Šventojo Kryžiaus, ant kurio, kaip tikima, buvo nukryžiuotas Jėzus Kristus, medžio skiedrelę Žemaičių Kalvarijos šventovei dar XVII a. antroje pusėje padovanojo vyskupas Jurgis Tiškevičius, kuris į šią vietovę pasikvietė brolius dominikonus. 1642 metais vienuoliai čia įrengė Kryžiaus kelią su devyniolika koplyčių ir pavadino Žemaičių Kalvarija. Dabar per Kalvarijos ėjimą nešama monstrancija su šv. Kryžiaus relikvija. Maldininkai gauna palaiminimą šia relikvija, kurią vienintelę Lietuvoje turi Žemaičių Kalvarijos bažnyčia.

Žemaičių Kalvarijos kalnų koplyčiose yra ir daugiau relikvijų, primenančių Jeruzalę. Trečioje koplyčioje „Jėzus meldžiasi Alyvų sode” saugomas medžio gabalėlis iš Alyvų kalno Jeruzalėje. Septynioliktoje koplyčioje „Jėzus kenčia ir miršta ant kryžiaus” laikoma iš Romos parvežta Kristaus vinies kopija ir iš Jeruzalės atsiųstas akmenėlis nuo Golgotos kalno.

Žemaičių Kalvarijos bažnyčia garsi stebuklinga Nukryžiuotojo Jėzaus figūra ir stebuklingu Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslu, atgabentu iš Romos. Tik per atlaidus atidengiamas šventas paveikslas yra įdėtas į paauksuotus rėmus. Vainikus ant Dievo Motinos ir Kūdikėlio galvų supa 12 žvaigždžių. Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai - tai laikotarpis, kai, giedodamos tradicinius žemaičių Kalnus, procesijos dieną ir naktį eina Kryžiaus kelią. Pati didžiausia atlaidų procesija būna sekmadienį. 1937 metais švenčiant Žemaičių Kalvarijos 300 metų jubiliejų, šventovėje apsilankė apie 100 tūkstančių maldininkų.

Atlaidų savaitė

Žemaičių Kalvarija. Jau nuo seno Žemaitija garsėja Švč. Mergelės Marijos Aplankymo atlaidais, kurie kasmet vyksta liepos mėnesio pradžioje nedideliame Žemaičių Kalvarijos miestelyje, kuris garsus Kryžiaus kelio kalnų koplyčiomis ir balta tarsi gulbė, iš toli matoma Bazilika su stebuklingu Dievo Motinos Marijos paveikslu. Užtat ir plaukia tikintieji į garsiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus iš visos Lietuvos. Šiemet atlaidai prasidėjo liepos 1-ąją ir tęsėsi net dvylika dienų. Liepos 1-osios popietę šv. Mišias garsioje Panų kalno koplyčioje iškilmingai aukojo Telšių vyskupas dr. Jonas Boruta, SJ, pasakė turiningą pamokslą. Po to, Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje buvo giedami mišparai, po jų vyko eucharistinė procesija aplink Baziliką.

Liepos antrąją – Seminarijų dieną – vyskupas Rimantas Norvila aukojo šv. Mišias ir pasakė pamokslą.

Bene įspūdingiausia buvo liepos 3-iosios atlaidų diena. Ji buvo skirta jaunimui ir ją organizavo Telšių vyskupijos jaunimo centras. Į atlaidus atvyko daug jaunimo. Buvo aukojamos šv. Mišios, seserys asumpcionistės vedė katechezę, buvo parengta speciali evangelizacinė programa su agape ir koncertu. Tą dieną buvo valgomi draugiški pusryčiai. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė vyskupas Juozas Tunaitis.

Liepos ketvirtoji – pagrindinė Žemaičių Kalvarijos atlaidų diena. Tądien buvo paminėtas lietuviškos spaudos atgavimo šimtmetis. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė vyskupas Juozapas Matulaitis.

Liepos 5-oji buvo skirta žemdirbiams ir esperantininkams. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė vyskupas Juozas Žemaitis.

„Caritas“ darbuotojams buvo skirta liepos 6-oji. Suplaukę iš visos Telšių vyskupijos karitiečiai dalyvavo vyskupo J.Preikšo aukojamose šv. Mišiose ir išklausė jo nuoširdų bei įtaigų pamokslą.

Liepos 7-ąją atlaiduose buvo galima sutikti daug tauragiškių. Mat tą dieną, kuri buvo skirta kunigams, diakonams ir vienuoliams, labai gražiai debiutavo Tauragės dekanatas (dekanas kun. Alvydas Bridikis) su gausiu ir labai gražiai giedojusiu choru. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

Liepos 8-oji buvo bene pati vyriškiausia. Tai buvo Lietuvos kariuomenės, šaulių ir policijos diena. Joje šv. Mišias aukojo ir tai dienai skirtą pamokslą pasakė vyskupas Eugenijus Bartulis. Vakarinėse šv. Mišiose pamokslą sakė mons. Alfonsas Svarinskas.

Bene įspūdingiausia buvo liepos 9-ąją, kada suvažiavo visos Telšių vyskupijos tikybos mokytojai, katechetai. Jiems ir buvo skirta ši diena, kurią organizavo Telšių vyskupijos Katechetikos centras, vadovaujamas kun. Rimanto Gudlinkio. Malonu buvo matyti kolegų net iš Vilkaviškio dekanato. Iš pat ryto Žemaičių Kalvarijos kultūros namų salėje vyko tikybos mokytojams skirta konferencija. Joje kalbėjo Klaipėdos universiteto Katechetikos katedros vedėjas kun. doc. dr. Arvydas Ramonas, kuris gvildeno dabartinio jaunimo religingumo problemas bei dvasinio ugdymosi dalykus. Nemažai tikybos mokytojų gavo Katechetikos centro padėkos raštus už sėkmingą darbą, o taip pat neseniai išleistą knygelę apie Žemaičių Kalvariją. Pasibaigus konferencijai tikybos mokytojai drauge su atlaiduose dalyvavusiais tikinčiaisiais dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, talkinant Telšių vyskupui dr. Jonui Borutai, SJ, ir vyskupui emeritui Antanui Vaičiui. Giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos chorai „Pastoralė“ ir „Giesmė“. Po šv. Mišių tikybos mokytojai klausėsi sakralinės muzikos koncerto, o po jo su procesija patraukė į Kalvarijos kalnus. Tikybos mokytojai dėkingi Telšių vyskupijos Katechetikos centrui, asmeniškai jos vadovui kun. R.Gudlinkiui.

Likusios trys dienos, t.y. liepos 10-oji, 11-oji ir 12-oji, buvo skirtos ministrantams, šeimoms ir parapijai. Šiomis dienomis atlaiduose dalyvavusiems tikintiesiems šv. Mišias aukojo ir pamokslus pasakė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, o Šeimų dieną – garbingas svečias arkivyskupas P.S.Zurbriggenas. Ir paskutinė Žemaičių Kalvarijos atlaidų, t.y. parapijos, diena buvo užbaigta pakiliai ir iškilmingai, kaip ir buvo pradėta.

Žilvinas PRANEVIČIUS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija