Atnaujintas 2004 gruodžio 10 d.
Nr.93
(1296)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Pakruojo dekanate

Kunigo jubiliejus

Kun. Antanas Jokūbauskas
(kairėje) sveikinasi
su popiežiumi
Jonu Pauliumi II 1993 m.
rugsėjį atvykusiu į Lietuvą

Lygumai. Prieš porą metų, per Šv. Mato atlaidus, pirmą kartą į savo parapijiečius prabilo naujasis Lygumų Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kun. Antanas Jokūbauskas. O štai rugsėjo 12 dieną po mūsų gražiosios šventovės skliautais minėjome savo gerbiamo kun. A.Jokūbausko 50-ies metų kunigystės jubiliejų ir 75 metų amžiaus sukaktį.

Net popiežius Jonas Paulius II, taip pat apaštališkasis nuncijus Lietuvai ir Baltijos šalims arkivyskupas P.S.Zurbriggenas bei Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus atsiuntė kun. A.Jokūbauskui sveikinimus ir linkėjimus, kuriuos perskaičius bažnyčioje buvo tęsiamos jubiliato pagerbimo iškilmės. Sveikinimus išsakė kunigai, giminės, svečiai iš Vilniaus, Alytaus, Radviliškio. Kunigą sveikino Pakruojo rajono meras, įstaigų ir organizacijų atstovai, pavieniai asmenys. Sveikinimuose – padėkos už „Aukštyn širdis“ prie Didžiojo altoriaus per visus 50 metų, už nuostabų kunigo mokėjimą bendrauti, už nelengvą kunigystės naštą. Juk, nepaisant garbaus amžiaus, kun. A.Jokūbauskas, be pagrindinio darbo Lygumų Švč. Trejybės bažnyčioje, kiekvieną sekmadienį aukoja šv. Mišias Stačiūnų Šv. Lauryno bažnyčioje, patarnauja tikintiesiems Sereikių, Vismantų, Narušaičių koplyčiose bei Pamūšio maldos namuose.

Jeigu žmogus gali priklaupęs po kunigo laiminančia ranka ašarą nubraukti, o problemos tarsi subliūkšta, pamato, kad jam šypsosi Dievas ir pasaulis, suvokia jis, kokia didi kunigo misija.

Jaudinančias akimirkas išgyveno Lygumų parapijiečiai, dalyvavę šv. Mišiose, kai prie altoriaus sustojo albomis vilkintys žilagalviai kun. A.Jokūbausko Kauno kunigų seminarijos kurso draugai. Visi jie į kunigystės kelią įžengė 1954-aisiais – sunkiais buldozerinio ateizmo metais. Nepabūgo. O „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ ėjo iš rankų į rankas – buvo vykdoma pareiga Dievui ir Tėvynei.

Iš nevystančių žalumynų nupinti skaičiai „50“ ir „75“ tebepuošia sakyklą Lygumų Švč. Trejybės bažnyčioje. Jie primena kun. A.Jokūbausko šviesų gyvenimo kelią.

Lygumų parapijos tikintieji nuoširdžiai išsakė jubiliatui savo linkėjimus žodžiais: „Atsigerki, garbusis ganytojau, iš Viešpaties palaiminto ilgaamžių šaltinio ir ilgai dar ilgai būki mūsų vadovas nuo Krikšto iki Amžinybės“.

Monika KELEVIŠIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija