Atnaujintas 2004 lapkričio 5 d.
Nr.83
(1286)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Kauno arkivyskupijoje

Jurbarko dekanate

Dvi dienos su vyskupu

Vyskupas pagyrė bažnyčioje
giedojusį sakralinės
muzikos ansamblį
Kun. Virgilijaus
RUTKŪNO nuotraukos

Vyskupas Jonas Ivanauskas
ir Vadžgirio pagrindinės
mokyklos direktorius Sigitas
Vaitiekūnas apžiūrėjo
parodas mokykloje

Vyskupas Jonas Ivanauskas
domisi vaikų kūryba

Vyskupas ir kunigai žiūri
vaikų programėlę sporto salėje

Vysk. Joną Ivanauską pasveikino
ir už palaikymą padėkojo
Vadžgiriečių bendruomenės centro
pirmininkas Vadžgirio pagrindinės
mokyklos direktorius
Sigitas Vaitiekūnas

Iš dešinės: vyskupas Jonas
Ivanauskas ir kun. Evaldas Vitulskis

VADŽGIRYS. Spalio 21dieną popietę į Šv. Juozapo parapiją susitikti su vietos iniciatyviais žmonėmis atvyko Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas ir arkivyskupijos organizacijų vadovai iš Šeimos centro, „Caritas“, Jaunimo ir Katechetikos centrų. Klebonijoje rinkosi Pastoracinės tarybos nariai, „Caritas“ moterys, Vadžgirio bendruomenės centro nariai, katechetai, jaunimas ir visi, norintieji pabendrauti su svečiais.

Susitikimas prasidėjo bažnyčioje.Vėliau darbas vyko grupelėse, kuriose buvo aptartos šiandienės parapijos veiklos situacijos ir galimi sprendimo būdai. Kiekviena grupelė pristatė savo pasitarimo tezes, kurios aiškiai nušvietė parapijos veiklos kryptis, prioritetus ir planus. Jaunos šeimos pageidavo dažnesnių susitikimų ir pokalbių su parapijos klebonu. Jaunimas džiaugėsi pristatydamas naują savo vadovę Živilę Šiuikienę ir naujus vasaros planus. „Caritas“ planuoja pertvarkyti savo darbo strategiją. Maldos grupelė norėtų visus metus kalbėti Gyvąjį rožinį. Pastoracinei tarybai rūpėjo kalbėti apie parapijos finansinę ir ekonominę būklę. Vyskupas susipažino su labai veikliu ir vienu geriausių rajone Vadžgirio bendruomenės centru, kuris įgyvendino ne vieną projektą, suteikdamas miestelio gyventojams lankyti nemokamus kompiuterinio raštingumo, projektų rašymo metodikos, dvigubos sąskaitybos kursus ir daugybę šventinių renginių. Spaudai rengiama ir išsami istoriko vadžgiriečio Albino Stoškaus parengta knyga. Svarbiausia, kad vyksta glaudus bažnyčios, mokyklos ir bendruomenės centro bendradarbiavimas, kuris labai nudžiugino svečius iš Kauno. Esant tokiai palankiai darbinei situacijai, yra daug realių galimybių parengti ir įgyvendinti stambius projektus, tuo dar labiau pagyvinant miestelio gyvenimą.

Sekmadienį, spalio 24dieną, dar kartą į Vadžgirį atvykęs vysk. J.Ivanauskas suteikė sutvirtinimą 85-iems parapijiečiams ir, kreipdamasis į itin gausiai sekmadienio šv.Mišių susirinkusius žmones, jau gerai žinojo apie esamą parapijos situaciją, viltis bei planus. Todėl vyskupo pasakytame pamoksle netrūko padrąsinimų ir paraginimų imtis atsakingų darbų parapijos labui. Parapijai šiuo metu labai aktualios jau 80 metų atitarnavusios ir gerokai lūžti pradėjusios bažnyčios grindys. Tačiau naujoms grindims reikalingos didžiulės lėšos, kurias surinkti būtų labai sunku. Tad tikimės, kad vyskupo paraginimas įžiebs žmonėse pasitikėjimo ir vilties dvasią, kuri leis pradėti didelius darbus.

Po šv.Mišių vysk. J.Ivanauską pasveikino ir už palaikymą padėkojo vadžgiriečių bendruomenės centro pirmininkas Vadžgirio pagrindinės mokyklos direktorius Sigitas Vaitiekūnas. Koncertavo Vadžgirio sakralinės muzikos ansamblis (vadovė Lina Lukošienė).

Pokalbius prie arbatos puodelio vadžgiriečiai ir miestelio svečiai kartu su vyskupu pratęsė Vadžgirio pagrindinės mokyklos sporto salėje. Vysk. J.Ivanauskas apžiūrėjo prieš porą metų pastatytą modernią salę, mokykloje surengtas parodas, džiaugėsi mokyklos gausia popamokine veikla moksleiviams. Bendraudami su vyskupu vadžgiriečiai išsakė savo problemas ir džiaugsmus, pasidalijo idėjomis.

Visus kviečiame apsilankyti naujame Vadžgirio internetiniame puslapyje www.vadzgirys.lt arba parapijos puslapyje kaunas.lcn.lt/parapijos/vadzgirys.

Izabelė Lukošienė,

Vadžgirio „Caritas” pirmininkė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija