Atnaujintas 2004 lapkričio 5 d.
Nr.83
(1286)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Telšių vyskupijoje

Telšių dekanate

Pagerbė šv. Kazimierą

Klierikas Darius Valančius
su vaikais, po pamaldų
susirinkusiais į tikybos pamokėlę

Koplytstulpį šventina
klebonas kan. Jonas Petrauskis.
Už jo – klierikai Modestas
Žilius ir Darius Valančius

Varniai. Spalio 24-oji, sekmadienis, buvo paprasta Viešpaties diena. Pagal Lietuvos katalikų kalendorių, tą sekmadienį pasaulio tikintieji prisiminė iš Ispanijos kilusį kunigą ir vyskupą šv. Antaną Mariją Klaretą. Tačiau Varnių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus bažnyčioje tas sekmadienis buvo skirtas ir Lietuvos globėjui šv. Kazimierui, kurio garbei yra paskirti šie metai.

Varniškiai, o ypač jaunimas ir vaikai gausiai rinkosi į jų globėjo šv. Kazimiero pagerbimą. Šios bažnyčios klebonui kanauninkui Jonui Petrauskiui tą šventadienį nuoširdžiai talkino Telšių Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos pirmo ir antro teologinio kurso klierikai Darius Valančius ir Modestas Žilius. Šv. Mišiose – Votyvoje, skirtoje jaunimui, klebonas kan. J.Petrauskis savo išsamioje homilijoje apžvelgė visą šv. Kazimiero gyvenimo kelią, ypač išryškindamas didelę šio Lietuvos šventojo meilę Dievui ir Švč. Mergelei Marijai bei didelį jo įnašą mūsų tėvynei Lietuvai. Klebonas savo homilijoje akcentavo šv. Kazimiero pasišventimą skaistybei, tai kaip gražų pavyzdį pateikdamas dabartiniam jaunimui.

Ir iškilmingą Sumą, apsuptas pulko patarnaujančių berniukų ir adoruojančių mergaičių, talkinant telšiškiams klierikams D.Valančiui ir M.Žiliui, klebonas kan. J.Petrauskis aukojo šv. Kazimiero garbei, už Lietuvą ir už jos jaunimą. Homilija irgi buvo paskirta paskelbtiems Šv. Kazimiero metams.

Po Sumos, bažnyčios šventoriuje iškilmingai buvo pašventintas šv. Kazimiero koplytstulpis. Šį koplytstulpį padarė meistras Juozas Jankus iš Varnių parapijos Graužų kaimo, o pagrindą padarė bei viską sumontavo meistras Brunovas Pleškys, Pranas Birbalas ir Adolfas Platakis. Šv. Kazimiero statulą parapijai savo lėšomis nupirko ir padovanojo klebonas kan. J.Petrauskis.

Ilgai tą popietę nesiskirstė varniškiai iš savo bažnyčios šventoriaus – visi norėjo pasigrožėti šiuo šventu statiniu, pasimelsti prie jo.

Tą dieną Varniuose pasidžiaugiau ir dar vienu dalyku, t.y. dideliu būriu vaikų, lankančių sekmadienio šv. Mišias. Tai vaikai, besirengiantys ateinančių metų Pirmajai Komunijai. Juos grupėmis kas sekmadienį Pirmajai Komunijai rengia klierikai D.Valančius ir M.Žilius. Kadangi Varniuose labai aktyviai veikia akcija „Atgaivink parapiją“, todėl vaikai, ateidami sekmadieniais į bažnyčią, atsineša iš popieriaus padarytas širdutes, kuriose užrašo savo svajones bei padėkas gerajam Dievuliui ir viską sukabina ant vazoje įstatyto sauso medžio šakelių.

Taigi Varniuose sekmadieniai įprasminami gerais darbais ir nuoširdžiomis parapijiečių maldomis bei artėjimu prie Kristaus.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija