Atnaujintas 2004 liepos 30 d.
Nr.57
(1260)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Šventė, dėkojo, prisiminė

Skriaudžiai. Koks gražus mūsų kraštas Lietuva, o ypač vasarą. Kaimuose, miestuose, bažnyčiose - atlaidų metas. Į juos suvažiuoja gausybės žmonių, susitinka giminės, artimieji, draugai. Pasimeldžiame, savo mintis kreipiame į Aukščiausiąjį, dėkojame Jam už tas gėrybes bei džiaugsmus, kuriuos Jis mums teikia, prašome dar didesnės dvasios tvirtybės ir palaimos.

Taip buvo ir Skriaudžių parapijoje per Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidus. Šioji vietovė - tai mano gimtinė. Mano mama buvo labai pamaldi ir visus savo aštuonis vaikus išauklėjo tikėjimo dvasia, visada primindavo Dievo gerumą bei meilę, ragindavo doru gyvenimu Jam už tai atsilyginti, padėti artimam ir tolimesniam žmogui.


Atlaidai ir miestelio gimtadienis

Gitara groja Eigirdžių klebonas
kun. Egidijus Arnašius

LAUKUVA. Liepos 18-ąją Laukuvos Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios didįjį altorių papuošė didžiulis Švč.Mergelės Marijos Škaplierinės paveikslas, kuriame pavaizduota, kaip Dievo Motina įteikia karmelitų vienuolijos vadovui Simonui (Stokui) škaplierius, kaip žmonijos atsivertimo ir išsigelbėjimo malonės ženklą. Tą sekmadienį Laukuvoje vyko ir Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai. Iš pat ryto Laukuvos parapijos klebonas kun. Stasys Toleikis laukė maldininkų, pasikvietęs telšiškius kunigus Rimantą Gudlinkį, Remigijų Saunorių ir Telšių dekanato Eigirdžių parapijos kleboną Egidijų Arnašių, kuris ir vedė apeigas.


Švč. Mergelės Marijos vardu...

Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios
terasoje pašventinta koplyčia,
kuriai suteiktas Švč. Mergelės
Marijos titulas, ji skiriama
visiems žuvusiesiems kovose
už Lietuvos laisvę atminti

Kaunas. Iškili dvasingumo ir susikaupimo šventė liepos 22-osios vakarą įvyko neįprastoje vietoje - Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios terasoje, nuo kurios atsiveria plati miesto panorama su namų stogais, bažnyčių siluetais. Toji pavakarė buvo skirta čia atstatytajai koplyčiai ir jos altoriui pašventinti. Parapijos šeimininkai pasirūpino, kad per iškilmes susirinkusiesiems netektų stoviniuoti - terasoje buvo sustatytos kelios eilės kėdžių. Žmonių susirinko itin gausiai, tarp jų - ir nemažai jaunimo. Ši koplyčia yra neatsiejama nuo visos Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios būties, jos ne tik džiugios, bet ir skausmingos istorijos, dabarties akcentų.


Prasmingas savaitgalis

ŽIEŽMARIAI. Liepos 24-osios pavakarę Šv.apaštalo Jokūbo bažnyčioje lankėsi, šv. Mišias aukojo ir Sutvirtinimo sakramentą teikė Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis. Prieš šv. Mišias su šio sakramento svarba supažindino vyskupo sekretorius, buvęs šios parapijos klebonas kun. Gediminas Tamošiūnas. Visus, gavusius Sutvirtinimo sakramentą, jis kvietė įsitraukti į aktyvų vyskupijos jaunimo gyvenimą, dalyvauti Jaunimo centro renginiuose, gilinti savo tikėjimą kartu su kitais savo bendraamžiais.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija