Atnaujintas 2004 gruodžio 8 d.
Nr.92
(1295)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Komunizmas kelia galvą

Istorikai, habilituoti daktarai H. Šadžius ir L. Truska, L R Mokslų akademijos tikrieji nariai profesoriai habilituoti daktarai A. Gaižutis, J. Kubilius, A. Merkys, J. Požėla bei Seimo nariai K. Bobelis, J. Karosas, A. Kunčinas, K. Prunskienė 2004 m. rugpjūčio 9 d. kreipėsi į premjerą A. Brazauską prašydami pritarimo surengti šiais metais mokslinę konferenciją Lietuvos mokslų akademijos Didžiojoje salėje tema „ Lietuva tarybiniais metais: pasiekimai ir praradimai“. Konferencija iniciatorių sumanymu taip pat bus skirta pergalės prieš fašizmą 60 – osioms metinėms. Jie paprašė konferencijai organizuoti skirti dešimt tūkstančių litų ir 70 tūkst. – 750 puslapių kolektyvinei monografijai „ Lietuva tarybiniais metais: pasiekimai ir praradimai“ išleisti. Mes žinome, kad nugalėjus fašizmą iki 1990 m. kovo 11 –osios Lietuvoje vyko komunistinis genocidas, kuris ir dabar tebevykdomas.

Susipažinus su konferencijos iniciatorių biografijomis ir jų veikla susidaro nuomonė, kad tai užslėpta ideologinė bomba, skirta aukštinti komunistinę ideologiją ir režimą bei bandyti neigti ir žeminti demokratinius iškovojimus.

Kaip žinoma, Antrasis pasaulinis karas buvo Stalino ir Hitlerio (Molotovo – Ribentropo paktas) 1939 m. rugpjūčio 23 d. pasirašyto suokalbio apie Europos dalybas pasekmė, ir karą pradėjo Vokietija bei SSRS 1939 metų rugsėjį užpuldamos Lenkiją. Tolesni karo veiksmai pasireiškė kaip Rytų Europos dalybos, o vėliau kaip dviejų grobuonių tarpusavio kautynės dėl pasaulio užvaldymo. Į karo veiksmus buvo įtraukta daugelis pasaulio valstybių. Apie jo išdavas prirašyta tiek literatūros, kad neįmanoma jos perskaityti. Vargu ar komunizmą – socializmą propaguojantys konferencijos iniciatoriai ir dalyviai galės ką nauja iš esmės pridėti. Gal konferencijos „protų bokštai“ pabandys argumentuotai įrodyti arba paneigti, kad 1941 m. liepos 6 d. karą prieš Vokietiją rengėsi pradėti Stalinas, tačiau Hitleris jį aplenkė dviem savaitėm pradėdamas žaibiškąjį karą 1941 m. birželio 22 d.

Žinome, kad fašizmas 1947 metais Niurnberge buvo pasmerktas ir kaltininkai įpareigoti atlyginti žalą, o komunizmas, pasauliui nusikaltęs dešimteriopai daugiau už nacizmą, nebuvo įvertintas ir nebuvo pareikalauta atlyginti žalos, kad 2000 m. birželio 12-14 d. Vilniuje vyko Tarptautinis kongresas „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas “ ir Vilniaus Visuomeninis tribunolas. Kongresas komunizmą įvertino neigiamai, o Tribunolas pakvietė nukentėjusiuosius kreiptis į Tarptautinį teismą.

Konferencijos organizavimą ir vyksmą reikėtų priimti kaip iššūkį, nes prisimename, kad komunistai ir kolaborantai 2003 m. sausio 25 d. organizavo Lietuvos kompartijos vado ir budelio A. Sniečkaus šimtmečio paminėjimą, o putiniečiai rengiasi pergalės paradui Maskvoje.

Todėl Lietuvos Sąjūdis, partizanai, tremtiniai, politiniai kaliniai, laisvės kovų dalyviai ir Tėvynės gynėjai galėtų konferencijos dieną organizuoti mitingą prie Lietuvos Respublikos mokslų akademijos tema „Komunizmas skverbiasi į Tautos gyvenimą ir veda Rytų kryptimi“

Mitingo organizatoriai galėtų paprašyti Premjerą:

1. Mitingui organizuoti skirti 20 tūkst. litų (pakvietimams paruošti ir išspausdinti laikraščiuose bei paskelbti radijo ir televizijos laidose – 11 tūkst. litų, žmonėms maitinti – 7000 litų ir 2000 litų – transliavimo stacionariai aparatūrai išsinuomoti).

2. Užsakyti 120 autobusų atvežti žmonėms iš Lietuvos kaimų, miestų ir miestelių – 110 tūkst. litų.

3. Išskirti 140 tūkst. litų dviem monografijoms po 480 puslapių apie mitingo vyksmą, Sąjūdžio veiklą, demokratinius iškovojimus, Rytų kaimynų veržimąsi atstatyti Lietuvoje komunizmą parengti.

4. Įpareigoti Lietuvos televizijos direkciją ir nepriklausomus kanalus skubiai demonstruoti kino filmą „Vienui vieni“ ir parengti mokykloms šio filmo kasetes.

Mitingo dalyviai galėtų paprašyti Seimą skubos tvarka pradėti svarstyti komunizmo nusikaltimų įvertinimą ir medžiagos pateikimą Tarptautiniam tribunolui klausimus ir procedūras bei Lietuvai padarytos materialinės žalos 278 milijardų JAV dolerių išieškojimą iš SSRS teisių perėmėjos Rusijos. Toks Tribunolas galėtų prasidėti 2005 m. gegužės 9 d. ir vykti komunizmo citadelėje Maskvoje, nes nacizmas buvo teisiamas Vokietijoje. Aš manau, kad dabartinė Seimo dauguma šį klausimą lengvai suderins su Maskva. Seimas, įvykdęs tokią misiją, būtų labai gerbiamas ne tik Europos Sąjungoje ir pasaulyje, bet ir buvusiose SSRS kolonijose.

Leonas KEROSIERIUS

Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija