Atnaujintas 2004 gruodžio 10 d.
Nr.93
(1296)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Marijampolės dekanate

Paminėjo Blaivystės sąjūdžio sukaktį

MARIJAMPOLĖ. Vysk. M.Valančiaus Marijampolės skyriaus blaivystės sąjūdis šventė atkūrimo ir veiklos penkioliktąsias metines. Tarp gausiai susirinkusiųjų buvo net keli dvasininkai, ir tai ypač džiugino minėjimo dalyvius. Šios šventės vedėja Alva Sidaravičienė, Blaivystės sąjūdžio Marijampolės skyriaus įkūrėja ir pirmoji pirmininkė, susirinkusiesiems pasakojo apie skyriaus veiklą. Dalyvauta Blaivystės šalių konferencijoje, įvairiuose renginiuose Vilniuje, Kaune ir kt. „Prasidėjus Atgimimui, važiavome į Juragius, prie televizijos bokšto, pasirengę jį ginti,prie badaujančiųjų namelio, – sakė A.Sidaravičienė. – Tada supratome: tik blaivi tauta – laisva tauta. Šis šūkis mus lydėjo visuose darbuose“. Marijampoliečiai nešė kryžių į Meškuičių Kryžių kalną, minint Vilties ir gedulo dieną. Labai įspūdingai buvo perduotas kryžius Kernavės klebonui. Jis kryžių perdavė tuomečiam Blaivystės sąjūdžio dvasiniam vadovui kun. Algiui Petrui Kanapkai ir kun. Robertui Grigui, kuris kryžių nešė basas, nors tą dieną lijo. Marijampolės Mažosios Bazilikos šventoriuje surengta didžiulė pažadų rinkimo akcija (tada dvasios vadovas buvo kun. Tadas Vallian), organizuota daugybė kitų renginių. Įspūdingas buvo susitikimas su Popiežiumi Lomžoje. Minėjime perskaityti sveikinimai, gauti iš arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus, „Lietuvos Caritas“ generalinio direktoriaus kun. Roberto Grigo ir Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ direktoriaus kun. Deimanto Brogio. Šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Prasmingą pamokslą pasakė Vilkaviškio vyskupijos blaivystės sąjūdžio dvasinis vadovas kun. Antanas Mickevičius, keli moksleiviai šv. Mišių pabaigoje pasižadėjo nevartoti alkoholio ir kitų svaiginamųjų priemonių. Savo pažadą jie pasakė girdint gausiam valančiukų su geltonais kaklaraiščiais būriui. Susirinkusiesiems kalbėjo Vilkaviškio vyskupo generalinis vikaras kun. dr. Arūnas Poniškaitis, gausus būrys svečių: Lietuvos vysk. M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio (BS) pirmininkas Juozas Kančys, BS Vilniaus skyriaus valdybos pirmininkas Jonas Kvederaitis, Marijampolės BS skyriaus dabartinė pirmininkė Regina Jadeikaitė, Seimo narys Rytas Kupčinskas, Vilkaviškio vyskupijos dvasios vadovas kun. Antanas Mickevičius, Marijampolės BS dvasinis vadovas Mažosios Bazilikos klebonas kun. Darius Davainis, Gražiškių parapijos klebonas buvęs BS vadovas kun. Algis Petras Kanapka.

1989 metais įkurtas Vysk. M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio Marijampolės skyrius, tą dieną į sąjūdį įstojo 72 nariai. Tai tie, kurie suprato, jog blaivystė – tautos gyvybė. Marijampolės skyriaus BS taryba suvokė, kad vien renginiais neišsiversi – reikia lėšų, tad nutarta kurti ūkinę veiklą. Pradžia buvo labai sunki ir skurdi, bet, gavus šiek tiek lėšų, jau galėjo reikštis plačiau. Šiandien sėkmingai veikia parduotuvė „Diemedis“, prekiaujanti religine literatūra ir devocionalijomis bei kt. Yra šarvojimo salė, giesmininkai, užsakomi gedulingi pietūs. Parduotuvei sumaniai vadovauja vedėja – BS narė Julija Blaškevičienė.

Tauta gyva, jei dainuoja, todėl nutarta kurti chorą. Nenuilstanti blaivininkė Alma Galūzienė subūrė dainai 25 žmones, pirmasis labdaros koncertas „Gynimo komitetui“ įvyko 1991-ųjų sausį. Tada visi važiavo į Juragius prie televizijos bokšto.

Blaivystės sąjūdžio Marijampolės skyriaus veikla yra katalikiška, susieta su meile Dievui, žmogui, šeimai, tėvynei.

Per televizijos laidas dažnai skamba taurės, liejasi šampanas, ir kuo toliau, tuo daugiau. „Gal girtus žmones lengviau papirkti alaus buteliu ar cigarečių pakeliu, lengviau valdyti?“ – klausė A.Sidaravičienė. – Kiek šiandien aptemusių protų, gimsta išsigimusių vaikų? Kas suskaičiuos, kiek išprievartauta mergaičių, moterų? Kas paguos verkiančius be meilės, pastogės augančius girtaujančių tėvų vaikus? Tai labai svarbūs klausimai“.

Šiandien ieškoma naujų darbo formų, didesnis dėmesys kreipiamas į valančiukus. BS Marijampolės skyriui šia linkme sumaniai vadovauja šio skyriaus pirmininkė R.Jadeikaitė.

Padėkos žodžiai už suteiktą paramą buvo išsakyti buvusiam Mažosios Bazilikos klebonui kun. Kęstučiui Briliui, Lietuvos vysk. M.Valančiaus BS valdybai (pirmininkas J.Kančys), Marijampolės miesto merams – Broniui Beržiniui (jau išėjęs Amžinybėn), Algiui Žvaliauskui ir kitiems pagalbininkams. Šventėje dainavo mokytojų choras „Lietuvininkas“ (vadovė Danutė Klevienė), kankliavo 6-osios vidurinės mokyklos valančiukai (vad. Jaunius Vylius), skambėjo BS choro dainos (vad. A.Galūzienė), savo kūrybos eiles skaitė Jeronimas Šalčiūnas.

A.S.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija