Atnaujintas 2004 lapkričio 12 d.
Nr.85
(1288)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS
Pirmasis puslapis
Katalikų
    bendruomenėse

Krikščionybė
    šiandien

Lietuva
Nuomonės
Žiniasklaida

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Purvinų vaivorykščių
lipdymas

Ar nevertėtų tikrinti
valdininkų moralę?

Už ką balsuosime
ateityje?

Šventi kunigai yra šventųjų ugdytojai

Mindaugas BUIKA

Grupė dalyvių susipažįsta
su Maltos sostine Valeta
Nuotraukos iš www.maltachurch.org

„Bažnyčiai reikia šventų kunigų, kurie tuo pačiu metu formuotų kitus šventuosius naujajam tūkstantmečiui“, – palydovine televizija sujungtas kalbėjo popiežius Jonas Paulius II Maltoje vykusio Šeštojo tarptautinio kunigų susitikimo dalyviams. Šiame spalio 18-23 dienomis vykusiame susitikime, kuriame buvo aptartos bažnytinio gyvenimo aktualijos apaštalo šv. Pauliaus dvasinio paveldo šviesoje, dalyvavo apie tūkstantis kunigų iš 280 pasaulio vyskupijų. Tarp pagrindinių susitikimo lektorių ir rekolekcijų vedėjų buvo Šventojo Sosto dikasterijų vadovai ir žymūs diecezijų ordinarai.


Kad per pasaulį eitų blaivus žmogus...

Šiaulių vyskupijos
maldininkų grupė susitiko
su kun. dr. Kęstučiu Trimaku
(sėdi kairėje). Dešinėje -
vysk. Eugenijus Bartulis

ŠIAULIAI. Spalio 23 dieną Šiauliuose buvo minimos blaivybės pradininko Lietuvoje Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčios klebono Ignaco Štacho 150-osios mirties metinės bei vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio Šiaulių skyriaus penkiolikos metų sukaktis. Minėjimas prasidėjo Šiaulių Katedroje šv. Mišiomis. Jas aukojo Šiaulių vyskupas E. Bartulis. Pamokslo metu ganytojas kalbėjo apie meilės kelią, kuriuo Išganytojas atėjo į žemę, kad nuvestų mus į nesibaigiančią dangaus Tėvynės laimę.


Tarytum karoliukai rožinio vėrinyje…

Alytaus maldininkai Seirijų
Švč. M. Marijos Škaplierinės
šventovėje. Pirmoje eilėje
antras iš kairės - klebonas
kun. Vytautas Insoda, šalia -
kelionės vadovė
Kristina Bondareva

Kryžiai. Antrą spalio sekmadienį VšĮ „Dienos namai“ bendruomenė pakvietė alytiškius į Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, atlaidus iškilioje Kryžių koplyčioje (Lazdijų r.). Šiemet atlaidai čia vyko rinkimų į LR Seimą dieną. Kartu su šv. Mišias aukojusiais Metelių, Simno bei Seirijų parapijų vadovais kan. Vytautu Prajara, kun. Gediminu Bulevičiumi, kun. Vytautu Insoda atlaidų dalyviai meldėsi prašydami Dievo ir Švč. M.Marijos užtarimo Lietuvos piliečiams teisingai ir išmintingai pasirenkant naujojo Seimo narius, vienybės bei artimo meilės kartu kuriant socialinę gerovę mūsų valstybėje.


Kunigas, kardinolas, Popiežiaus draugas

Kardinolas Gustavas Josas

Popiežius Jonas Paulius II pareiškė užuojautą dėl savo jaunystės draugo 81 metų belgo kardinolo Gustavo Joso mirties. Jis mirė lapkričio 2 dieną Landskuterio miestelyje, kur dirbo parapijos klebonu nuo 1970 metų. Užuojautos telegramoje, pasiųstoje Briuselio arkivyskupui kardinolui Godfrydui Danielsui, Šventasis Tėvas priminė drauge su velioniu kartu praleistus studijų metus Romoje tuoj po Antrojo pasaulinio karo. „Meldžiu, kad mūsų Viešpats priimtų į savo Karalystę ištikimą savo tarną, kuris ilgai ėjo pastoracines pareigas“, – rašė Jonas Paulius II.


Kregždutė turi išlikti!

„XXI amžiaus“ ir „Kregždutės“ skaitytojai jau seniai išgyvena dėl šių katalikiškų laikraščių padėties. Pastaruoju metu jie ypač susirūpinę „Kregždutei“ iškilusia uždarymo grėsme. Šiame numeryje spausdinamas skaitytojo (ir nuoširdaus abiejų laikraščių platintojo) iš Šilalės laiškas (p.4) – tai krikščioniško susirūpinimo katalikiškos spaudos likimu pavyzdys. Šis laiškas paskatino ir mus atsiliepti į opią katalikiškos spaudos išlikimo problemą, ypač dėl šiemet minimo lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečio. Šįkart labiau paliečiame vaikams skirto laikraštėlio „Kregždutė“ likimą.


Ar nepadarome nuodėmės neparemdami katalikiškos spaudos?

Spalio 19-osios rytą, per radiją klausydamasis mano labai mėgstamos „Mažosios studijos“ laidos, išgirdau, kad nuo ateinančių metų nutraukiama žurnalo „Katalikų pasaulis“ leidyba. Nustebau. Jeigu būtų stalinizmo arba brežnevizmo laikai – patikėčiau, bet dabar gyvename nepriklausomoje valstybėje, dargi esame Europos Sąjungoje, ir štai mes, katalikai, nebepajėgiame išlaikyti ir nenorime skaityti katalikiško žurnalo. Juk „Katalikų pasaulis“ tik dėl mažo tiražo uždaromas. Gal jau ir Bažnyčios nebepajėgsime išlaikyti? Pamenu, sovietmečiu tikintieji taip troško gauti nors ir nedidelį katalikišką leidinėlį, o dabar – nebereikia?


Tikėjimo jėga

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Lapkričio mėnesį nuo medžių krintantys lapai primena mirtį ir skatina pasvarstyti, koks likimas laukia žmogaus, ar viskas baigiasi mirtimi. Šia tema reikėtų dažniau pamąstyti, nes kol žmogus mano esąs tik labiau išsivystęs gyvis, jam gresia pavojus tapti silpnesnius už save draskančiu žvėrimi. Kriminalinė kronika kasdien pateikia vienas už kitą šiurpesnių nusikaltimų, kuriuos padaro mirties kultūros aukomis tapę paaugliai. Apie amžinybės perspektyvą praradusius žmones apaštalas Paulius rašo: „Daugelis (...) elgiasi kaip Kristaus kryžiaus priešai. Jų galas – pražūtis, jų dievas – pilvas ir jų garbė – gėda. Jie temąsto apie žemės daiktus“ (Fil 3).


Anei pyragėlio…

Petras KATINAS

Kardinolas Gustavas Josas

Labai įdomų ketureilį apie vykstančias aršias valdžios postų dalybas parašė vienas žinomas savo taiklia ironija garsėjantis ir Kaune gyvenantis lietuvių poetas, gana dažnai atsiliepiantis į politines šalies aktualijas:

Visi politikus visaip vanoja,
O tie bjaurybės neraudonuoja!
- Gal raudonuoja, tik mes nematom,

Nes jie raudoni nuo ANO meto…

Durta kaip pirštu į akį. Parodoksalu, kad, dar nenurimus rinkimų aistroms, akivaizdžiausiai pasitvirtino jau tapęs įpročiu dalykas – rinkėjų valia vėl atsidūrė absoliutaus nulio vietoje. Tik šį kartą tai buvo padaryta dar akiplėšiškiau ir ciniškiau, netgi nelaukiant VRK oficialių rinkimų rezultatų paskelbimo. Tai padarė Premjeras ir socdemų vadas, pareiškęs, jog maža ką partijos lyderiai žada prieš rinkimus – rinkimai baigėsi, o gyventi reikia. Žinoma, ne rinkėjams, o valdžios pasidalytojams.


 

„XXI amžiaus“
redakcija išleido

2005 metų katalikų
kalendorių.

Jo kaina priklauso
nuo perkamų
egzempliorių
skaičiaus:

1 – 10 egz. – 50 ct,
11 – 100 egz. – 45 ct,
101 – 1000 egz. – 40 ct,
1001 – 3000 egz. – 35 ct.

 

Kviečiame įsigyti!


„Vienuolynų steigimas“

Leidykla „Naujasis amžius“ 1000 egzempliorių tiražu išleido Šv. Jėzaus Teresės Avilietės knygą „Vienuolynų steigimas“. Tai biografinis veikalas, kuriame aprašoma pirmųjų basųjų karmelitų vienuolynų steigimas. Knygoje šv. Jėzaus Teresė primena, kaip kilo mintis pradėti karmelitų ordino reformą. Nuosekliai ir plačiai aprašoma, kaip Ispanijoje XVI amžiuje buvo steigiami pirmieji basųjų karmelitų – vyrų ir moterų – vienuolynai, su kokiomis sunkiai įveikiamomis kliūtimis teko susidurti jų steigėjams. Kartu pateikiama daug dvasinio pobūdžio patarimų vienuolynų vyresniosioms ir kitoms seserims. Tai Šventosios penkiolikos metų darbo istorija, kurioje daug aukų ir vargų, istorija sielos, kupinos didvyriškumo ir nepalyginamo pasiaukojimo.

„Vienuolynų steigimo” knyga pirmą kartą išspausdinta 1610 metais Briuselyje, pasirūpinus garbiajai motinai Jėzaus Onai, kuri tuomet buvo Briuselio vienuolyno vyresnioji, kartu su tėvu Jeronimu Grasianu. „Vienuolynų steigimas” yra vertingiausias ir literatūriniu atžvilgiu tobuliausias veikalas tarp visų šv. Teresės raštų. Atskirų vienuolynų steigimo aprašymai yra žaviai paprasti, gyvi, šnekučiavimo tonas kupinas natūralaus žavumo. Čia aiškiai pasirodo laisvas, savitas Teresės stilius, švelnūs, apsvarstyti posakiai, nuosaikus ir blaivus vaizdų parinkimas, kuo pasižymi didžiųjų klasikų darbai. Kartu tai yra puikus istorijos kūrimo darbas!

Priede įdėta knygos vertėjos Vynmedžio Šakelės (Motinos Augustinos – Onos Galdikaitės) biografija.

Tikimės, kad Šventosios kartą ištarti žodžiai „Ateis laikas, kai ši knyga bus skaitoma su dideliu susidomėjimu“ ras atgarsį ir mūsų dienų skaitytojų širdyse.

Knyga siunčiant paštu kainuoja 16 Lt. Norėdami įsigyti knygą, išsiųskite pašto perlaidą adresu: Kazimierui Olišauskui, „XXI amžiaus“ redakcija, a.d. 211, LT - 44003 Kaunas - C, kitoje perlaidos lapelio pusėje nurodydami, už kokią knygą pinigus siunčiate. Gavę perlaidą, knygą išsiųsime paštu.Redakcijoje knygą galima įsigyti pigiau.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija