Atnaujintas 2004 liepos 30 d.
Nr.57
(1260)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Spaudos draudimo laikus prisimenant

Algirdas MERKEVIČIUS

Numalšinus 1863 metų sukilimą, generalgubernatorius Muravjovas žodiniu nurodymu uždraudė spaudą lotyniškomis raidėmis. Jo įpėdinis Kaufmanas 1965 m. rugsėjo 6 d. raštu prašė vidaus reikalų ministrą uždrausti spausdinti ir platinti lietuvių kalbą lotynų raidėmis spausdintas knygas visoje imperijoje, „kad būtų visiškai panaikinta galimybė leisti žemaitiškas-lietuviškas knygas lenkiškomis raidėmis“. Draudimo tikslas – „kad Šiaurės-vakarų krašte liaudies švietimo sistema per liaudies mokyklas platintų tarp žemaičių, lietuvių ir latvių rusų tautinį raštingumą ir tuo duotų jiems savąjį, tautinį“. Rašte rūpinosi ir „paniekintų stačiatikybės rusų tautos teisių atstatymu“. Taigi draudimo tikslas – lietuvius surusinti ir sustačiakinti.


Kurkliečių kaimo tragedija

Kurkliečių kaimo sudegintos
sodybos vietoje stovi akmuo,
primenantis žuvusius
gyventojus ir partizanus

Kamajų seniūnijos Kurkliečių kaimo (Rokiškio r.) gyventojai 1945 m.liepos 14 d. ilgai nepamirš. Rytą vyrai pjovė pievose žolę, moterys darbavosi namuose. Karo audra buvo praėjusi, kaimas nenukentėjo, žmonės pradėjo priprasti prie naujos sovietinės tvarkos.

Tą gražų rytą, nieko nenujausdamas, Juozas Mateikis su sūnumi Povilu irgi pjovė pievoje žolę. Staiga išgirdo šaudymą ir pamatė kylančius dūmų debesis virš jų kaimo. Juozas sunerimęs parskubėjo namo, sūnui liepė trauktis toliau. Juozas, parbėgęs namo, dar bandė išvesti iš degančio tvarto eržilą, ir buvo automato kulkų suvarpytas. Kiti, buvę namuose, bandė iš degančių trobesių ką sučiupę nešti laukan, bet ginkluoti padegėjai iš rankų ištraukė audinių rietimus ir sumetė į ugnį. Gal tuo norėjo įbauginti žmones, kad nesipriešintų.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija