Atnaujintas 2004 spalio 27 d.
Nr.80
(1283)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Paskirtos 2004 metų JAV Lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos premijos

Visuomeninis ir kultūrinis darbas išeivijoje visais laikais buvo aktyvus - išeivija sąmoninga ir budri išbuvo dešimtmečius. Išsisklaidę po plačią Amerikos žemę, gal kiek pasigesdami bendruomeninio ryšio, lietuviai visgi yra veiklūs, kurdami ir išlaikydami tautiškumą bei organizuodami renginius kūrybai ir visuomeninei veiklai pažymėti.

Kultūra, kaip ir mokslo pasiekimai, paliečia kiekvieną žmogų ir visą tautą. Išeivijos kūrėjų įnašas į lietuviškos kultūros gyvenimą ir lietuvybės išlikimą buvo ir tebėra labai reikšmingas.


Žvilgsnis į išeivijos kultūrinę veiklą

JAV Lietuvių bendruomenės kultūros gyvenimo aktyvumą bent iš dalies atskleidžia kultūrinių renginių planavimas ir jų įgyvendinimas bei informacijos teikimas. Tačiau Kultūros taryba pirmiausia atkreipia dėmesį į JAV LB XVII Tarybos kultūros veiklos priimtas rezoliucijas: visi punktai buvo įvykdyti.


Nuo 80 metų aukštumos

Benjaminas ŽULYS

Minėjime kalba LŽŪU
rektorius prof. Albinas Kusta

Truputis istorijos

Lietuvos žemės ūkio universiteto bendruomenė, mūsų kaimo žemės ūkio specialistai pažymėjo šios aukštosios mokyklos 80 metų jubiliejų.

Šventė buvo pradėta šv. Mišiomis LŽŪU koplyčioje.

Tą dieną Kauno rajono Noreikiškių gyvenvietė, LŽŪU studentų miestelis, centriniai rūmai, fakultetų auditorijos almėte almėjo nuo studentų klegesio, gausaus darbuotojų būrio šnekų, įspūdžių, prisiminimų. O prisiminti buvo ką, taip pat - pakalbėti apie universiteto ateinančią dieną, studijų, mokslinės veiklos perspektyvas.


Lozoraičių sodyboje –
akmuo varpininkams

Akmenį 2-ajam varpininkų
suvažiavimui atminti
iškalė Albinas Bilinskas

Prieš 115 metų, 1889-aisiais, Varšuvos ir Maskvos universitetų studentai ir Sūduvos šviesuoliai rinkosi į antrąjį varpininkų suvažiavimą Šunskuose. Norėta aptarti „Varpo“ laikraščio leidybos reikalus, nes dalis jo rėmėjų dėl nesutarimų ideologiniais klausimais buvo nusišalinę nuo rėmimo. Tačiau dėl pernelyg didelio carinės policijos dėmesio, norėdami išvengti areštų, suvažiavimo dalyviai kitą dieną persikėlė į valstiečio Jono Lozoraičio sodybą Baltrušiuose, buvusią toliau nuo kelių, stovėjusią Baltrušių piliakalnio papėdėje ir apaugusią medžiais. Ne taip toli buvo ir Pilviškių geležinkelio stotis, todėl, perėjęs lieptu Višakio upelį, galėjai paslėpti pėdsakus nuo seklių. Šia saugia vieta varpininkai ir pasinaudojo, rado naujų rėmėjų „Varpui“ leisti toliau.


Minint 85-ąją Marijampolės mokytojų seminarijos sukaktį atkurta istorinė tiesa

Marijampolės mokytojų seminarijos 85-metį mini gilias tradicijas puoselėjantis ir naują savo istoriją kuriantis Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas.

„Švęsdami jubiliejų visų pirma atkūrėme istorinę tiesą: virš Marijampolės mokytojų seminarijos pastato, kuriame dabar įsikūręs kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas, iškėlėme lygiai tokį pat bronzinį Vytį, kokį 1941 metais sudaužė okupantai“, - sakė Marijampolės kolegijos direktorius Sigitas Valančius. Pasak jo, fakulteto sukaktis į Sūduvos sostinę sukvietė kelių kartų žmones. 1919 metais įsteigtą Marijampolės mokytojų seminariją, vėliau aukštesniosios pedagogikos mokyklos ir kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakultetą baigė beveik 14 tūkst. mokytojų.


Keptų bulvių valgė, virtų pupų ragavo

Tris savaitgalio dienas šurmuliavo Panevėžio ūkininkų turgus „Tau, žemdirby“. Čia vyko tradicinė rudens gėrybių mugė. Jos dalyviais tapo ne tik vietos, aplinkinių, bet ir gerokai tolimesnių rajonų ūkininkai. Turėjo jie kuo pasidžiaugti, ką per vasarą sugebėjo išauginti.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija