Atnaujintas 2004 gruodžio 10 d.
Nr.93
(1296)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Popiežius priėmė naujojo Lietuvos ambasadoriaus skiriamuosius raštus

Pirmadienį Lietuvos
diplomatinės atstovybės
prie Šventojo Sosto vadovas
Algirdas Saudargas
Popiežiui Jonui Pauliui II
įteikė skiriamuosius raštus
EPA-ELTA nuotrauka

Popiežius Jonas Paulius II pirmadienį, gruodžio 6 dieną, audiencijoje priėmė skiriamuosius raštus įteikti atvykusį naująjį Lietuvos Respublikos ambasadorių prie Šventojo Sosto Algirdą Saudargą. Jis atvyko į Romą 2004 m. lapkričio 16 d., kai pakeitė ilgus metus, nuo 1992-ųjų liepos, Lietuvos Respublikos ambasadoriaus prie Šventojo Sosto pareigas ėjusį ambasadorių Kazį Lozoraitį.

Pirmadienio rytą skiriamųjų raštų įteikti Apaštaliniuose Rūmuose prisistatęs ambasadorius A.Saudargas pasveikino Popiežių Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus vardu. Privatus pokalbis truko apie penkiolika minučių. Priėmęs jam įteikiamus diplomatinius kredencialus, popiežius Jonas Paulius II ambasadoriui A. Saudargui įteikė lietuvių kalba parašytą sveikinimo kalbos tekstą.

Popiežiaus Jono Pauliaus II kalboje sakoma :

Jaučiu didelį džiaugsmą priimdamas skiriamuosius raštus, kuriais Lietuvos Respublika skiria nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių prie Šventojo Sosto. Būkite pasveikintas!

Su dėkingumu ir įvertinimu priimu linkėjimus, kuriuos Jums tarpininkaujant, savo ir visos lietuvių tautos vardu man skiria Ponas Respublikos Prezidentas. Maloniai prašau perduoti mano nuolatinę ir nuoširdžią pagarbą jūsų šalies, kurioje turėjau džiaugsmą apsilankyti 1993-iųjų rugsėjį, vadovams. Noriu užtikrinti, kad kasdieninėje maldoje prisimenu visus lietuvius, su kuriais mane sieja kultūriniai ir dvasiniai saitai.

Jūsų atvykimas man sugrąžina neišdildomus prisiminimus apie daugelį ryšių, turėtų su lietuvių tauta, kurios permainas Apaštalų Sostas nenustojo rūpestingai sekti per visą jos ilgą ir sudėtingą istoriją.

Šventojo Petro įpėdinio misijos dalis – palaikyti tikinčiuosius įvairiuose pasaulio kraštuose ir taip nuolat priminti bendrąsias vertybes, kuriomis galima grįsti teisingos ir vieningos visuomenės gyvavimą. Šventasis Sostas, remdamasis amžių patirtimi, liudijančia, kad visuotinės moralės normos užtikrina saugų pilietinį tautų sugyvenimą, nenuilstamai gina tautų teises iškilti į istorijos sceną su savo ypatumais, gerbiant kiekvienos tautos teisę į laisvę.

Žinau, kad kultūrinėje ir socialinėje kaitoje, kurią šiuo laikotarpiu išgyvena Jūsų tėvynė, būtina išryškinti jos krikščioniškas šaknis, kuriomis ilgus amžius plačioji tautos dalis sėmėsi sau gyvybės.

Man rūpi dar kartą palinkėti Lietuvos piliečių atstovams, kad semtųsi jėgų iš tautos istorijoje glūdinčio kilnaus žmogiškumo ir Evangelijos idealų paveldo bei nuoširdžiai įsipareigotų kurti laisvą visuomenę, grįstą tvirtais etiniais ir moraliniais pagrindais. Šioje perspektyvoje raginu katalikus, sudarančius didžiąją gyventojų dalį, bendradarbiauti su visais geros valios žmonėmis siekiant išvengti, kad ir Lietuvos visuomenė būtų stipriai paveikta supasaulėjusio ir vien malonumų siekiančio gyvenimo būdo ir jo pražūtingų kerų. Tikintieji, suprasdami, kad neužtenka kovoti vien su blogio pasekmėmis, tesiryžta žengti kartu su tais, kurie tinkama įstatymų leidyba ir subalansuotu elgesio stiliumi skatina šeimos ir gyvybės gynimą nuo pat jos prasidėjimo iki natūralios mirties.

4.Taip pat leiskite pasidalyti su Jumis savo asmeniniu džiaugsmu dėl Jūsų atstovaujamos šalies visiško įsijungimo į Europos Sąjungos Tautų bendriją. Tegul, Dievui padedant, šis kontinentas suranda būdus ir kelius vaisingo bendradarbiavimo atmosferoje kurti taiką ir visuotinę gerovę, gerbiančią visas kultūras ir visų tautų teisėtas teises, siekiant visų žmonių ir visos Europos, nuo Atlanto iki Uralo, klestėjimo.

Atnaujindamas Jums skirtus nuoširdžiausius savo linkėjimus svarbios misijos pradžioje, kurią Jums patiki Jūsų šalis, noriu užtikrinti visų, man talkinančių atlikti Apaštalų Sosto priedermes, visišką, sąžiningą ir nuoširdų bendradarbiavimą. Spręsdami dvišalius ir plačiau aprėpiančius klausimus, kuriais siekiama tarptautinės bendruomenės visuotinės gerovės, mano pagalbininkuose rasite dėmesingą antrąją pusę.

Apaštalų Sostas jau yra pasirašęs su Lietuva kelias sutartis, susijusias su bendrais interesais, ir mano, kad nuoširdus ir garbingas dialogas laiduos visų sunkumų, kurie gali iškilti tarpusavio santykiuose, išsprendimą.

Išreikšdamas nuoširdžius sveikinimus šiandien pradedamų eiti aukštų pareigų proga, mielai suteikiu Jums, ir visiems Jūsų pagalbininkams bei brangiems žmonėms Apaštalinį Palaiminimą.

Popiežius Jonas Paulius II

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija